جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مدیریت شهری و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری ها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری گروه علمی جغرافیا

مدیریت شهری و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری ها (مطالعه موردی: شهرداری شاهدیه)

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

شهر تازه تأسیس شاهديه، در سال 1370 از مجموع سه روستای ابرندآباد، گردفرامرز و نصرت آباد به وجود آمد. اين شهر بين 54 درجه و 15 دقيقه و 54 درجه و 18 دقيقه طول شرقي و 31 درجه 55 دقيقه و 58 دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است و بر اساس آخرين تقسيمات اداري و سياسي كشور و استان يزد، جزء شهرستان يزد و بخش مركزي يزد مي باشد. اين شهر از لحاظ اداري به عنوان شهر مستقل شناخته شده است. ولي از لحاظ ديدگاه برنامه ريزي شهري و انطباق با مسائل تئوريكي آن به عنوان يك شهر اقماري مستقل شناخته مي شود. در طرح جامع يزد اين شهر به عنوان ناحيه منفصل از شهر يزد در نظر گرفته شده است يعني از نظر تقسيمات كالبدي به عنوان شهر متصل عمل مي كند در این پژوهش ابتدا به تشریح ویژگی های طبیعی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهر شاهدیه و سپس منابع درآمد و هزینه شهرداری طی سال های 87-1380 پرداخته شده است و در نهایت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات در ساختار شهر و شهرداری شاهدیه شناخته، سپس به تحلیل عوامل تاثیرگذار همراه با میزان تاثیرگذاری آنها پرداخته شد که در نهایت استراتژی هایی جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه های شهرداری و مدیریت مطلوب شهری ارائه گردید. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل SWOT استفاده شده است. در این پژوهش پس از بررسی منابع درآمدی شهرداری مشخص گردید که درآمدهای ناشی از عوارض عمومی از 7/49 درصد از کل درآمدهای کسب شده طی سالهای 87-1380 در سال 1380 به 4/29 درصد در سال 1387 کاهش یافته است. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی نیز در سال 1380 از 7/0 درصد از کل درآمدهای حاصله به 5/16 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. درآمدهای ناشی از اعانات و هدایا و دارایی ها از 6/11 درصد در سال 1380 با نرخ رشد 39 درصد در سال به 9/26 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. درآمدهای ناشی از کمک های دولتی نیز طبق برنامه خودکفایی شهرداری های کشور، در شهرداری شاهدیه شاهد یک روند نزولی طی سال های 87-1381 بوده است به گونه ای که از 6/12 درصد در سال 1381 به 4/1 درصد در سال 1387 تنزل پیدا کرده است. بررسی ها حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه درآمهای پایدار (مستمر) دارای یک روند نزولی و درآمد های ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است. بنابراین با توجه با بارز بودن نقاط ضعف در ساختار شهر و شهرداری شاهدیه می توان گفت استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، مشارکت مردم در اداره امور شهر، طرح ایجاد مراکز چند منظوره آموزشی، تفریحی، فرهنگی، هنری، تعریف پروژه های درآمد زا و مشارکت با بخش خصوصی، توسعه توریسم و گردشگری، حذف ادارات تصمیم گیرند و موازی با شهرداری، بازنگری در قانون شهرداری به ویژه عوارض نوسازی، توسعه و گسترش خدمات شهری (تاکسیرانی، فاضلاب شهری و ...)، تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر برای تمام سرفصل های بودجه ای و برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت به عنوان استراتژی هایی هستند که از نقاط قوت و فرصت ها جهت کاهش نقاط ضعف و تهدیدات استخراج شده و شهرداری را در جهت کسب درآمدهای پایدار و کاهش هزینه ها و خدمات رسانی به شهروندان یاری خواهد کرد.

واژگان کلیدی: مدیریت شهری، راهکارها، درآمد شهرداری، برنامه ریزی استراتژیک، شاهدیه.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه                                                                                                         1

فصل اول: طرح تحقیق                                                                                     3

1-1- بيان مساله                                                                                                           4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                         5

1-3- اهداف                                                                                                                 6

1-4- فرضيه‌ها                                                                                                            6

1-5- متدولوژی تحقيق                                                                                                 6

1-6- پیشینه تحقیق                                                                                                       10

1-7- محدودیت های تحقیق                                                                                           11

1-8- فرآیند انجام پژوهش                                                                                              12

1-9- خلاصه فصل اول                                                                                                 12

فصل دوم: دیدگاهها و مبانی نظری تحقیق                                                              14

2-1- تعاریف عملیاتی                                                                                                   15

2-1-1- شهر                                                                                                              15

2-1-2- مدیریت                                                                                                         15

2-1-3- مدیریت شهری                                                                                                 16

2-1-4- شهرداری                                                                                                       17

2-1-5- درآمد پایدار و ناپایدار                                                                                       18

2-2- مدیریت شهری و شهرداری ها در ایران                                                                       18

2-2-1- تاریخچه شکل گیری شهرداری ها                                                                         18

2-2-2- اهدافمديريتشهريوشهرداريها                                                                      25

2-2-3- بررسی جایگاه شهرداری ها در ایران                                                                       26

2-2-4- ساختار شهرداری ها در ایران                                                                                28

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

2-2-4-1- ساختار شهرداری با یک معاونت                                                                        29

2-2-4-2- ساختار شهرداری با دو معاونت.                                                                         30

2-2-4-3- ساختار شهرداری با سه معاونت                                                                         32

2-2-5- وظایف شهرداری ها ایران در وضعیت کنونی                                                             34

2-3- ساختار درآمدی شهرداری ها از آغاز تاکنون                                                                 35

2-3-1- تحليل تفاوت درآمد شهرداري ها                                                                          39

2-3-2- مدیریت درآمد شهرداری ها                                                                                 41

2-3-3- مدیریت هزینه شهرداری ها                                                                                47

2-4- بررسی تطبیقی جایگاه و وظایف شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه           49

2-4-1- بررسی منابع درآمدی در شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته                                           54

2-5- تدوین مقررات جدید جهت تامین درآمد به منظور قطع ارتباط آن با ضرابط شهرسازی               57

2-6- خلاصه فصل دوم                                                                                                 59

فصل سوم: بررسی ویژگی های محیطی،جمعیتی،اجتماعی،اقتصادی و کالبدی شهر شاهدیه   61

3-1- تحــول تاریخی شهر شاهدیه                                                                                   62

3-1-1- پيدايش نطفه اوليه ايجاد شهر شاهديه و مراحل تكوين آن                                             62

3-1-2- عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهر شاهدیه                                                       63

3-2- بررسی ویژگی های طبیعی                                                                                       65

3-2-1- موقعيت جغرافيايي شهر شاهديه                                                                            65

3-2-2- موقعيت طبيعي و زمين شناسي شهر شاهديه                                                             67

3-2-3- ژئومورفولوژی شهر شاهدیه                                                                              67

3-2-4- پوشش گیاهی شهر شاهدیه                                                                               67

3-2-5- موقعيت اقليمي شهر شاهديه                                                                              67

3-2-6- منابع آب شهر شاهدیه                                                                                     68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

3-2-7- ميانگين سالانه بارندگي در شهر شاهديه                                                                   68

3-2-8- درجه حرارت (دما)                                                                                           69

3-2-9- رطوبت نسبي                                                                                                  69

3-2-10- مدت تابش آفتاب                                                                                           69

3-2-11- جهت وزش باد                                                                                            70

3-3- بررسی ویژگی های اجتماعی و جمعیتی                                                                       70

3-3-1- شناسایی پهنه منطقه شهری                                                                                  70

3-3-2- توزیع جغرافیایی جمعیت شهری                                                                           74

3-3-3- جایگاه شهر شاهدیه در سلسله مراتب شهری استان یزد                                                 76

3-3-4- ابعاد تحولات شاخص های جمعیتی در شهر شاهدیه                                                   79

3-3-5- مقایسه تحولات نرخ رشد جمعیت شهر یزد و شاهدیه                                                 81

3-3-6- سنجه های باروری شهر یزد و شاهدیه                                                                    81

3-3-6-1- میزان خام ولادت سالانه                                                                                   81

3-3-6-2- میزان خام مرگ و میر سالانه                                                                              82

3-3-6-3- میزان رشد طبیعی جمعیت                                                                               83

3-3-6-4- میزان سالانه باروری عمومی                                                                              83

3-3-6-5- میزان باروری کل                                                                                           84

3-3-6-6- میزان تجدید نسل                                                                                           84

3-3-6-7- رشد واقعی جمعیت - درصد سالانه                                                                   85

3-3-7- تحولات خانوار و بعد خانوار در شهر یزد وشاهدیه                                                     86

3-3-8- ویژگی های سنی                                                                                              87

3-3-8-1- دیاگرام سه گوش                                                                                           88

3-3-8-2- گروهای سنی                                                                                               90

3-3-9- ویژگی جنسی جمعیت شهر یزد و شاهدیه                                                               92

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

3-3-10- میزان باسوادی در شهر یزد و شاهدیه                                                                   94

3-4- بررسی ویژگی های اقتصادی شهر و منطقه                                                                 96

3-4-1- کشاورزی شهرستان یزد و شاهدیه                                                                       97

3-4-2- دامداری شهرستان یزد و شاهدیه                                                                         98

3-4-3- خدمات و صنعت شاهدیه                                                                                98

3-4-4- جمعیت فعال                                                                                                 100

3-4-5- میزان فعالیت اقتصادی و اشتغال                                                                          105

3-4- 6- ترکیب اشتغال                                                                                               107

3-4-7- بررسی و تحلیل فعالیتهای پایه شهرستان یزد و شاهدیه                                                109

3-4-8- تعیین نقش اقتصادی شهر شاهدیه                                                                         111

3-5- بررسی های کالبدی                                                                                            113

3-5-1- بررسی کاربری اراضی وضع موجود در سطح شهر                                                   113

3-5-2- وضعیت تراکم ها                                                                                            119

3-5-2-1- تراكم جمعيتي                                                                                          119

3-5-2-2- تراكم ساختماني                                                                                           121

3-5-3- بررسی وضعیت نرخ مصرف زمین و نرخ جذب زمین در گذشته و حال                          129

3-5-4- بررسی امکانات و محدودیتهای توسعه کالبدی شهر                                                   131

3-6- خلاصه فصل سوم                                                                                             131

فصل چهارم: بررسی روند درآمدها و هزینه های شهرداری شاهدیه                             135

مقدمه                                                                                                                      136

4- بررسی روند درآمد و هزینه های شهرداری شاهدیه                                                            136

4-1- بررسی روند منابع درآمدی شهرداری شاهدیه                                                             136

4-1-1- بررسی ریزکدهای درآمدی شهرداری شاهدیه                                                          142

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

4-1-1-1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر).                                         142

4-1-1-1-1- وصولی توسط سایر موسسات                                                                     142

4-1-1-1-2- عوارض بر ساختمان ها و اراضی                                                                 145

4-1-1-1-3- عوارض بر حمل و نقل و ارتباطات                                                              147

4-1-1-1-4- عوارض بر پروانه های کسب و فروش                                                           148

4-2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی                                                                      150

4-2-1- وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات                                                               150

4-2-2- سهمیه از عوارض وصولی متمرکز                                                                         151

4-3- بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری                                                   153

4-3-1- درآمدهای ناشی از بهاء خدمات شهرداری                                                               153

4-4- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری                                                              155

4-4-1- درآمدهای حاصل از وجوه شهرداری                                                                     155

4-4-2- درآمدهای حاصل از اموال شهرداری                                                                      157

4-5- کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی                                                             158

4-5-1- کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی                                                         158

4-6- اعانات و هدایا و دارایی ها                                                                                     160

4-6-1- اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی                                     160

4-6-2- اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.           161

4-7- سایر منابع تامین اعتبار                                                                                         163

4-7-1- وام های دریافتی                                                                                

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه