جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تأثیر سطح تمرین بر نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان

 پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ( رفتار حرکتی)

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف تحقیق: ژیمناست‌ها قامت کوتاه و بلوغ دیررس دارند. تشخیص اینکه آیا نمو و بالیدگی جنسی در دختران ورزشکار نوجوان در کشور ما به طور معکوسی تحت تأثیر قرار می‌گیرد یک نیاز است لذا هدف این تحقیق، بررسی آثار سطح تمرین بر نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان بود.

روش شناسی: این مطالعه مقطعی و از نوع پس‌رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دختران ورزشکار نوجوان 17-9 ساله در سه رشته ژیمناستیک، والیبال و تنیس‌ روی‌ میز شهر اراک بودند. 49 ژیمناست، 83 والیبالیست و 38 بازیکن تنیس روی میز به روش خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه ارزیابی فعالیت بدنی نوجوان و تعداد روز و ساعات تمرینی در طول هفته، ورزشکاران به سه دسته با سطح تمرین خفیف، متوسط و شدید تقسیم شدند. از جدول تانر برای ارزیابی شاخص‌های بالیدگی جنسی و تعیین وضعیت بلوغ آزمودنی‌ها استفاده شد. شاخصهای نموی آزمودنی‌ها به روش مقاومت بیوالکتریکی اندازه گیری شد. . برای بررسی و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس در سطح معنی‌داری (0.05≥p)استفاده شد.

یافته ها : با توجه به نتایج تحلیل کواریانس در ورزشکاران پیش، حین و پس از بلوغ بین رشته‌های ورزشی با سطوح مختلف تمرین در قد، قد نشسته، طول پا، وزن عضله، آب بدن، وضعیت بلوغ، سن قاعدگی، رشد سینه و موهای زهار تفاوت معنی‌داری یافت نشد(0.05≤p). اما تفاوت معنی‌داری در وزن، وزن چربی و درصد چربی بین دختران نوجوان ورزشکار با سطوح مختلف تمرین وجود داشت (0.05≥p)

نتیجه گیری : ژیمناست‌ها، والیبالیست‌ها و بازیکنان تنیس روی میز دختر نوجوان با سطوح تمرین خفیف، متوسط و خفیف تمایل دارند الگوی نمو و بالیدگی جنسی طبیعی را نشان دهند و سطوح مختلف تمرین تأثیر مطلوبی روی توده بدنی دارد.

کلید واژه: بالیدگی جنسی، دختران ورزشکار نوجوان

 

فصل اول- طرح پژوهش

1-1: مقدمه. Error! Bookmark not defined.

1-2: بیان مسأله. Error! Bookmark not defined.

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-4: اهداف تحقیق.. 7

1-4-1: هدف کلی.. 7

1-4-2: اهداف ویژه7

1-5: فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6: قلمرو تحقیق.. 8

1-7: محدودیت‌های تحقیق.. 8

1-9: تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوّم ـ مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2- 1: مقدمه. 13

2- 2: تعریف نمو13

2-2-1:شاخص‌های نموی.. Error! Bookmark not defined.4

2-3:تعریف بالیدگی.. Error! Bookmark not defined.6

2-3-1:تعریف بالیدگی جنسی.. Error! Bookmark not defined.6

2-3-1-1:تعریف شاخص بالیدگی جنسی.. Error! Bookmark not defined.7

2- 4: تعریف بلوغ. 17

2-5: تعریف نوجوانی.. 18

2-6: نمو نوجوانی.. 18

2-7:فعالیت بدنی عاملی اثرگذار بر نمو و بالیدگی جنسی.. 19

2-7-1:فعالیت بدنی.. 19

2-7-1-1: فعالیت و تمرین.. 19

2-7-2: سطح تمرین.. 19

2-7-3: فعالیت و قد. 20

2-7-4:فعالیت، وزن بدن و ترکیب بدن. 20

2-7-5:فعالیت و عضله. 20

2-7-6: فعالیت و بالیدگی جنسی.. 20

2-8: پیشینه مطالعاتی خارج کشور20

2-8-1: تحقیقاتی در مورد مقایسه اندازه‌های نموی ژیمناست‌ها با گروه‌های ورزشکار . 21

2-8-2: تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه اندازه‌های نموی در ورزشکاران با سطوح مختلف بلوغ23

2-8-3: تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه اندازههای نموی در ورزشکاران با سطوح مختلف تمرین   23

فصل سوّم ـ روش‌شناسی پژوهش

3- 1: مقدمه. 35

3- 2: نوع و طرح تحقیق.. 35

3- 3: جامعۀ آماری.. 35

3- 4: نمونه‌گیری.. 35

3- 5: متغیرهای تحقیق.. 35

3- 5- 1: متغیرهای مستقل. 35

3- 5- 2: متغیرهای وابسته. 36

3-5-3:متغیرهای کنترل. 36

3- 6: ابزار گردآوری اطلاعات.. 36

3- 6- 1: پرسشنامۀ مشخصات فردی.. 36

3- 6- 2: جدول تانر. 36

3- 6- 3: پرسشنامه ارزیابی فعالیت بدنی نوجوانان. 37

3- 6- 4:ابزارهای تن سنجی.. 37

3- 7: روش اجرای تحقیق.. 38

3- 8: روش تجزیه و تحلیل آماری.. 38

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های تحقیق

4-1: مقدمه. 43

4-2: تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها43

4-3: تحلیل استنباطی داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش... 66

4-3-1: فرضیه اول. 66

4-3-2: فرضیه دوم. 68

4-3-3: فرضیه سوم. 69

4-3-4: فرضیه چهارم. 70

4-3-5: فرضیه پنجم. 71

4-3-6: فرضیه ششم. 72

4-3-7: فرضیه هفتم. 72

4-3-8: فرضیه هشتم. 74

4-3-9: فرضیه نهم. 75

4-3-10: فرضیه دهم. 76

4-3-11: فرضیه یازدهم. 77

 

فصل پنجم ـ خلاصه، بحث،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1: مقدمه. 94

5-2: خلاصه‌ی تحقیق.. 94

5-3: یافته‌های تحقیق.. 95

5-4: بحث و نتیجه‌گیری.. 98

5-5: نتیجه‌گیری کلی.. 115

5-6: پیشنهادها116

5-6-1: پیشنهادهای آموزشی.. 116

5-6-2: پیشنهادهای پژوهشی.. 116

منابع و مأخذ. 133

پیوست‌ها141

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه