جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مسئولیت مدنی شهرداری در حوزه خدمات شهری - فضای سبز - معابر و جمع اوری زباله

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد M.A. رشته حقوق گرایش خصوصی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

با وجود پیشینه زیاد قانون شهرداری در نظم حقوقی موجود و بحث های فراوانی که راجع به مسئولیت مدنی مراجع عمومی صورت گرفته اما قانونگذار به صراحت از مسئولیت مدنی شهرداری سخن به میان نیاورده ، اما امروزه شهرداری مانند اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت ناشی از اعمال خود است و با این اوصاف اعمال حاکمیتی شهرداری نمی تواند خطای اداری را توجیه کند با اینحال در لابه لای قواین حاکم بر مسئولیت مدنی دولت که شهرداری هم بخشی از هویت مفهومی آن است می توان با مقرراتی مواجه شد که مسئولیت مدنی شهرداری را در حوزه خدمات شهری در سه حوزه فضای سبز، معابر و جمع آوری زباله از آن استنباط کرد در واقع شهرداری و کارکنان آن در برابر خساراتی(اعم از خسارات مادی و معنوی) که در حوزه خدمات شهری وارد می کند ‏مسئول اند. مبنای مسئولیت مدنی شهرداریها ، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداریها باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است .

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، شهرداری ، خدمات شهری ، فضای سبز ، معابر


فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

1-بیان مسئله. 2

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

3-سابقه تحقیق.. 5

4- سؤالات تحقیق.. 5

5- فرضیات تحقیق.. 5

6- اهداف تحقیق.. 6

7- روش تحقيق.. 6

8- ساختار تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات تحقیق.. 7

1-1-مفهوم مسئولیت... 8

1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت... 8

1-1-2-تعریف اصطلاحی مسئولیت... 8

1-1-3- تعریف حقوقی مسئولیت... 8

1-2- انواع مسئولیت... 9

1-2-1- مسئولیت اخلاقی و حقوقی.. 9

1-2-2- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.. 10

1-2-2-1- تعریف مسئولیت کیفری و مدنی.. 10

1-2-2-2- مقایسه مسئولیت کیفری و مدنی.. 10

1-2-3- مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری.. 11

1-2-3-1- تعریف مسئولیت قراردادی و قهری.. 11

1-2-3-2- مقایسه مسئولیت قهری و قراردادی.. 12

1-3-تعریف شهرداری و سیر تاریخی شکل گیری آن. 12

1-3-1-تعریف شهرداری.. 12

1-3-2-تاریخچه شهرداری.. 13

1-4- وضعیت ساختاری شهرداری.. 15

1-4-1- سازمان شهرداری.. 15

1-4-2-تشکیلات شهرداری.. 15

1-4-3-جایگاه شهرداری در بین سایر نهادها16

1-5- ماهیت حقوقی شهرداری.. 17

1-5-1- عمومی بودن نهاد شهرداری.. 18

1-5-2-شخصیت حقوقی شهرداری.. 19

1-5-3- استقلال شخصیت حقوقی شهرداری.. 20

1-6-  وظایف و اختیارات  عمومی شهرداری.. 21

1-6-1- امور اجتماعی و بهداشتی.. 23

1-6-2- امور فرهنگی و مالی.. 23

1-7- وظایف شهرداری در حوزه خدمات شهری (معابر، فضای سبز و جمع آوری زباله )24

فصل دوم:مسئولیت  مدنی ناشی از  اعمال شهرداری ها در حوزه خدمات شهری27

2-1- اصول عمومی حاکم بر مسئولیت مدنی شهرداری.. 28

2-1-1-حاکمیت قانون. 28

2-1-2- نقش عرف در مسئولیت مدنی.. 29

2-1-3-معافیت نهاد عمومی در اعمال حاکمیتی.. 30

2-2- مبانی نظری  و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری.. 30

2-2-1-مبانی مسئولیت مدنی شهرداری.. 31

2-2-1-1-نظريه تقصير. 32

2-2-1-1-1- اثبات تقصیر. 35

2-2-1-1-2-خطای شخصی و اداری.. 36

2-2-1-1-3-خطای اداری و مسئولیت شهرداری.. 37

2-2-1-1-4- اجتماع خطای اداری و شخصی.. 39

2-2-1-2-نظريه خطر. 39

2-2-1-3-نظريه تضمين حق.. 40

2-2-2-ارکان مسئولیت مدنی شهرداری.. 41

2-2-2-1-فعل زیان بار در حوزه خدمات شهری.. 41

2-2-2-1-1-عنصر نامشروع بودن. 42

2-2-2-1-2-ایراد خسارت در حین  یا به مناسبت انجام وظیفه. 43

2-2-2-1-3-عناصر  شخصی.. 44

2-2-2-2- ورود ضرر و زیان در حوزه خدمات شهری.. 46

2-2-2-2-1-  عامل تاسیسات شهری در ورود زیان. 47

2-2-2-2-2-  دستگاه های متولی تاسیسات شهری.. 48

2-2-2-2-3- پیمانکار. 48

2-2-2-3- رابطه سببیت... 49

2-2-2-3-1-در فرض عاملیت شهرداری.. 50

2-2-2-3-2-در فرض عاملیت دستگاه های متولی.. 50

2-2-2-3-3- در فرض عاملیت پیمانکار. 51

2-3-  مبنای مسئولیت شهرداری در تخریب تاسیسات شهری.. 51

2-3-1-گستره ی موضوعی.. 51

2-3-2- ضابطه ی شناخت... 52

2-3-3-  نوع عمل.. 53

2-4- مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات شهرداری در حوزه خدمات شهری.. 53

2-4-1- شرایط وجود مسئولیت ناشی از تصمیمات... 54

2-4-1-1- اندک بودن شمار زیان دیدگان. 54

2-4-1-2- قانونی بودن تصمیمات... 55

2-4-2- اقدامات منجر به مسئولیت در شهرداری.. 56

2-4-2-1- انطباق اقدام با تصمیم. 57

2-4-2-2- معطوف بودن اقدامات به تصمیمات شخصی.. 58

2-4-2-3- عدم رعایت تشریفات... 58

2-4-2-4- مصون نبودن اقدامات اضطراری.. 59

2-4-2-5- امکان تحقق تقصیر شخصی.. 60

2-5- مسئولیت مدنی شهرداری در حوزه خدمات شهری.. 61

2-5-1-مسئولیت مدنی شهرداری در ایجاد فضای سبز و معابر. 61

2-5-1-مسئولیت مدنی شهرداری در جمع آوری زباله. 62

فصل سوم:آثار مسئولیت مدنی شهرداری در حوزه خدمات شهری و رسیدگی به دعای مربوطه. 66

3-1-جبران خسارت حاصل از مسئولیت مدنی.. 67

3-1-1- شیوه های جبران خسارت... 67

3-1-1-1- جبران ضرر از راه دادن معادل. 67

3-1-1-2- بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده68

3-1-2- وسایل تأمین جبران خسارت... 69

3-1-2-1- ایجاد مسئولیت تضامنی.. 69

3-1-2-2- بیمه اجباری مسئولیت... 70

3-1-2-3- صندوق تامین خسارت... 70

3-1-3- معافیت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت... 71

3-1-3-1-تبیین اعمال حاکمیت... 71

3-1-3-2-موضع حقوق ایران راجع به اعمال حاکمیت... 72

3-1-3-3-لزوم تفسیر مضیق معافیت موضوع ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی.. 73

3-2- مراجع رسیدگی کننده به دعوای مسئولیت مدنی شهرداری.. 75

3-2-1- حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مسئولیت مدنی شهرداری.. 76

3-2-1-1- تصدیق اصل ورود خسارت به زیان دیده از جانب شهرداری.. 76

3-2-1-2- تصدیق اصل خسارت وارده از جانب کمیسیون ماده ی 100 قانون شهرداری.. 77

3-1-2-3- تصدیق اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری ها77

3-2-2- حدود صلاحیت های دادگاه های عمومی در دعوای مسئولیت مدنی شهرداری.. 78

3-2-2-1- رسیدگی در دادگاه های عمومی بعد از تصدیق دیوان عدالت اداری.. 78

3-2-2-2- رسیدگی بلاواسطه در دادگاه های عمومی.. 80

3-3- اقامه دعوی علیه شهرداری.. 80

3-3-1-مطالبه ضرر و زیان در ضمن شکایت کیفری از شهرداری.. 81

3-2-2-اقامه دعوای حقوقی علیه شهرداری.. 82

3-3-3- اجرای احکام علیه شهرداری.. 83

3-4-  اقامه دعوی علیه شهردار. 85

3-4-1- اقامه ی دعوای حقوقی علیه شهردار. 85

3-4-2- مطالبه ضرر وزیان در مرجع کیفری علیه شهردار. 85

نتیجه گیری.. 88

فهرست منابع.93

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه