جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی و رهبری اخلاقی بر تعالی سازمانی در شهرداري هاي استان اردبيل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش: استراتژیک

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسی تاثیر اخلاق کار اسلامی و رهبری اخلاقی بر تعالی سازمانی در شهرداري هاي استان اردبيل مي­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر ميداني مي باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه كاركنان شهرداري­هاي استان اردبيل است كه تعداد آنها برابر 1608 نفر مي باشد. براي تعيين حجم نمونه كاركنان از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماري برابر 310 نفر بدست آمد كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند.به منظورگردآوري داده­هاي موردنياز،از پرسشنامه­ي استاندارد اخلاق کار اسلامی درویش (2000)، پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی فرای (2003) و پرسشنامه محقق ساخته تعالی سازمانی استفاده شده است. براي تحليل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. يافته­هاي تحقيق نشان مي­دهد كه اخلاق کار اسلامی و رهبری اخلاقی بر تعالی سازمانی در شهرداري هاي استان اردبيل تاثير مثبت معني­داري دارد.

 

واژه هاي كليدي: اخلاق کار اسلامی، رهبری اخلاقی، تعالی سازمانی، شهرداري هاي اردبيل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چكيده................................................................................................................................... 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه........................................................................................................................... 2

1-2- بيان مساله..................................................................................................................... 3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق............................................................................................... 5

1-4- اهداف تحقيق................................................................................................................ 6

1-5- سؤالات تحقیق.............................................................................................................. 6

1-6- فرضيه هاي تحقیق......................................................................................................... 7

1-7- مدل مفهومی تحقیق....................................................................................................... 8

1-8- تعريف مفاهيم و متغيرهاي تحقيق.................................................................................... 9

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه........................................................................................................................... 11

2-2- تعالي سازماني............................................................................................................... 11

2-2-1- تعالي منابع انساني...................................................................................................... 14

2-2-2- مدل سرمايه گذاري در منابع انساني............................................................................. 15

2-2-3- مدل توسعه گر منابع انساني........................................................................................ 16

2-2-4- مدل بلوغ قابليت منابع انساني..................................................................................... 16

2-2-5- مدل تعالي سازماني بنياد كيفيت اروپا(EFQM).............................................................. 18

2-2-6- مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدلEFQM...................................................................... 21

2-2-7- سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدلEFQM................................................ 21

2-3- رهبري اخلاقي.............................................................................................................. 23

2-3-1- تاریخچه رهبری......................................................................................................... 26

2-3-2- تئوری رهبری اخلاقی و مبانی اسلامی ......................................................................... 27

2-3-3- روند تاریخی تئوری رهبری در سازمان......................................................................... 28

2-3-4- تعاریف رهبری.......................................................................................................... 29

2-3-5- مهارتهای رهبری........................................................................................................ 30

2-3-6- نظریه های هدایت و رهبری........................................................................................ 30

2-3-6-1- نظریه های خصوصیات فردی رهبری....................................................................... 30

2-3-6-2- نظریه های رفتار رهبری.......................................................................................... 31

2-3-6-3-مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو.................................................................................. 31

2-3-6-4-مطالعات دانشگاه ميشيگان........................................................................................ 33

2-3-6-5- سبکهای چهار گانه لیکرت...................................................................................... 33

2 -3-7- نظریه های موقعیتی و اقتضایی................................................................................... 34

2-3-7-1- ­الگوي رهبري فيدلر............................................................................................... 34

2-3-7-2- چالشهای رهبری سازمانی....................................................................................... 35

2-3-8- اصول رهبری اخلاقی................................................................................................. 36

2-4- اخلاق كار اسلامي......................................................................................................... 38

2-4-1- تعریف اخلاق........................................................................................................... 41

2-4-2- اخلاق در اسلام......................................................................................................... 42

2-4-3- جایگاه اخلاق در سازمان ها........................................................................................ 44

2-4-3-1- رفتار اخلاقی در سازمان......................................................................................... 46

2-4-3-2- نقش اخلاق در تعالی سازمان.................................................................................. 47

2-4-4- عوامل تهدید کننده اخلاق در سازمان ها....................................................................... 48

2-4-4-1- عوامل اداری و مدیریتی تهدید کننده اخلاق.............................................................. 49

2-4-4-2- عوامل فرهنگی و اجتماعی تهدید کننده اخلاق.......................................................... 50

2-4-4-3- عوامل اقتصادی تهدید کننده اخلاق.......................................................................... 50

2-4-5- نقش و جایگاه اخلاق اسلامی در ایران......................................................................... 50

2-5- شهرداری...................................................................................................................... 52

2-5-1- تاریخچه شهرداری ها در ایران.................................................................................... 52

2-5-2- تاسیس و انحلال شهرداری ها..................................................................................... 53

2-5-3- وظایف شهرداری ها................................................................................................... 54

2-6- پیشینه تحقیق................................................................................................................. 56

 

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه .......................................................................................................................... 58

3-2- روش تحقیق................................................................................................................. 58

3-3- جامعه آماری................................................................................................................. 58

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری...................................................................................... 60

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................... 60

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه ............................................................................................... 60

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................ 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش

4-1- مقدمه........................................................................................................................... 64

4-2- یافته های توصیفی......................................................................................................... 64

4-3- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات)............................................................................... 67

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه........................................................................................................................... 72

5-2- بحث وبررسی............................................................................................................... 72

5-3- پیشنهادها...................................................................................................................... 74

5-3-1- پیشنهادهاي حاصل از نتايج آزمون فرضيه ها................................................................. 74

5-3-2- پیشنهادهايي براي تحقیقات آتی................................................................................... 75

5-4- محدوديت هاي تحقيق .................................................................................................. 75

منابع و مأخذ........................................................................................................................... 76

پیوستها.................................................................................................................................. 79

چکیده انگلیسی...................................................................................................................... 95

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه