جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثرات اسانس گیاه نعنا فلفلی برروی مصرف ماده خشک تخمیر شکمبه ای قابلیت هضم خوراک ومتابولیتهای خونی گوسفندان نژاد ماکویی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

تغذیه دام و طیور

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

اين تحقيق به منظور بررسي اثر اضافه كردن سه سطح از اسانس نعناع فلفلی شامل سطوح (صفر ميلي گرم، 110 ميلي گرم، 220 ميلي گرم) بر روند تخمير شكمبه، ضریب هضمی و برخي متابوليت‌های خوني‌ گوسفندان ماکویی انجام شد.

در اين آزمايش از3 راس گوسفند ماکویی استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح مربع لاتین چرخشی بر روی سه عدد گوسفند نر فیستوله دار در طی سه دوره آزمایشی انجام گرفت .داده‌های آزمایش با استفاده از نرم افزار SAS آنالیز شده و از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین‌ها استفاده شد.حدود 3 ساعت پس از مصرف خوراك خون گيري از وريد و داج و مايع گيري شكمبه با استفاده از پمپ شكمبه به عمل آمد. نتايج نشان داد كه تأثير اسانس نعناع برمصرف ماده خشك معني دار نمي باشد (5% P>). تيمارها تأثير معني داري بر روي كل اسید‌های چرب فرار نداشت (5% P>).: استات شكمبه نيز تحت تأثير تيمارها قرار نگرفت(5% P>). پروپيونات و ایزو بوتیرات نيز تحت تأثير تیمارها قرار نداشت(5% P>) تأثير اسانس برغلظت والرات معني دار نمي باشد(5% P>). تأثير تيمارها بر غلظت ايزووالرات معني دار بود (5%<P). به طوری که سطح اسانس 110 میلی گرم بیشترین و سطح اسانس صفر میلی گرم پایین ترین میانگین را داشتند. بوتيرات شكمبه تحت تأثير سطوح اسانس داراي اختلاف معني داري داشت (5% P<). بيشترين ميانگين مربوط به سطح 220 ميلي گرم و كمترين ميانگين مربوط به 110 ميلي بود. تأثير سطوح اسانس نيز بر نيتروژن آمونياكي معني دار مي باشد طوري كه بيشترين ميانگين مربوط به سطح صفر ميلي گرم و كمترين ميانگين مربوط به 220 ميلي گرم مربوط بود. PH شكمبه تحت تأثير تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت(5%P>). از لحاظ فراسنجه‌های خوني آلبومين،، اوره، كلسترول، پروتئين كل خون،HDLLDL,Total lipid تري گليسريد، گلوكز، تحت تأثير تيمارها قرار نگرفتند. (5% P>). همچنین هیچ کدام از فاکتورهای هضم in vivoوinvitro تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند (5% P>). از بین فاکتور‌های ایمنی فقط تیتر آنتی بادی هایMIg تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند به طوری که بیشترین میانگین مربوط به سطح 220 و کمترین میانگین مربوط به سطح صفر میلی گرم بود

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه