جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مشکلات وچالشهای مدیریت واحد شهری و راهکارهای برون رفت از آن

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چكيده :

اداره امور شهر امروزه بهعنوان يكي از دغدغه ها و مسايل مهم براي برنامه ريزان شهري تبديل شده است.شهرهاامروزه در مواجهه با مسايل عمدهای مواجه هستند كه فائق آمدن بر اين مشكلاتنيازمند مديريت قوي و يكپارچه مي باشد.اين پژوهش مجموعه اي بهم پيوسته اي از توصيف،تحليل،تفسير و بالاخره تدبير اين مشكل است. از آنجا كه هدف اين پژوهش يافتن چالش هايمديريتي در سطح شهر و نحوه برخورد مديريت شهري با اين چالش هاي شهري است ابتدا بهبررسي مسايل عمده موجود درشهر گلشهر و چالش هاي مديريتي اين شهر اقداموسپس به بررسي عملكرد مديريت واحد شهري در مواجهه با اين مسايل و روش حل اين مشكلاتتوسط نهاد هاي مديريت شهري پرداختيم و در پايان اقدام به ارائه راهكارها در زمينهبرخورد مديريت واحد شهري با اين چالش ها نمودیم .نتايج تحقيق نشانمي دهد با وجود تلاش هاي مديريت شهري در حل مسايل گوناگون شهري اين شهرهمچنان با مسايل گوناگون ومهمی روبرو است. مشكلاتي كه در بعضي مواقع مديريتشهري خود علت و باعث آن مي باشد بنابراين براي حل اين مشكلات مديريت شهري نيازمندبرنامه ريزي دقيق تر ، جامع تروهماهنگی های بیشتر بین دستگاه های مجری مي باشد برنامه ريزي كه شامل تمامي جنبه ها و ابعادشهر شود.

كليد واژه : شهر، مديريت شهري ، شورای اسلامی شهر ، ،چالش هايشهري ، برنامه ریزی شهری ، مدیران دستگاه های اجرایی

 

فهرست مطالب

عنوان

                                                                                 فصل اول :کلیات تحقیق

 

چکیده                                                                                                   2

مقدمه                                                                                                   3

بیان مسئله                                                                                             5

ضرورت واهمیت تحقیق                                                                             8  

اهداف تحقیق                                                                                          9

سوالات تحقیق                                                                                      10

فرضیات تحقیق                                                                                         10

مدل مفهومی تحقیق                                                                                   11

مراحل پژوهش                                                                                       12

سوابق تحقیق                                                                                         12

 

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

 

مقدمه                                                                                                  17

تعریف مدیریت                                                                                       19

تعریف شهر                                                                                           20

تعريفمديريتمشاركتي                                                                            21

تاریخچهشهرداری                                                                                   21

مدیریت شهری                                                                                       22

اهداف مدیریت شهری                                                                               24

وظایف مدیریت شهری                                                                               24

سازمان محلی                                                                                         25

ریشه تاریخی سازمانهای محلی                                                                    26

شوراهای اسلامی                                                                                     26

شهرهای اسلامی وویژگیهای آن                                                                  28

مدیریت شهری درایران وتعدادی از شهرهای جهان                                              28

وظایف شهرداریها درآلمان                                                                          28

وظایف شهرداریها درفرانسه                                                                         29

وظایف شهرداریها درکلان شهر استانبول                                                          30

وظایف شهرداری کوالالامپور                                                                       30

مدیریت شهری درکشور هلند                                                                       31

ساختار نظام مدیریت شهری هلند                                                                   32

وظایف اصلی شهرداریها درایران                                                                  33

الگوهای مدیریت شهری                                                                             34

الگوی مدیریت تک سطحی مجزا                                                                   34

الگوی مدیریت تک سطحی ادغام شده                                                            35

مدیریت شهری درمصر                                                                               35

الگوی همکاریهای داوطلبانه واختیاری                                                             36

الگوی مدیریت دوسطحی                                                                            36

الگوی ایجاد سازمانهای فرا محلی وجایگزین                                                     36

الگوی مدیریت شهری درآمریکا                                                                    37

الگوی مدیریت شهری درفرانسه                                                                    37

 

فصل سوم روش تحقیق

 

مقدمه                                                                                                   40

روش تحقیق                                                                                           40

حجم نمونه                                                                                            41

روایی وپایایی پرسشنامه                                                                             41

رابطه روایی وپایایی                                                                                  42

متغیرهای تحقیق                                                                                       42

روشهای جمع آوری اطلاعات ومراحل آن                                                        43

روش آماری                                                                                           44

آزمون آلفای کرونباخ                                                                                 44

 

 

فصل چهارم تجزیه وتحلیل اطلاعات

 

مقدمه                                                                                                   47

جنسیت                                                                                                 48

وضعیت تاهل                                                                                          49

مدرک تحصیلی                                                                                       50

نوع کار                                                                                                51

وضعیت سنی                                                                                          52

سابقه خدمت                                                                                          53

تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق                                                                  54

تجزیه وتحلیل فرضیه اول                                                                           54

تجزیه وتحلیل فرضیه دوم                                                                           59

تجزیه وتحلیل فرضیه سوم                                                                           66

تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم                                                                        70

 

فصل پنجم نتیجه گیری

 

نتایج حاصل از بررسی وتجزیه وتحلیل کارکنان مورد مطالعه                                 77

نتایج حاصل از فرضيه 1                                                                            78

نتایج حاصل از فرضيه 2                                                                             78

نتایج حاصل از فرضيه 3                                                                             80

نتایج حاصل از فرضيه 4                                                                             81

محدودیت ها وموانع مدیریت واحد شهری                                                        82

پیشنهادها                                                                                               84

فازهای پیشنهادی جهت مدیریت یکپارچه شهری                                                 85

نتیجه گیری

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه