جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

اثر اسيد جيبرليك روي بيدانگي وتنك كردن سه رقم انگور دانه دار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم باغبانی گرایش میوه کاری

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

دراين پژوهشعكس العمل سه رقم انگور محلي دانه دار در استان آذربايجان غربي نسبت به مصرف هورمون جيبرلين جهت بي دانه كردن آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش به صورت فاكتوريلدر قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در پنج تكرار اجرا شد. فاكتور اول شامل نوع رقم در سه سطح ( قزل ازوم، ريش بابا قرمز و خليلي قرمز )، فاكتور دوم زمان استعمال هورمون در دو سطح ( 14 و7 روز قبل از گل دهي) و فاكتور سوم غلظت در دو سطح(اسيد جيبرليك 100 میلی گرم در لیتر و شاهد آب مقطر) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس صفات بررسی شده نشان داد كه در تمامی ارقام مورد بررسی تیمارهای 100 میلی گرم در لیتر جیبرلین (در هر دو زمان غوطه ورسازی) در مقایسه با شاهد از لحاظ شاخص افزایش طول و عرض خوشه، وزن کل خوشه، وزن تر چوب خوشه، تعداد حبه های درشت، تعداد حبه های ساچمه ای، تعداد حبه های دانه دار، میانگین وزن حبه های دانه دار، تعداد حبه های بی دانه، میانگین وزن حبه های بی دانه، میانگین طول دم حبه، میانگین وزن حبه، درصد جوانه زنی دانه گرده، درصد تشکیل میوه، pH و مواد جامد محلول (TSS) اختلاف معنی دار نشاندادند.

استفاده از اسيد جيبرليك موجب افزايش طول خوشه انگور در هر سه رقم مورد بررسي شد و اين افزايش در رقم ريش بابا قرمز بيشتر از قزل اوزوم و خليلي قرمز بود. تأثير غوطه ورسازي با اسيد جيبرليك روي طويل شدن خوشه ها در 14 روز قبل از گل دهي بيشتر از 7 روز قبل از گل دهي بود. تاثیر این هورمون در افزايش عرض خوشه به تناسب طول هر خوشه تاثير گذار بود. در اين صفت غوطه ورسازي 14 روز قبل از گل دهي بيشترين تأثير را بر افزايش عرض خوشه در رقم ريش بابا قرمز و قزل اوزوم نسبت به خليلي قرمز داشتند. هورمون جیبرلین در 14 روز قبل از گل دهی باعث ایجاد خوشه های کم وزن تر در مقایسه با شاهد شد. در انگور رقم ريش بابا قرمز غوطه ورسازي جیبرلین قبل از گل دهي باعث كاهش تعداد حبه هاي درشت دانه دار شد و در قزل اوزوم برعكس، تعداد حبه هاي درشت در تيمار جیبرلین بيشتر از شاهد بود. در ارقام قزل اوزوم و ريش بابا قرمز تيمار 14 روز و در رقم خليلي قرمز تيمار 7 روز قبل از گل دهي بيشترين تأثير را در ايجاد حبه هاي ساچمه اي داشتند. نتايج نشان داد كه هورمون جیبرلین حالت بي دانگي را در حبه ها باعث گردید، و اثر آن روي رقم ريش بابا قرمز بيشتر از قزل اوزوم و خليلي قرمز بود. کاربرد هورمون جیبرلین در قبل از زمان گل دهی در هر سه رقم مورد بررسی باعث افزایش تعداد حبه های بی دانه شد که در دو رقم ریش بابا قرمز و خلیلی قرمز بیشترین تعداد حبه بی دانه ثبت گردید. اما در انگور قزل اوزوم تیمار شده با جیبرلین در مرحله 7 روز قبل از گل دهی وزین ترین حبه های بی دانه بدست آمد، گرچه تعداد حبه های بی دانه این رقم کمتر از ارقام دیگر بود. در تمامی ارقام مورد بررسی تیمارهای جیبرلیندر (هر دو زمان غوطه ورسازی 14 و 7 روز قبل از گل دهی) در مقایسه با شاهد موجب افزایش میانگین طول دم حبه ها شدند. بيشترين ميانگين طول دم حبه مربوط به رقم قزل اوزوم بود که در 14 روز قبل از گل دهي با جیبرلین 100 ميلي گرم در ليتر غوطه ورسازي شده بود و كمترين ميانگين طول دم حبه مربوط به رقم خليلي قرمز شاهد بود. تيمار اسيد جيبرليك منجر به كاهش جوانه زني دانه گرده ارقام مورد بررسي شد. در تمامی ارقام تیمار قبل از گل دهی با جیبرلین، درصد تشکیل میوه را افزایش داد اما در مورد زمان غوطه ورسازي واکنش ارقام متفاوت بودند. درصد مواد جامد محلول (TSS) در تیمارهای غوطه ورسازی شده با جیبرلین بیشتر از تیمارهای شاهد بود.

 

كلمات كليدي : قزل ازوم، ريش بابا قرمز، خليلي قرمز، جوانه زني گرده،بي دانهكردن حبه و جيبرلين.

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه