جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی

پايان نامه ­ی کارشناسي ارشد (M.A) رشته ی مدیریت اجرایی گرايش مدیریت استراتژيک

بررسی تأثیرسرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی مورد مطالعه : شهرداری کلان شهر اهواز

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده:

امروزه دو مقوله سرماية اجتماعي و فرهنگ سازمانی به واسطه تأثیر شگرفی که در توسعه و تعالی سازمان ها دارند و اهمیت ویژه ای که در مدیریت سازمان بر عهده دارند ، کانون توجه نظریه پردازان قرار گرفته اند. سرماية اجتماعي و فرهنگ سازمانی علاوه بر این که وسيله اي براي رسيدن به توسعة سازماني هستند، ابزاري براي تقويت یکدیگر نیز محسوب می شوند. در این پژوهش ، پژوهشگر به بررسی و شناسایی مؤلفه های سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر فرهنگ سازمانی در شهرداری کلان شهر اهواز پرداخته است. روش پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است؛ همچنین برحسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان و کارکنان ستاد شهرداری کلان شهر اهواز می باشند. در اين پژوهش روش نمونه گيري تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر، 1162 نفر می باشد ، که نمونة پژوهش شامل280 نفر پاسخ گو است ، تعیین نمونه از روش نمونه گيري تصادفی ساده « فرمول کوکران »  استفاده شده است. گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها به روش پیمایشی (میدانی) و برای مبانی نظری و پیشینه به صورت کتابخانه ای بوده است. جمع آوري داده‌ها با استفاده از دو روش اسنادي و ميداني انجام شده است. برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از پرسشنامة استاندارد ناهاپیت و گوشال (1998) و برای سنجش فرهنگ سازماني، از پرسشنامة استاندارد دنيسون (1997) استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها با ضريب آلفاي كرانباخ 92/0 و 84/0 تأييد شده است. تحليل داده‌ها به کمک آمار توصیفی و آمار استنباطی (استفاده از آزمون کولمونگروف - اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون فريدمن ، مدل معادلات ساختاری، تحلیل گوناگونی ، آنالیز واریانس یک راهه ، تحلیل مسیر، آزمون t) و با کمک نرم افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتیجه كلي پژوهش نشان داد كه رابط مثبت معني داري بين سرمایه اجتماعي و عناصر آن (شناختی، ارتباطی و ساختاری) با فرهنگ سازماني وجود دارد.

کلید واژه‌ها: سرماية اجتماعي ، فرهنگ سازماني ، شهرداری کلان شهر اهواز

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

موضوع.......................................................................................................................................صفحه

1-1- مقدمه ....................................................................................................... ........................................................................13

1-2- بیان مسئله .............................................................................................................................................................. 15

1-3- ضرورت اهمیت پژوهش............................................................................................................................................ 17

1-4- اهداف پژوهش...................................................................................................................................................................................19

1-4-1- هدف اصلی....................................................................................................................................................................................19

1-4-2- اهداف فرعی..................................................................................................................................................................................19

1-5- سوالات پژوهش.................................................................................................................................................................................19

1-5-1- سوال اصلی پژوهش...................................................................................................................................................................19

1-5-2- سوالات فرعی پژوهش ...............................................................................................................................................................19

1-6- فرضیه های پژوهش.................... ..................................................................................................................................... 20

1-7- فرضیه اصلی............................................................................................................................................................. 20

1-7-1-. فرضیه های فرعی.......................................................................................................................................................................20

1-7-2- چارچوب نظری پژوهش.............................................................................................................................................................21

1-8- روش پژوهش.....................................................................................................................................................................................21

1-9- جامعه آماری پژوهش.......................................................................................................................................................................21

1-10- قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی............................................................................................................................ ............................................................... 21

1-10-1- قلمرو موضوعی .........................................................................................................................................................................21

1-10-2- قلمرو زمانی ...............................................................................................................................................................................21

1-10-3- قلمرو مکانی ..............................................................................................................................................................................21

1-11- روش گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................................................21

1-12- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای پژوهش.......................................................................................................................22

1-12-1- متغیر مستقل ( سرمایۀ اجتماعی ) : ...................................................................................................................................22

1-12-2- متغیر وابسته ( فرهنگ سازمانی ) : .....................................................................................................................................23

1-13- جمع بندی و نتیجه گیری..................................................................................................................................... 25

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه..................................................................................................................................................................................................27

2-2- گفتار اول : سرمایه اجتماعی...... ............................................................................................................................. 27

2-2-1- زمینه تاریخی سرمایۀ اجتماعی ........................................................... ........................................................................27

2-2-2- تعاریف سرمایۀ اجتماعی ...................................................................... .........................................................................28

2-2-3- نظریه های سرمایۀ اجتماعی................................................................................................................................ 30

2-2-3-1- (ناهاپیت و گوشال ، 1998)................................................................................................................................................30

2-2-3-2- سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو............................................. ........................................................................32

2-2-3-3- سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه جیمز کلمن...........................................................................................................................33

2-2-3-4- سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام.............................................................................................................................33

2-2-3-5- سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما.................................................................................................................34

2-3- گفتار دوم : فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................................................34

2-3-1- زمینه تاریخی فرهنگ سازمانی.................................................................................................................................................34

2-3-2- مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی............................................................................................................................................35

2-3-3- تعاریف فرهنگ سازمانی............................................................................................................................................................35

2-3-4- عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی........................................................................................................................39

2-3-5- کارکردهای فرهنگ سازمانی.....................................................................................................................................................40

2-3-6- سطوح فرهنگ سازمانی کدامند ؟............................................................................................................................................41

2-3-7- راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................................43

2-3-8- سنجش فرهنگ سازمانی...........................................................................................................................................................44

2-3-9- مدل های فرهنگ سازمانی........................................................................................................................................................45

2-3-9-1- مدل دنیسون...........................................................................................................................................................................45

2-3-9-2- مدل طبقه بندی چالز هندی...............................................................................................................................................49

2-3-9-3- مدل مکینزی ( 7 s )............................................................................................................................................................50

2-3-9-4- مدل شاین................................................................................................................................................................................50

2-3-9-5- مدل کندی............................................................................................................................................... ..............................51

2-3-9-6- مدل کوئین و مک گارس......................................................................................................................................................51

2-3-9-7- مدل جرفی سانی فیلد.................................................................................................................................... .....................52

2-3-9-8- مدل طبقه بندی درویس و میلر.........................................................................................................................................53

2-3-9-9- مدل طبقه بندی دشپند و فرلی.........................................................................................................................................54

2-3-9-10- مدل طبقه بندی رکس................................................................................................................................. ....................55

2-3-9-11- مدل طبقه بندی ویلیام اوچی ( تئوری Z )...................................................................................................................55

2-3-9-12- مدل طبقه بندی گافی و جونز.........................................................................................................................................56

2-3-9-13- مدل طبقه بندی دیل و کندی.........................................................................................................................................57

2-3-9-14- مدل کریتز و کینیکی.........................................................................................................................................................58

2-3-9-15- مدل طبقه بندی فرن هام و گانتری...............................................................................................................................58

2-3-9-16- مدل طبقه بندی هافستید................................................................................................................................................60

2-3-9-17- مدل پارسونز(AGIL )........................................................................................................................................................62

2-3-9-18- مدل الگوی لیت و استرینگر.............................................................................................................................................63

2-3-9-19- مدل دیدگاه بارون و الترز.................................................................................................................................................64

2-3-9-20- مدل الگوی کرت لوین.......................................................................................................................................................64

2-4-گفتار سوم(شهرداری کلان شهر اهواز).........................................................................................................................................67

2-4-1- تاریخچه شهرداری کلان شهر اهواز........................................................................................................................................67

2-4-1-1- ساختار سازمانی شهرداری کلان شهر اهواز.....................................................................................................................67

2-4-1-2- شهرداری کلان شهر اهواز پس از انقلاب اسلامی...........................................................................................................68

2-4-2- اهداف، چشم انداز، و رسالت شهرداری کلان شهر اهواز....................................................................................................68

2-4-2-1- اهداف کلان شهرداری کلان شهر اهواز............................................................................................................................68

2-4-2-2- چشم انداز شهرداری کلان شهر اهواز..............................................................................................................................69

2-4-2-3- رسالت شهرداری کلان شهر اهواز......................................................................................................................................69

2-4-3- منشور اخلاقی شهرداری کلان شهر اهواز.............................................................................................................................69

2-4-4- ساختار اجرایی شهرداری کلان شهر اهواز............................................................................................................................71

2-5- نگاهی به پژوهش های انجام شده...............................................................................................................................................72

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه.................................................................................................................................................................................................75

3-2- اهداف پژوهش..................................................................................................................................................................................75

3-3- روش پژوهش....................................................................................................................................................................................75

3-4- جامعه آماری.....................................................................................................................................................................................76

3-5-حجم نمونه و روش تعیین آن........................................................................................................................................................76

3-6- متغيرهاي پژوهش...........................................................................................................................................................................77

3-6-1- متغير مستقل..............................................................................................................................................................................77

3-6-2- متغير وابسته...............................................................................................................................................................................77

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات..................................................................................................................................................................77

3-7-1- مطالعات کتابخانه ای............................................................................................................................................................... 77

3-7-2- روش میدانی.............................................................................................................................................................................. 77

3-8- اعتبار یا روایی پرسشنامه............................................................................................................................................................. 78

3-8-1- پایایی پرسشنامه........................................................................................................................................................................78

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.....................................................................................................................................................81

3-10- قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع)......................................................................................................................................81

3-10-1- قلمرو موضوعی پژوهش........................................................................................................................................................81

3-10-2- قلمرو مکانی پژوهش........................................................................................................................................................... 81

3-10-3- قلمرو زمانی پژوهش............................................................................................................................................................ 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها

4-1- مقدمه..............................................................................................................................................................................................83

4-2- تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی.................................................................................................................................83

4-2-1- بررسي ويژگي‌هاي جمعیت­شناختی پاسخ‌دهندگان........................................................................................................84

4-2-1-1- جنسيت پاسخ‌‌دهندگان....................................................................................................................................................84

4-2-1-2- ميزان تحصيلات پاسخ‌دهندگان.....................................................................................................................................85

4-2-1-3- میزان سابقه پاسخ­‌دهندگان.............................................................................................................................................86

4-2-1-4 سن پاسخ دهنده ها...........................................................................................................................................................87

4-3- یافته­های استنباطی پژوهش.....................................................................................................................................................89

4-3-1 - نرمال بودن توزیع داده­های پژوهش.................................................................................................................................89

4-3-2- بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در جامعه مورد پژوهش........................................................................................90

4-3-3- ارتباط بين « سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن با فرهنگ سازمانی»......................................................................95

4-3-3-1- بررسي و مقايسه مؤلفه‌هاي مربوط به متغير های مستقل پژوهش......................................................................98

4-3-3-2- مقايسه مؤلفه‌هاي اثر گذار بر فرهنگ سازمانی.........................................................................................................98

4-3-4- به كارگيري مدل جهت آزمودن فرضيه هاي پژوهش..................................................................................................99

4-4-1- تحلیل عاملی تأییدی..........................................................................................................................................................102

4-4-2- برازش مدل‌های پژوهش....................................................................................................................................................106

4-3-5- رابطه بین مؤلفه‌های پژوهش و ویژگی های جمعیت شناختی.................................................................................111

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................................118

5-2- خلاصه پژوهش..........................................................................................................................................................................118

5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها............................................................................................................................................118

5-4- پیشنهادات پژوهش..................................................................................................................................................................121

5-5-پیشنهادات برای پژوهش های آتی....................................................................................................................................... 122

5-6- محدودیت های پژوهش...........................................................................................................................................................122

فهرست منابع فارسی........................................................................................... ............................................................... 125

فهرست منابع لاتین............................................................................................................................................................................130

پیوست ها ............................................ .........................................................................................................................................133

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه