جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد برای رشته ی مدیریت ورزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

ویژگی های شغلی، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد.با توجه به نقش و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هرچه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان هدف پژوهش حاضر،بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد بود.

پژوهش حاضر از نوع تحقیقاتتوصیفی از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان استان گهکیلویه و بویراحمد بود که به علت محدود بودن جامعه تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدندN=n=112. پرسشنامه سنجش قابلیت­های ویژگی های شغلی که توسط هاکمن و اولدهام در سال (1979) تهيه و تدوين شده است، و در سال 1390 روایی آن توسط دهقان تایید شده، مورد استفاده قرار گرفت. پایایی آن نیز در تحقیق حاضر 0.87 بدست آمد

یافته ها: بر اساس نتایج تمامی عوامل ویژگی های شغلی از نظر کارشناسان از اهمیت قابل قبولی برخوردار بودند و در بین این عوامل، بترتیب بازخورد، اهمیت، هویت وظیفه، استقلال و تنوع وظیفه در اولویت اهمیت قرار داشتند. همچنین تفاوت معني‌داري بين ویژگی های شغلی بر اساس سطح تحصیلات در کارکنان اداره کل ورزش استان وجود ندارد اما بين گروه با سابقه کاری 8 الی 14 سال با 15 الی 21 سال و 21 سال به بالا تفاوت معني‌داري وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از افراد متخصص در بخش مختلف اداره، ضمن انعطاف بخشی به فضای کاری، فراهم کردن محیطی که افراد احساس تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند، فراهم کردن فرصت های زیاد برای رشد و پیشرفت، ترویج استقلال و آزادی عمل، دستیابی به انگیزه کاری بالا باعث دستیابی به شغلی شورانگیز، رسا و متنوع خواهد شد.

لغات کلیدی:

رفتار سازمانی، ویژگی های شغلی، وظیفه و اداره کل ورزش و جوانان، مدل JCM

فصل اول : مقدمه و معرفی

مقدمه. 1

بیان مسأله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

اهداف پژوهش.... 7

هدف کلی.. 7

اهداف اختصاصی.. 7

محدودیت های پژوهش.... 8

الف) حدود. 8

ب) محدودیت.... 8

تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش.... 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

زیربنای نظری... 2

مطالعه و بررسی تشخیص شغل.. 2

ویژگی های شغلی.. 3

نظریه اسناد به ضرورت های کار. 5

الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:7

نظریه هاکمن و اولدهام. 8

الگوی ویژگی های شغلی (JCM). 11

مولفه های ویژگی های شغلی.. 14

الف- تنوع مهارت ها15

ب- هویت وظیفه. 15

ج- اهمیت وظیفه. 15

د- استقلال و آزادی در عمل.. 16

ه- بازخورد. 16

پیشینه پژوهش.... 18

نتيجه گيري از تحقيقات انجام شده:23

 

 

فصل سوم : روش­شناسی پژوهش

روش اجراي پژوهش.... 26

جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری... 26

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.... 26

جمع آوری داده ها28

روايي و پايايي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه ها). 28

الف ) روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گيري :28

ب)پايايي ابزار اندازه گيري:29

فصل چهارم : یافته های پژوهش

توصيفويژگي هايفرديآزمودني هايپژوهش.... 32

توصیف ابعاد سازنده متغیر های تحقیق.. 38

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها45

آمار استنباطی.. 46

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری... 58

حدود. 66

محدودیت.... 66

پیشنهادهای تحقیق.. 67

پیشنهادات برخاسته از یافته های تحقیق.. 67

پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 68

منابع..70

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه