جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تحلیل نقش شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری کلانشهر رشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده    

به طور کلی هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد، هدف اصلی از پژوهش حاضر تعيين رابطه بین نقش شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری کلانشهر رشت می­باشد؛ این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است. نخست با بررسی ادبیات تحقیق و براساس مساله بیان شده ، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی گردید. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه شهروندان شهر رشت می­باشد. از نظر مکانی پژوهش حاضر شهر رشت انجام خواهد شد. با توجه به موضوع تحقیق، کلیه مباحث مربوط به مدیریت شهری و عملکرد شوراهای شهر، جزء قلمرو موضوعی این پژوهش قرار می­گیردبا توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان شهر رشت نمونه­گیری این تحقیق نمونه­گیری تصادفی ـ خوشه­ای، پرسشنامه تدوین شده براساس پرسشنامه­های استاندارد موجود، بین420 نفراز پاسخگویان توزیع گردید. جهت جمع­آوری داده­ها با توجه به پیمایشی بودن روش پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزارجمع­آوری داده­ها استفاده خواهد شد لازم به ذکر است که پس از کدگذاری و امتیازدهی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و شکلها، توزیع صفت های متغیر مورد بررسی و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج یافته­های تحقیق بشرح ذیل است:

پس ازبرررسی­های انجام شده مشخص شد که: بین عملکرد شورای اسلامی و بهبود مدیریت شهری در زمینه زیست محیطی رابطه وجود دارد.همچنین نتایج یافته­های فرعی پژوهش نشان دادکه؛ می­توان بیان داشت بین عملکرد شورای اسلامی و بهبود مدیریت شهری در زمینه­های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نهادی وکالبدی - فضایی رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه­ ها: شورای اسلامی شهر،شهرداری، مدیریت شهری، کلان شهر رشت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات تحقیق.. 5

1-1 بیان مساله. 6

2 ـ 1 ـ اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

3 ـ 1 ـ اهداف تحقیق. 7

1-3-1- هدف اصلی:7

2-3-1- اهداف فرعی:7

4-1- سوالات و فرضیه های تحقیق. 8

1-4-1-سوالات تحقیق. 8

2– 4 – 1- فرضیه های تحقیق. 8

5-1- تعریف واژهها و مفاهیم:8

6-1- محدودیتها و تنگناهای تحقیق:10

فصل دوم - ادبیات تحقیق.. 11

1 ـ 2 ـ پیشینه تحقیق. 12

2 ـ 2 ـ مفاهیم و تعاریف... 15

1 ـ 2 ـ 2 ـ مفهوم شهر. 15

2-2-2-اهمیت شهر. 16

3-2-2- شهروندی.. 17

4-2-2- مفهوم مدیریت.. 18

5-2-2- مدیریت شهری.. 18

1- 5-2-2- اهدافمدیریتشهری.. 19

2- 5-2-2- وظایف مدیریت شهری.. 20

6-2-2- برنامه ریزی استراتژیک... 20

7-2-2- ابعاد بهسازی شهری.. 22

1-7-2-2- بعد کالبدی بهسازی شهری.. 22

2-7-2-2- بعد حقوقی بهسازی شهری.. 22

3-7-2-2- بعد اقتصادی بهسازی شهری.. 23

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

8-2-2- الزامات پایداری بهسازی شهری.. 23

9-2-2- اقدامات بهسازی شهری.. 25

10-2-2- جهانی شدن و مدیریت شهری.. 27

11-2-2- سیر تطور مدلهای مدیریت شهری در ایران. 29

12-2-2- حکمرانی خوب 40

1-12-2-2- شاخص های حکمرانی خوب شهری.. 46

13-2-2- زادگاه انجمنهای شهر و ایجاد حقوق شهروندی.. 48

14-2-2- قوانین شهرداری مرتبط با شورای شهر. 49

15-2-2- شورای اسلامی.. 50

1-15-2-2- نقش شورا در نظام مدیریت شهری.. 51

16-2-2- نقش شورا های اسلامی و وظایف آنها در چهار چوب نظام مدیریت شهری.. 51

17-2-2- چگونگی روابط شورای شهر با شهرداری.. 52

3-2- مکاتب و رویکردها54

1-3-2- مدلهای مدیریت شهری.. 54

1-1-3-2- ساختار شورا- شهردار ضعیف... 55

2-1-3-2- ساختارشورا– شهرداری قوی.. 55

2-3-2- ویژگیهای نظام مدیریتی در ساختار حاکمیت شهری ایران. 60

3-3-2- مزایا و معایب انواع مدل های مدیریت شهری.. 60

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 63

1-3- مقدمه :64

2-3- روش تحقیق و مراحل آن. 64

1-2-3- روش تحقیق :64

2-2-3- مراحل تحقیق :64

1-2-2-3- روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات :65

2-2-2-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 65

3-2-2-3- روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها :66

3-3- جامعهآماری، نمونه و حجم آن. 67

1-3-3- جامعه آماری :67

2-3-3- حجم نمونه :67

4-3- متغیرها و شاخصهای تحقیق. 68

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

1-4-3- متغیرهای تحقیق. 68

2-4-3- شاخصهای تحقیق. 68

5-3- محدود مورد مطالعه:72

6-3 موقعیت جغرافیایی.. 73

7-3- بررسی مراحل رشد شهری شهر رشت.. 75

8-3- کیفیت ساخت و بافت شهری.. 83

9ـ3ـ مشخصات اجتماعی - جمعیتی.. 84

10-3- ویژگیهای اقتصادی.. 94

11-3- ویژگی‌های کالبدی شهر. 96

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 104

1 ـ 4 ـ مقدمه. 105

2 ـ 4 ـ یافتههای توصيفي.. 105

1 ـ 2-4. مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان. 106

2-2-4 نقش شورای اسلامی شهرداری در مدیریت شهری.. 111

3-4 یافتههای تحلیلی – استنباطی.. 140

1-3-4- عملکرد شورای اسلامی و بهبود مدیریت شهری در زمینه زیست محیطی.. 140

2-3-4- عملکرد شورای اسلامی و بهبود مدیریت شهری در زمینه اجتماعی.. 141

3-3-4- عملکرد شورای اسلامی و بهبود مدیریت شهری در زمینه فرهنگی.. 142

4-3-4- عملکرد شورای اسلامی و بهبود مدیریت شهری در زمینه اقتصادی.. 143

6-3-4- عملکرد شورای اسلامی و بهبود مدیریت شهری در زمینه کالبدی ـ فضایی.. 145

فصل پنجم: نتیجهگیری و ارائه توصیه ها و پیشنهادها147

5 ـ 5 . جمع بندی مطالب.. 148

مدل مفهومی تحقیق. 149

2 ـ 5 .نتیجهگیری.. 150

3ـ 5. توصیه ها و پیشنهاد ها:154

منابع و مآخذ. 157

پیوست.. 157

چکیده انگلیسی.. 168

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه