جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

جستاری برجایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: پژوهش هنر

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده)

همانطوری که در متون گذشته ذکر شده است آب به عنوان یکی از کهن ترین الگوه های ، بسیار قدیمی در اسطورها می باشد . در آئین کهن ایرانیان چهارعنصرآب ، خاک ، هوا و آتش بسیارمقدس و قابل ستایش بوده اند که در این میان آب به عنوان عنصر برتر انتخاب شده است بخاطری که نماد پاکی ، دوری از آلودگی وتطهیر می باشد و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد طوری که اهمیت و ارزش آن را در شکل معابد تجلی کالبد یافته است و از آن به عنوان الهه آناهیتا نام برده شده است ، هدف اصلی این پژوهش شناخت بافت های معماری می باشد در فصل اول اين پژوهش كليات موضوع آمده است . در فصل دوم به یکسری تعاريف پرداخته شده است . فصل سوم به معرفی محوطه معبد آناهیتا پرداخته شده است . فصل چهارم به دوره های تاریخی معبد و آثار به دست آمده مي‌پردازد و فصل پنجم نيز به تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري اختصاص يافته است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات طرح.............................................................................1

1-1- بیان مسئله..................................................................................... 2

1-2- هدف‌هاي تحقيق............................................................................. 3

1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن....................................... 3

1-4- سوالات ......................................................................................... 4

1-5- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي کليدي .......................................  4

1-6- محدوديت‌ها و مشکلات تحقيق ......................................................  5

1-7- روش تحقيق.................................................................................   5

1-8- سابقه موضوع تحقيق  ..................................................................... 5

فصل دوم :موقعیت جغرافیایی معبدآناهیتا، معبد، آناهیتاوجایگاه آب.....................7

2-1- مقدّمه ...........................................................................................  8

2-2- موقعیت جغرافیای شهرستان کنگاور............................................. 11

2-3- مهمترین آثار و ابنیه تاریخی فرهنگی شهرستان کنگاور................. 13

2-4- معبد............................................................................................. 13

2-5- آناهیتا........................................................................................ 13

2-5-1- پیرامون واژه آناهیتا ..............................................................  15

2-5-1-1- آناهیتا در متون دینی و اساطیری....................................... 15

2-5-1-2- معنی آناهیتا و پرستش آن در اوستا ......................................  16

2-5-1-3- آناهیتا در فرهنگ ایران باستان.............................................. 17

2-5-1-4- ناهید در منظومه شمسی ...................................................... 17

2-6 – باور و اعتقاد به آب..................................................................... 17

2-6 – 1- حرمت آب در میان ایرانیان باستان...................................... 18

2-6-1-1- آناهیتا ، الهه نگهبان آب ایرانیان .......................................  19

2-7- خاستگاه آناهیتا ........................................................................... 20

فصل سوم : معرفی وتوصیف معماری بنای تاریخی معبدآناهیتا..........................21

3-1- پیشینه تاریخی معبد آناهیتا..................................................... 22

3-1-1- معبدآناهیتا  از دیدگاه مورخان و جغرافی دانان پارسی و تازی..... 23

3-1 -1-2-کنگاور ازدیدگاه سیاحان و پژوهشگران قرن 19-20 م........... 24

3-2 – معبدآناهیتا................................................................................ 26

3-2-1- پیشینه کاوش های باستان شناسی در معبد آناهیتا.................... 31

3-2-1-1- آناهیتا درنقش برجسته ها.................................................... 33

3-3- معماری معبد آناهیتا – کنگاور...................................................... 35

3-3-1- آب پرهای طبقه دوم معبد.......................................................... 37

3-3-1-1- حجاری های ستون و اجزای آن در پرستشگاه ناهید و سابقه آن 38

3-3-1-2- موقعیت صفه کنگاور در معبد آناهیتا ................................... 39

3-3-1-3- موقعیت صخره ی آناهیتا ................................................... 42

3-4- سوابق و شیوه های دفن مرده ها در معبد آناهیتا............................ 43

3-5-کاوشهای باستانشناسی پای دیوارشرقی سال1349-1348-1347........ 44

3-5-1- آثار موجود در ضلع شرقی بنای ناهید....................................... 45

3-5-1-1- حفریات جبهه جنوبی ، سالهای 1352- 1349.......................   46

3-5-1-2- کاوشها در جبه غربی معبد آناهیتا.......................................... 47

3-5-2- علائم و نشانه های منقور برسنگهای غیرحجاری معبد آناهیتا..... 49

3-6- مهمترین نقش پیدا شده در معبد آناهیتا نقش ماهی....................... 54

3-6-1- سمبل و نماد ماهی شناسی.......................................................... 54

3-6-1-1- ماهی در اساطیر................................................................... 56

فصل چهارم : دوره های تاریخی معبدآناهیتا و اشیاء کشف شده.........................57

4-1- آناهیتا در زمان هخامنشیان......................................................... 58

4-1-1- پلکان دو طرفه،عنصر معماری دوره ی هخامنشی .......................... 59

4-2-1- گورهای دوران هخامنشی،جهت و انواع مقابر پای ديوار شرقی....... 61

4-2-1-1- نوع مقابر.............................................................................. 61

4-2-1-2- تابوتهای دوره هخامنشی در معبد آناهیتا ................................ 62

4-2-1-3- نوع تدفين مردگان در تابوتهای سفالين دوره هخامنشیان.......... 63

4-2-2- سفالینه های دوران هخامنشی درکنگاور وتحول آن...................... 64

4-2-2-1- سرتير و پيكان (ناوك) هاي برنزي........................................... 67

4-3- معبد آناهیتا در زمان اشکانیان ..................................................... 67

4-3-1- نوع تدفين مردگان در دوره  اشكاني در معبد آناهیتا..................... 69

4-3-1-1- نوع تابوت اشکانی ( خمره های میت )................................. 71

4-3-1-2- سفالینه های دوره اشکانیان درکنگاور و تحول آن .................. 72

4-3-2- سكه هاي اشكانيان در معبد كنگاور.............................................. 74

4-3-2-1- انواع سكه ها  مكشوفه دوره اشکانی....................................... 74

4-4- معبد آناهیتا در زمان ساسانیان ....................................................  76

4-4-1- کنگاور و پرستشگاه آناهیتا دوره ساسانیان ...............................  77

4-4-1-1- نوع تدفين دوره ساساني......................................................... 80

4-4-1-2- تدفین مردگان در عهد ساسانی............................................. 80

4-4-2- سفال دوره‌ي ساساني دركنگاور و تحول آن ................................. 81

4-4-2-1- مهر گلي كنگاور درو دوره ي ساساني (عهد پيروز) ................... 83

4-4-2-2- نگين عقيق از دوره ساسانيان.................................................. 85

4-5- آثار دوره اسلامی در معبدآناهیتا کنگاور......................................... 87

4-5-1- طبقه بندي ظروف دوره‌ي اسلامي در معبد  كنگاور........................ 92

4-5-1-2- پيه سوز و چراغ روغني ......................................................... 94

4-5-1-3- ظروف شيشه......................................................................... 95

4-5-1-4- كوزه و ساغر سفالين با نوشته‌ي قلم سياه ................................. 95

4-5-2- سنگ قبر و خطوط كوفي............................................................ 96

4-5-2-1- سكه‌ي مسي المهدي سال140 هجري قمري ............................ 97

4-6- امامزاده ابراهیم............................................................................ 97

4-6-1-سردر قدیمی امامزاده محمدابراهیم ........................................... 98

4-6-1-1- مسجد امامزاده ابراهیم.......................................................... 98

4-6-1-2- سنگاب مسجد...................................................................... 99

4-7- کاربری بنای معبد آناهیتا............................................................ 100

4-8- معادن......................................................................................... 100

4-9- معبد آناهیتا بیشاپور.................................................................. 102

4-9-1- آب و سیستم گردش آب در معبد آناهیتا ................................ 106

4-9-1-1- معماری معبدآناهیتا – بیشاپور.......................................... 106

4-9-1-2- مجسمه گاو در معبد آناهیتا................................................. 107

4-10- معبدآناهیتا در تخت سلیمان ..................................................  108

4-10-1- معماری معبد آناهیتا ( تخت سلیمان ) ................................. 110

4-11- معابد منسوب به آناهیتا ( ناهید )............................................ 110

فصل پنجم : تجزیه تحلیل نتیجه گیری............................................................115

5-1- تجزیه و تحلیل....................................................................... 115

5-2- نتیجه گیری............................................................................ 119

5-3- پیشنهادات............................................................................... 120

فهرست منابع........................................................................................ 121

مقاله      126

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه