جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رابطه ي بين فرهنگ سازماني با بهره وري نيروي انساني در شهرداري شهرستان كاشان

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (A.M) در رشته مديريت بازرگاني

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

پژوهش پیش رو، ذیل مفاهیم رفتار سازمانی و با هدف ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شهرداری شهرستان کاشان طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه کارکنان مناطق دوگانه شهرداری کاشان به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند.

این مطالعه از دید روش، از نوع پژوهش های توصیفی ازنوع همبستگی، از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. بر این اساس، برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه فرهنگ سازمانی دانیل دنیسون(2000)شامل 24 سوال و بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت(1980)شامل 21 سوال به کار برده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای دو متغییر اشاره شده به ترتیب برابر با (79/0) و (77/0) محاسبه گردید.

یافته های نهایی پژوهش در نرم افزارهای Spssحاکی از وجود ارتباط معنی دار، بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (شامل درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) با بهره وری نیروی انسانی در کارکنان شهرداری شهرستان کاشان است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، بهره وری نیروی انسانی، درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت، شهرداری.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله پژوهش.. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 6

1-4 جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-5 اهداف پژوهش.. 7

1-5-1 هدف اصلی. 7

2-5-1 اهداف فرعی. 7

1-6 سوالات پژوهش.. 7

1-6-1سوال اصلی پژوهش.. 7

1-6-2 سوالات فرعی پژوهش.. 8

1-7 فرضیات پژوهش.. 8

1-7-1 فرضیه اصلی. 8

1-7-2 فرضیات فرعی. 8

1-8 تعیین متغیر های پژوهش.. 8

1-8-1 متغییر مستقل. 9

1-8-2 متغییر وابسته. 9

1-9. چارچوپ نظری پژوهش.. 9

1-10 تعاریف متغیرهای پژوهش.. 10

1-10-1 تعریف مفهومی. 10

1-10-2 تعاریف عملیاتی متغیر ها10

1-11 روش کار. 12

1-11-1 نوع روش پژوهش.. 12

1-11-2 روش گرد آوری اطلاعات.. 13

1-11-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 13

1-11-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 13

1-12 قلمرو تحقیق. 13

1-12-1 قلمرو موضوعی. 13

1-12-2 قلمرو مکانی. 13

1-12-3 قلمرو زمانی. 13

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1. بخش اول: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، بهره وری نیروی انسانی. 16

2-1-1 فرهنگ... 16

2-1-1-1مقدمه. 16

2-1-1-2بیشینه فرهنگ... 17

2-1-1-3 مفهوم و تعاریف فرهنگ... 18

2-1-1-4 ویــــژگیهای فـــــــرهنگ... 23

2-1-2  سازمان. 25

2-1-2-1مقدمه. 25

2-1-2-2 فرآيند شکل‌گيرى سازمان‌ها و تئوری های آن. 26

2-1-2-3 مفهوم و تعاریف سازمان. 27

2-1-2-4 ضرورت شناخت فرهنگ براي سازمان ها29

2-1-3 فرهنگ سازمانی. 31

2-1-3-1 مقدمه. 31

2-1-3-2 پیشینه فرهنگ سازمانی. 32

2-1-3-3 مفهوم وتعاریف فرهنگ سازمانی. 33

2-1- 3-4 شكل ‌گيري و ادامه حيات فرهنگ سازماني. 37

2-1-3-5 انواع(تقسیم بندی) فرهنگ سازماني از ديدگاه نظريه پردازان. 40

2-1-3-5-1 تقسيم‌بندي ديويس.. 40

2-1-3-5-2 تقسیم بندی رابرت كوئين و مايكل مك گراث.. 41

2-1-3-5-3 تقسيم بندي هاروي و براون. 42

2-1-3-5-4 تقسیم بندی كاتز دوريس و ميلر. 43

2-1-3-6 الگوها و مدل های شناخت فرهنگ سازماني (تئوريهاي فرهنگ سازماني)45

2-1-3-6-1  الگوي پيترز و واترمن. 45

2-1-3-6-2  الگوي هافستد47

2-1-3-6-3  الگوي اوچي. 49

2-1-3-6-4 الگوي رابينز. 50

2-1-3-6-5  مدل ادگارد شاین. 51

2-1-3-6-6  مدل چارلز هندي.. 54

2-1-3-6-7 مدل دنیسون. 56

2-1-3-7 گونه شناسی فرهنگ سازمانی. 59

2-1-4 بهره وری نیروی انسانی. 66

2-1-4-1 مقدمه. 66

2-1-4-2 بییشینه بهره وری.. 67

2-1-4-3 مفاهیم و تعریف بهره وری.. 69

2-1-4-4 بهره وري نیروي انسانی. 73

2-1-4-4-1 عوامل مؤثر بر بهره وري نیروی انسانی. 74

2-1-4-5 مدل بهبود و ارتقا بهره وری نیروی انسانی. 76

2-1-4-5-1 مدل اچيو. 76

2-2 بخش دوم: شهرداری (کاشان) و وظایف و مسولیت های آن. 80

2-2-1 شهــــرداری.. 80

2-2-1-1مقدمه:80

2-2-1-2  بيشينه ایجاد شهرداری ها در ایران. 80

2-2-1-3 مفهوم و تعاريف شهرداري.. 82

2-2-1-4 تاریخچه شهرداری كاشان. 84

2-2-1-5 سازمانهای وابسته به شهرداری کاشان. 86

2-2-1-6 نمودار و ساختار تشکیلاتی شهرداری کاشان. 87

2-2-2 اهداف و وظائف شهرداری ها88

3-2 بخش سوم:مروري بر پژوهش هاي انجام شده89

3-2-1 مقدمه. 89

3-2-2 بررسي پژوهش هاي خارجي. 89

3-2-2 بررسي پژوهش هاي داخلي. 91

3-2-4 جمع بندي پيشينه پژوهش.. 94

4-2 بخش چهارم:مبناي تئوريك پژوهش.. 95

4-2-1 مدل هاي نظري به كار رفته در پژوهش.. 95

4-2-2 مدل مفهومي پژوهش.. 95

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه. 98

3-2 روش پژوهش.. 98

3-3 معرفی جامعه و نمونه آماری.. 99

3-3-1 جامعه آماری.. 99

3-3-2 نمونه آماری و حجم آن. 99

3-3-3 روش نمونه گیری.. 100

3-4.روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 101

3-4-1 روش جمع آوری داده های پژوهش.. 101

3 3-4-2 ابزار گرد آوری اطلاعات.. 102

3-4-3روش اجرا و نمره گذاری متغیرها102

3-5 روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش.. 103

3-5-1 تعیین روایی ابزار سنجش.. 103

3-5-2- تعیین پایایی ابزار سنجش.. 104

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها105

3-6-1 فنون تحلیل توصیفی. 105

3-6-2 فنون تحلیل استنباطی. 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل های آماری داده ها

4-1 مقدمه. 108

4-2 تحليل توصيفي متغير هاي تحقيق. 108

4-2-1 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 109

4-2-2 ویژگی های توصيفي متغيرمستقل. 112

4-2-3 ویژگی های توصيفي متغيروابسته. 113

4-2-4 رابطه بین فرهنگ سازمانی با متغیر های جمعیت شناختی. 114

4-2-5 رابطه بین بهره وری نیروی انسانی با متغیر های جمعیت شناختی. 118

4-3 بررسی فرضیات تحقیق. 121

4-3-1 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرها121

4-3-2 آزمون فرضیات فرعی پژوهش.. 122

4-3-3 آزمون فرضیات اصلي پژوهش.. 126

4-3-4 نتایج آزمون رگرسيون چند گانه. 127

4-3-4-1 آزمون رگرسیون چند گانه. 127

4-3-4-2 بررسی فرضیات درستی مدل رگرسیونی:129

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1 مقدمه. 133

5-2 مروری بر فصل های پنجگانه پژوهش.. 133

5-3 یافته های پژوهش.. 134

5-3-1 یافته های توصیفی پژوهش.. 134

5-3-2 یافته های استنباطی پژوهش.. 136

5-3-2-1 نتایجفرضیه هایپژوهش.. 136

5-3-2-1-1  فرضیهاهم136

5-3-2-1-2 فرضیه های فرعی. 136

5-3-2-1-3  جمع بندی یافته های و فرضیه های پژوهش.. 139

5-3-2-2 سایر یافته های پژوهش.. 140

5-4 محدودیت های تحقیق. 141

5-4-1 محدودیت های خارج از کنترول پژوهشگر. 141

5-4-2 محدودیت های در کنترول پژوهشگر. 141

5-5 پیشنهاد های پژوهش.. 141

5-5-1 پیشنهادهای منتج شده از فرضیه های پژوهش.. 142

5-5-2 پيشنهادهای كاربردي.. 142

5-5-3 پيشنهادهای براي تحقيق های آتي. 144

پرسشنامه ها147

منابع فارسي. 151

منابع لاتین. 160

 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه