جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته تربیت بدنی گرایش : مدیریت ورزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت­بندی موانع حمایت­مالیاز ورزش قهرمانی استان فارس می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان ورزشی (اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها)، متخصصان بازاریابی ورزشی و شرکت‌ها و مدیر عامل‌های باشگاه‌های ورزشی می‌باشند. که بر این اساس تعداد 62 نفر به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد عسکریان و آزادان (1391) بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش­های معتبر مورد تایید قرار گرفت. داده­های تحقیق با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه 61/4 مهمترین مانع می‌باشد و مانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه 14/3 کم اهمیت‌ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس می باشد.

کلمات کلیدی: ورزش قهرمانی، حمایت مالی، فارس

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده........................................................................................................................................................................................ 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1. مقدمه.............................................................................................................................................................................. 3

1-2. بیان مساله...................................................................................................................................................................... 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................................................ 7

1-4. اهداف تحقیق................................................................................................................................................................ 9

1-4-1. هدف کلی.......................................................................................................................................................... 9

1-4-2. اهداف اختصاصی............................................................................................................................................. 9

1-5. سوالات تحقیق.............................................................................................................................................................. 10

1-6. قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................................. 11

1-7. محدودیت تحقیق......................................................................................................................................................... 11

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات.......................................................................................................................................11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1. بازاریابی........................................................................................................................................................................... 15

2-2. بازایابی ورزشی ............................................................................................................................................................. 16

2-3. حمایت مالی................................................................................................................................................................... 17

2-4. مزایا و اشکالات حمایت مالی..................................................................................................................................... 20

2-5. حمایت مالی در ورزش................................................................................................................................................ 21

2-6. فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه­های صرف شده در حمایت ­های مالی................................... 23

       2-7. اهداف حمایت مالی....................................................................................................................................................... 24

       2-8. ارزیابی حمایت مالی..................................................................................................................................................... 28

       2-9. حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است...................................................................................................................... 30

       2-10. تمایز حمایت مالی از مراودات ترویجی دیگر....................................................................................................... 31

       2-11. تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر........................................................................ 32

       2-12. فروش حضوری............................................................................................................................................................ 34

       2-13. پیشبرد فروش............................................................................................................................................................. 34

       2-14. تصویر و بازاریابی هیجانی......................................................................................................................................... 35

       2-15. رسانه های گروهی...................................................................................................................................................... 36

       2-16. پوشش رسانه ای و در هم ریختگی حمایت مالی............................................................................................... 36

       2-17. علامت های تجاری..................................................................................................................................................... 37

       2-18. مروری بر پیشینه تحقیق.......................................................................................................................................... 40

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. روش تحقیق.................................................................................................................................................................. 55

3-2. جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری.............................................................................................................. 55

3-3. روش اجرای کار............................................................................................................................................................. 56

3-4. ابزار پژوهش................................................................................................................................................................... 56

3-5. ساختار پرسشنامه......................................................................................................................................................... 56

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................................................................................ 57

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................................................................... 57

3-8. تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق............................................................................................................................. 57

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. یافته های توصیفی تحقیق......................................................................................................................................... 60

4-1-1. توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه........................................................................................................... 60

4-1-2. توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه.................................................................................................................... 61

4-1-3. توصیف وضعیت تحصیلیات گروه مورد مطالعه................................................................................................ 62

4-1-4. توصیف وضعیت سازمان نمونه آماری................................................................................................................. 63

4-1-5. توصیف وضعیت تمایل به حمایت در حوزه های مختلف ورزشی.............................................................. 64

4-1-6. توصیف وضعیت تمایل به حمایت در بخش های مختلف ورزشی............................................................. 65

4-1-7. توصیف وضعیت گستره فعالیت های سازمان مورد مطالعه........................................................................... 66

4-1-8. توصیف وضعیت سازمان های مورد مطالعه بر حسب تعداد کارکنان.......................................................... 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. خلاصه تحقیق............................................................................................................................................................... 78

5-2. بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................................... 81

5-3. پیشنهادات برخاسته از تحقیق.................................................................................................................................. 84

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آینده.............................................................................................................................. 85

منابع

منابع فارسی............................................................................................................................................................................. 87

منابع انگلیسی.......................................................................................................................................................................... 90

 

پیوست ها.................................................................................................................................................................................. 96

چکیده انگلیسی....................................................................................................................................................................... 99

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه