جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

نقش ترك فعل در جنايات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق M.A گرايش: جزا و جرم‌شناسي

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده:

درباره اينكه آيا ترك فعل ميتواند بخودي خود، جرم محسوب شود و آيا كسي را ميتوان بخاطر خودداري از انجام كاري مجرم شمرد يا خير، نظرات متعدد و متفاوتي توسط علماي اسلامي و حقوقدانان مطرح گرديده است. عده‌اي با اين عقيده كه ترك فعل و امتناع را امر عدمي دانستند، با آن مخالفت كرده و گفتند كه امر عدمي نميتواند سبب امر وجودي گردد و عنصر قانوني برايش قائل نشدند. از سوي ديگر، عده‌اي يكي از بهترين راه‌هاي ايجاد روحيه و تعاون و گسترش فرهنگ همكاري در بين آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به ياري همديگر بشتابند را، اين دانستند كه افراد جامعه بايد به لحاظ قانوني ملزم به كمك و همكاري به يكديگر شوند و در صورت امتناع از اداي تكليف، با ضمانت اجراهاي كيفري مواجه گردند. از آنجائيكه اين موضوع در كليه جرايم عموماً و در جنايات عليه اشخاص خصوصاً و در جرم قتل از نوع عمدي آن تخصيصاً، داراي اهميت خاصي است، لذا قرآن كريم هم كه تبيين كننده حدود خداوند متعال ميباشد، درباره آن سكوت اختيار نكرده و نظر داده است، بطوريكه از آيه 32 سوره مائده به وضوح بر مي‌آيد كه كسيكه براي نجات جان انساني اقدام نمايد، همانند كسي است كه كل جامعه انساني را نجات داده است. با توجه به موارد فوق و براي رسيدن به پاسخ سؤال صدرالاشاره، ضمن شرح اجمالي و مفصل درباره موضوع ترك فعل و بررسي و مطالعه تطبيقي آن در حقوق چند كشور ديگر، به موضع فقهاي اسلامي و نظر حقوقدانان و آراي قضايي پرداخته شده و در پايان برداشت نگارنده از موضع قانون مجازات اسلامي 1392، در مورد نقش جرم ترك فعل در جنايات شرح داده شده است.

كليد واژه‌ها: فعل، ترك فعل، جرم ناشي از ترك فعل، جنايت، رابطه سببيت، امر عدمي.

فهرست مطالب

چكيده فارسي....................................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................................. 2

الف. طرح موضوع................................................................................................................. 4

ب. اهميت و ضرورت انجام تحقيق......................................................................................... 8

ج. پرسشهاي تحقيق.............................................................................................................. 8

د. فرضيه‌هاي تحقيق.............................................................................................................. 8

هـ. مرور سوابق تحقيق........................................................................................................... 9

ز. روش تحقيق................................................................................................................... 11

فصل اول: كليات و تعاريف

1-1- كليات ...................................................................................................................... 13

1-2- معنا و مفهوم جنايت................................................................................................... 13

1-2-1- انواع جنايت.......................................................................................................... 16

1-3- رفتار فيزيكي............................................................................................................. 17

1-3-1- اقسام رفتار فيزيكي................................................................................................. 17

1-4- معنا و مفهوم فعل....................................................................................................... 18

1-5- معنا و مفهوم ترك فعل............................................................................................... 20

1-5-1- امتناع از انجام دادن فعل ايجابي معين....................................................................... 21

1-5-2- تكليف قانوني........................................................................................................ 22

1-5-3- امتناع ارادي........................................................................................................... 22

1-5-4- تمايز جرم ترك فعل و جرم فعل.............................................................................. 22

1-5-5- انواع جرايم ترك فعل............................................................................................. 24

1-5-5-1- ترك فعل محض................................................................................................ 24

1-5-5-2- جرم فعل ناشي از ترك فعل................................................................................ 25

1-5-5-2-1- معنا و مفهوم جرم فعل ناشي از ترك فعل......................................................... 26

1-5-5-2-2- برخي از مصاديق جرم فعل ناشي از ترك فعل................................................... 30

1-6- معنا و مفهوم فعل معنوي............................................................................................. 31

1-7- تعريف قتل عمد و نقش ترك فعل در آن...................................................................... 32

1-8- انواع مجازات و بررسي نقش ترك فعل در آن................................................................ 33

1-8-1- جرايم مستوجب حد.............................................................................................. 33

1-8-2- جرايم مستلزم قصاص............................................................................................ 34

1-8-3- جرايم مستلزم پرداخت ديه...................................................................................... 35

1-8-4- جرايم مستلزم مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده............................................................ 35

1-9- پيشينه....................................................................................................................... 36

فصل دوم: ترك فعل در جنايات

2-1- موضع قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد جرم ترك فعل در قتل عمد.............. 45

2-1-1- وجود تعهد به انجام فعل......................................................................................... 48

2-1-2- وجود وظيفه خاص قانوني...................................................................................... 50

2-1-3- ترك انجام فعل...................................................................................................... 52

2-1-4- عمدي بودن ترك فعل............................................................................................ 53

2-1-5- سبب اصلي و واحد نتيجه بودن ترك فعل................................................................. 53

2-1-6- وجود رابطه سببيت ميان ترك فعل و جنايت حاصله................................................... 54

2-1-7- توانايي انجام فعل................................................................................................... 56

2-1-8- اركان تشكيل دهنده جرم ترك فعل.......................................................................... 57

2-1-8-1- ركن قانوني....................................................................................................... 57

2-1-8-2- ركن مادي......................................................................................................... 57

2-1-8-3- ركن رواني........................................................................................................ 59

2-1-9- مقايسه ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين ... مصوب سال 1354 و ماده 295 ق.م.ا مصوب 1392 ............................................................................................................................... 59

2-2- محدوده ترك فعل در صور مختلف ارتكاب جرم........................................................... 60

2-2-1- مباشرت................................................................................................................ 61

2-2-2- مشاركت............................................................................................................... 61

2-2-3- معاونت................................................................................................................. 64

2-2-3-1- معاونت در ترك فعل.......................................................................................... 64

2-2-3-2- معاون ترك فعل................................................................................................. 67

2-3- مفهوم تسبيب............................................................................................................ 70

2-3-1- تسبيب در ترك فعل............................................................................................... 73

2-4- مطالعه تطبيقي ترك فعل............................................................................................. 78

2-4-1- جرايم ترك فعل واقعي........................................................................................... 78

2-4-2- ارتكاب جرايم فعلي از طريق ترك فعل.................................................................... 79

2-4-3- شرايط مسئوليت كيفري تارك فعل........................................................................... 81

2-5- نظر حقوقدانان در مورد ترك فعل................................................................................ 85

2-5-1- نظر مخالفان.......................................................................................................... 85

2-5-2- نظر موافقين........................................................................................................... 86

2-6- آراء فقها................................................................................................................... 93

2-6-1- نظر توقف............................................................................................................. 93

2-6-2- نظر مخالف (مخالفان)............................................................................................ 93

2-6-3- نظر موافقان........................................................................................................... 94

2-6-4- ترك فعل از ديدگاه فقهاي اهل سنّت...................................................................... 102

2-7- نظر ادارة حقوقي قوه قضائيه در مورد ترك فعل........................................................... 105

نتيجه‌گيري........................................................................................................................ 108

منابع................................................................................................................................ 113

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه