جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مسئولیت مدنی سازمانهای موثر در عملکرد شهرداری در اجرای وظایف خدمات شهری

‎ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش: خصوصی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان و ابنیه ای که تحت اداره و مالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی 1 ماده ی 8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم. اما در رابطه با وظیفه ی حفظ و نگهداری از معابر با توجه به تاکیدی که در فقه در این زمینه شده است و براساس ماده 55 قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر را بر عهده ی شهرداری دانسته است و همچنین با توجه به حکم ماده ی 339 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 باید برای شهرداری در قبال خساراتی که منتسب به نقص معابر شهری است، مسئولتی محض قائل شویم. همچنین شهرداری در راستای اجرای وظیفه ی حمل و نقل عمومی بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و همچنین براساس ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی در راستای وظایف عمرانی در قبال خساراتی که بر اشخاص وارد می کند، مسئولتی محض خواهد داشت. گاهی برای شهرداری به عنوان کارفرما در قبال خساراتی که مستخدمان آن وارد می آورند مسئولیتی ناشی از فعل غیرحاصل می آید. در رابطه با مسئولیت شهردار باید قائل بر این شد که اصل بر بی گناهی مستخدم است و بی احتیاطی، بی مبالاتی، خروج از صلاحیت، حالت استثنایی دارد. بنابراین تقصیر شخص مستخدم قاعده نیست. قانونگذار در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، با شرایطی نهادهای عمومی از جمله شهرداری را از پرداخت خسارت معاف کرده است. علاوه بر این، در رابطه با اجرای احکام دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری، قانون راجع به منع و توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 امکان توقیف اموال شهرداری را اصولاً غیرممکن دانسته، علاوه بر این برای شهرداری مهلتی یکساله از صدور محکومیت برای جبران خسارت وضع کرده است؛ این دو مقرره برخلاف اصول مسئولیت مدنی هستند و باید به صورت مضیق تفسیر شوند.

واژگان کلیدی: شهرداری، مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از اموال، اعمال حاکمیت، سبب اقوی از مباشر

 

                                                   فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده…………...........................................................................................................................................................................9

مقدمه…………………………………………………..…….………………………………………………………………..10

1- بیان مساله تحقیق..............................................................................................................................................................11

2-مرور سوابق تحقیق………………..……………………………………………………………………………………..4

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………..12

4-پرسش های تحقیق......12

5-فرضيه های تحقیق...................13

6-اهداف تحقیق....………………………………………..........................................................................…13

7-روش تحقیق……………..13

8-ساختار تحقیق................13

فصل اول :کلیات و چار چوب نظری... 14

1-1-مسئوولیت………………………………………………………………………………………………………..….15

1-1-1-تعریف مسئوولیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-1-2-اقسام مسئوولیت............................................................................................................................. 8.

1-2-ارکان و شرایط مسئوولیت مدنی... …………………………………………………………18

1-2-1-مفهوم ضرر(مفهوم عرفی). 18

1-2-2-ارکان مسئولیت مدنی... 19

1-2-2-1- ضرر  ........................................................................................................................................11

1-2-2-2- تقصیر یا فعل زیان بار. 27

1-2-2-3- رابطه سببیت..27

1-3-مبنای مسئولیت مدنی... …………………………………………………………………28

1-3-1-نظریه تقصیر. .................................................................................................................................29

1-3-2-نظریه خطر. .....................................................................................................................................29

1-3-3-نظریه های مختلط... 30

1-3-4-نظریه تضمین.................................................................................................................................32

1-3-5-نظریه تضمین گروهی... 33

1-3-6-نظریه تقصیر به مفهوم نوعی... 34

1-4-وظایف شهردار......................................................................34

1-4-1-امور شهری .........................................................................................................................................................................................26

1-4-2-امور اجتماعی و بهداشتی...............................................................................................................26

1-4-3- امور فرهنگی... ..........................................................................................................................27

.1-4-4-امور مالی.................................................................................................................................... 27

1-5-بررسی مبانی و اهمیت و اهداف شهرداری... 37

1-5-1-مبانی مدیریت شهردار. 27

1-5-2-ضرورت و اهمیت شهرداری.. 29

1-5-3-عرصه ها و محورهای خدمات شهری به لحاظ نظری................................................................31

1-5-4-استقلال شخصیت حقوقی شهرداری... 33

1-5-5-عمومی بودن و غیردولتی بودن شهرداری... 33

1-6-پیشینه و تاریخچه شهرداری... 44

فصل دوم:وظایف و اختیارات نهادهای موثر در عملکرد شهرداری.............................................................37

2-1- سازمان های مرتبط با شهرداری و وظایف خدمات شهری در حوزه خدمات شهری ................. 38

2-1-1 سازمان آتش نشانی ........................................................................................................................38

2-1-2 سازمان آرامستان‎ها .........................................................................................................................43

2-1-3- سازمان مترو و حمل و نقل ریلی درون شهری ...........................................................................44

2-1-4- سازمان بهزیستی ..........................................................................................................................45

2-2-1-ماموریت معاونت خدمات شهر.....................................................................................................46

2-2-2- اهداف کلی و عمده ماموریت های معاونت خدمات شهری... 46

2-3- مدیریت شهری،تاثیر و عملکرد آن در شهرداری... 49

2-3-1- تعریف مدیریت شهری... 59

2-3-2- نقش مدیریت شهری در شهرداری... 60

2-3- 3- مهمترین نتایج مدیریت شهری در شهرداری... 51

2-3-4- چالشهاو مشکلات مدیریت شهری... 62

2-3-5- نقص مکانیزم های نظارت و تعادل بخشی مدیریت شهر.. 65

2-4-   نقش فضای سبز بر شهرداری... 55

2-5- معیار تقسیم مسئولیت.... 56

2-5-1- معیار تقصیر……………... 56

2-5-2- معیار میزان تاثیر عمل... 57

2-5-3- معیار تساوی...........57

2-5-4- نظر برگزیده در حقوق ایران راجع به معیار تقسیم مسئولیت.... 58

2-6- شرایط تاثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت عامل زیان.. 58

2-6-1-تقصیرزیان دیده در حقوق ایران و فقه اسلامی... 59

2-6-2-رابطه سببیت بین اقدام زیان دیده و زیان ایجاد شده. 61

2-6-3-اقدام زیان دیده، ناشی از اقدام عامل زیان.. 61

2-6-4-عمد نداشتن عامل زیان در ایجاد زیان.. 63

2-7- مبنای تاثیر اقدام زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان.. 75

2-8-تاثیر مبنای مسئولیت در قلمرو مسئولیت.... 66

2-8-1-قلمرو مسئولیت براساس نظریه اصل بودن مسئولیت قرارداد........................................................66

2-8-2- قلمرو مسئولیت براساس نظریه استثنایی بودن مسئولیت قرادادی.................................................66

2-9- اختلاف فقهی صدق ضرر بر عدم النفع و دلالت قاعده لاضرر بر مسئولیت مدنی...........................67 2-9-1-صدق ضرر بر عدم النفع................................................................................................................67

.................................................................................................67. 2-9-2- دلالت لاضرر بر مسئولیت مدنی

2-10-دلایل شرط قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قهری...............................................................70

فصل سوم : ضمانت اجرای وظایف خدمات شهری در عملکرد شهرداری... 71

3-1- اصول حاکم بر مسئوولیت مدنی شهرداری... 72

3-1-1- حاکمیت قانون. ............................................................................................................................72

3-1-2- نقش حاشیه ای و محدود عرف در شناخت تقصیر و مسئولیت مدنی... 72

3-1-3- اعمال حاکمیت و معافیت های نهاد عمومی... 74

3-1-4- اصل استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از مقامات و شخصیت های حقوقی وابسته. 74

3-2-احراز رابطه سببیت با قابلیت انتساب عرفی ضرر وارده به شخص...................................................76

3-2-1-شخص مباشرتا و بلاواسطه مرتکب فعل زیان بار شود. 76

3-2-2-اجتماع سبب و مباشر.. 76

3-2-3-تعدد اسباب...........78

3-3-خلط تقصیر و رابطه سببیت.... 80

3-3-1-زمینه ها و علل خلط تقصیر و رابطه سببیت.... 80

3-3-2- دلائل تفکیک تقصیر از رابطه سببیت.... 82

3-3-3- اثبات استقلال تقصیر از رابطه سببیت.... 83

3-4-تاثیر میزان تقصیر در مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق ایران.. 85

3-4-1-بررسی موضوع در قوانین... 85

3-5- چند نمونه مثال در مورد مسئولیت مدنی سازمان ها..........................................................................87

نتیجه گیری.................................................................................................................................................88 منابع..............................................91

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه