جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر مدیریت بهینه سیستم های کودی شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه لوبیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.) گرایش: زراعت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
به منظور بررسی تأثیر مدیریت بهینه سيستم‌هاي كودي شيميايي و بيولوژيك بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه لوبیا، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان اقلید انجام گرفت. عوامل مورد مطالعه شامل مقادیر و ترکیبات مختلف کودی شامل عدم مصرف کود (شاهد) (F1)، مصرف 60 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره (F2)، مصرف 30 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره+ 3 لیتر در هکتار کود بیولوژیک نیتروکسین (F3) و مصرف 30 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره+ 25 تن در هکتار کود دامی گوسفندی (F4) و دو گونه‌ لوبیا شامل لوبیا قرمز (S1) و چیتی (S2) بود. در این آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه‌گیری شد. مقایسه اثرات ساده تیمارهای کودی نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعلق به تيمار كاربرد 30 كيلوگرم كود اوره به همراه مصرف 25 تن كود دامي و در بین گونه‌های لوبیا بیشترین ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعلق به لوبیا قرمز بود. نتايج نشان داد كه بيشترين ميزان ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعلق به تيمار كاربرد 30 كيلوگرم كوده اوره به همراه مصرف 25 تن كود دامي و براي لوبيا قرمز و كمترين آنها متعلق به تيمار عدم مصرف كود و براي لوبيا چيتي بود. به طور كلي نتايج نشان داد كه در راستاي نيل به اهداف كشاورزي پايدار، كاهش مصرف نيتروژن شيمياي به نصف و جايگزين كردن آن با مصرف كود دامي نه تنها اثر كود شيميايي بر رشد و عملكرد لوبيا را جبران كرد بلكه موجب افزايش معني‌دار آنها نيز شد.

كلمات کلیدی: لوبيا، بهبود رشد، عملكرد، کارایی مصرف نیتروژن، محیط زیست سالم، کود دامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده ................................................................................................................................................................ 1

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی ............................................................................ 3

1-2- لوبیا ......................................................................................................................................................... 7

1-2-1- خصوصیات اکولوژی .........................................................................................................................8

1-2-2- ویژگی‌های تغذیه‌ای لوبیا .............................................................................................................. 8

1-2-2-1- لوبیاچیتی .................................................................................................................................... 9

1-2-2-2- لوبیا قرمز .................................................................................................................................. 10

1-3- اهداف این تحقیق ............................................................................................................................. 11

فصل دوم: مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده

2-1- کودهای بیولوژیک و نقش آنها در رشد و سلامت گیاه ............................................................ 13

2-2- باكتري‌هاي محرک رشد (PGPR) ............................................................................................ 13

2-2-1- تحريك رشد گياه ........................................................................................................................ 14

2-2-2- کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌ها .......................................................................................... 15

2-2-3- ازتوباکتر ......................................................................................................................................... 16

2-2-4- اثر تلقیح ازتوباکتر در افزایش عملکرد گیاهان زراعی ......................................................... 17

2-2-5- آزوسپيريلیوم ................................................................................................................................ 19

2-2-6- کود بیولوژیک نیتروکسین ......................................................................................................... 19

2-3- کودهای دامی .................................................................................................................................... 21

2-3-1- کارایی کودهای دامی در بهبود عملکرد گیاهان زراعی ....................................................... 21

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- زمان و موقعیت محل اجرای تحقیق ............................................................................................. 26

3-2- طرح و تیمارهای آزمايش ................................................................................................................ 26

3-3- نحوه اجرای آزمایش ......................................................................................................................... 26

3-3-1- مشخصات خاک محل آزمایش ................................................................................................. 27

3-4- صفت‌هاي مورد مطالعه .................................................................................................................... 28

3-4-1- ارتفاع بوته ..................................................................................................................................... 28

3-4-2- تعداد غلاف در بوته ..................................................................................................................... 28

3-4-3- تعداد دانه در غلاف ...................................................................................................................... 28

3-4-4- وزن صد دانه ................................................................................................................................. 29

3-4-5- عملكرد دانه ................................................................................................................................... 29

3-4-6- عملكرد بيولوژيك ......................................................................................................................... 29

3-4-7- شاخص برداشت ........................................................................................................................... 29

3-5- محاسبه‌های آماری ........................................................................................................................... 29

فصل چهارم: نتايج و بحث

4-1- تأثير سيستم‌هاي مختلف كودي بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا ....................................... 31

4-1-1- ارتفاع بوته ..................................................................................................................................... 32

4-1-2- تعداد غلاف در بوته ..................................................................................................................... 34

4-1-3- تعداد دانه در غلاف ...................................................................................................................... 36

4-1-4- وزن صد دانه ................................................................................................................................. 38

4-1-5- عملكرد دانه ................................................................................................................................... 40

4-1-6- عملكرد بيولوژيك ......................................................................................................................... 42

4-1-7- شاخص برداشت ........................................................................................................................... 44

4-2- نتيجه‌گيري ......................................................................................................................................... 46

4-3- پيشنهادها ........................................................................................................................................... 47

منابع

منابع فارسی ................................................................................................................................................... 49

منابع انگلیسی ............................................................................................................................................... 53

 

چکیده انگلیسی.............................................................................................................................................. 58

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه