جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مدل رضايت شغلي براساس مولفه هايی فرسودگي شغلي و تعارض كار خانواده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتي و سازماني

مدل رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌هاي شهرياسوج

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش بررسي مدل رضايت شغلی براساس موضوع فرسودگي در زنان شاغل دانشگاهايش شهر ياسوج بوده است . جامعه آماري اين پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است . حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان کرجسی1 به تعداد 155 نفر به صورت روش نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديده.روش پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی) انجام شد. به منظور جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسشنامه هاي استاندارد شده رضايت شغلي فيلدروث2 (1951)، فرسودگي شغلي پرسشنامه مزلچ3 (1986) تعارض کار – خانواده پرسشنامه كارلسون4 و همكاران(2000) به ترتیب در جهت سنجش استفاده گردید.جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ،درصد فراوانی ،انحراف معیار ) آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری )و نرم افزار spssاستفاده گردید. نتايج بدست آمده حاكي از اين است كه بين فرسودگي شغلی و تعارض کار - خانواده با رضايت شغلی مرتبط ، رابطه معني داري وجود دارد. همچنين مؤلفه هاي فرسودگي شغلي در مقایسه با مولفه های تعارض کار - خانواده توانايي بیشتری برای پیش بینی تغييرات رضایت شغلي دارند.

كلمات كليدي: رضايت شغلي، فرسودگي شغلي، تعارض كار –خانواده ، زنان شاغل

1. Kerjsi

2. Fildroos

3.Maslach

4.Carlson

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چكيده1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2- بيان مسئله. 5

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش... 13

1-4- اهداف پژوهش... 15

1-5- هدف اصلی:15

1-6- اهداف فرعی:15

فصل دوم : مباني نظري پژوهش

2-1- فرسودگی شغلی.. 17

2-1-1- مراحل پنجگانه فرسودگی شغلی.. 18

2-1-2- دلایل فرسودگی شغلی.. 19

2-1-3- رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. 20

2-1-4- رویکرد روانشناختی - اجتماعی.. 22

2-1-5- رویکرد بالینی.. 24

2-1-6- علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی.. 26

2-2- تعارض کار- خانواده28

2-3- رضایت شغلی.. 33

2-3-1- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود:44

2-3-2- ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل:45

2-3-3- رضایت شغلی و سلامتی جسمی.. 46

2-3-4- عوامل سازنده رضايت شغلي.. 47

2-3-5- تعیین رضایت شغلی:53

2-4- پیشینه تحقیق.. 55

2-5- سوال های پژوهش :60

2-6- تعاریف مفهومی ( نظری) و عملیاتی متغیر ها61

2-6-1- تعریف نظری رضایت شغلی.. 61

2-6-2- تعریف عملیاتی رضایت شغلی.. 61

2-6-3- تعریف نظری فرسودگی شغلی.. 61

2-6-4- تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی.. 62

2-6-5- تعریف نظری تعارض کار و خانواده62

2-6-6- تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده62

2-7- جمع بندی 63

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 65

3-2 - روش پژوهش... 65

3-3- جامعه آماری.. 65

3-4- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.. 65

3-5- ابزار گردآوری داده ها66

3-5-1- اطلاعات جمعیت شناختی.. 66

3-5-2- پرسشنامه رضایت شغلی.. 71

3-5-2-1- سنجش روایی و پایایی.. 71

3-5-3- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ.. 72

3-5-3-1- روش نمره گذاری.. 73

3-5-3-2- سنجش روایی و پایایی.. 74

3-5-4- پرسشنامه تعارض كار و خانواده76

3-5-4-1- سنجش روایی و پایایی.. 76

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها81

3-7- روش اجرای تحقیق :81

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1- نتایج پردازش اطلاعات بر مبنای یافته های توصیفی.. 83

4-2- نتایج تحلیل یافته ها بر مبنای سوالات پژوهش... 85

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5- مقدمه. 90

5-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش... 90

5-2-1- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته اول پژوهش... 90

5-2-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته دوم پژوهش... 94

5-2-3- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته سوم پژوهش... 96

5-2-4- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته چهارم پژوهش... 97

5-3- محدودیت های پژوهش... 99

5-4- پیشنهاد های کاربردی.. 99

5-5- پیشنهاد های پژوهشي.. 100

منابع

منابع فارسی.. 102

منابع لاتین.. 107

پيوست ها

پرسشنامه تعارض کار- خانواده114

پرسشنامه رضایت شغلی.. 116

پرسشنامه فرسودگی شغلی.. 117

چکیده انگلیسی.. 119

 

 

 ،  ،

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه