جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

روابط شورای شهر با شهرداری از ابتدای تشکیل شوراها تاکنون

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق عمومی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

پژوهش پیش رو با عنوان روابط شورای شهر با شهرداری از ابتدای تشکیل شوراها تاکنون،به بررسی روابط میان شورای شهر و شهرداری پرداخته است.در طول نگارش این پژوهش مشکلاتی از قبیل پراکندگی منابع و همچنین تازه بودن موضوع با توجه به عمر کم دوره جدید شورا مانع تسریع در پیشرفت کار بود.برای بررسی این موضوع پنج فصل در نظر گرفته شده است که فصل اول باعنوان کلیات و مبانی، شامل مباحث مقدماتی بوده.فصل دوم تعریف مفاهیم و اصطلاحات و تاریخچه می‌باشدهمچنین در فصل سوم قیمومت اداری شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری، که مباحثی همچون مدیریت شهری شورای اسلامی شهر، شوراهای اسلامی شهر قیمومت اداری در حقوق ایران نظارت دولت مرکزی‌ بر‌ اعضاء‌ شوراهای اسلامی شهر بررسی می‌شود.فصل چهارم با عنوان روابط بین شورا و شهرداری‌ها هست که این مبحث روابط مبتنی بر قدرت میان شهرداری ها و شوراهای شهر،نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری،نظارت‌ پذیـری شـورای اسلامی شهر پرداخته است.در آخر فصل پنجم که بحث نتیجه گیری و پیشنهادات است.

نتیجه این تحقیق بیانگر این است که : لازم است مردم مشارکت بیشتری با شوراهای اسلامی داشته باشند و سعی بر ان باشند این رابطه تقویت شود و پایگاه شوراها در میان مردم باشد.تقویت رابطه شوراها با شهرداری با پرکردن خلاهای قانونی و قوی کردن بازوی نظارتی شوراها بر فعالیت شهرداران کمسیون    های مشارکت مردمی برای نظارت تخصصی بر شهرداریها و عملکردشان در ساختار شوراهای اسلامی تشکیل شود.

کلید واژه:شهرداری، شورا، شورای شهر،نظارت، عدم تمرکز اداری

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اولکلیات طرح

1- بیان مسئله. 4

2- اهمیت و ضرورت پژوهش... 6

3-ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7

4- سوالهای تحقیق.. 7

5- فرضيه اصلی.. 7

6- اهداف... 8

7- روش پژوهش... 8

فصل دوم تعریف مفاهیم ، اصطلاحات و مبانی نظری

1 – تعریف مفاهیم و اصطلاحات... 10

1-2- شهرداری.. 10

2- شورا11

الف: مفهوم شورا11

ب: شورا در قرآن. 12

ج: شورا در سایر کشورها12

2-1- تاریخچه شهرداری در ایران. 13

3-1- تاریخچه شورای شهر در ایران. 14

4-1- زادگاهانجمنهايشهروايجادحقوقشهروندي.. 17

5-1- قوانينشهرداريمرتبطباشورايشهر. 18

6-2- جایگاه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها در لایحه برنامه سوم. 19

1-6-2- تحليل‌ مواد و بندهاى مرتبط با وظايف شهردارى‌ها20

3- ادارة موسسه شهرداری.. 33

1-3- سازمان شهرداری.. 34

2-3- وظايف آمره شهرداري.. 34

4– مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری.. 36

1-4- مسئولیت مدنی شهرداری.. 37

2-4- مسئولیت مدنی مستخدمین شهرداری.. 39

3-4- مسئولیت کیفری شهرداری.. 41

4-4-مسئولیت جزائی مستخدمین شهرداری.. 44

1-سیستم اداری شهرداری ها( 1-عدم تمرکز 2- تمرکز اداری )45

1-1سیستم عدم تمرکز اداری.. 45

1-1-1- عدمتمرکزمحلّی.. 46

2-1-1 – عدمتمرکزفنّی.. 47

2-1- ویژگیهايعدمتمرکزاداري.. 47

3-1- شرایطتحقّقعدمتمرکزاداري.. 48

1-3-1-داشتنشخصیتحقوقی.. 48

2-3-1-نظارتمرکزدرسیستمعدمتمرکزاداري(قیمومتاداري)48

2-3-1-راههايقیمومتیانظارتاداري.. 49

4-1-تمرکز اداري يا اداره وحدت گرا50

1-4-1- مشخصات تمرکز اداري.. 51

الف) تمرکز قدرت سياسي در دولت مرکزي.. 51

ب) تمرکز قدرت اجرايي و اداري.. 51

5-3-سیستم عدم تمرکز اداری شهرداری.. 51

5-3- جايگاه شهرداری در میان نهادهای عمومی.. 54

6-3 جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 56

فصل سومقیمومت اداری شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری

1-مدیریت شهری شورای اسلامی شهر. 60

1-1-شورای اسلامی شهر و وظایف و اختیارات آن. 60

2-1- نظارت شورای شهر. 61

1-2-1- نظارت اطلاعی شورای شهر. 62

2-2-1- نظارت استصوابی شورای شهر. 64

3-2-1-شان نظارتی شورای شهر از منظر حقوق اداری.. 64

3-1-مدیریت شـهری‌, تعریف شهر. 66

1-3-1-مفهوم مدیریت... 67

2-3-1- مدیریت شهری.. 67

3-3-1-نقش شورااسلامی شهر در نظام مدیریت شهری.. 68

الف: نقش شوراهای‌ اسلامی‌ و وظایف آنها در چهارچوب نظام مدیریت شهری.. 68

2-شوراهای اسلامی شهر قیمومت اداری در حقوق ایران. 70

1-2-نگاهی به قیمومت اداری.. 70

2-2- نظارت بر اعمال‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر. 73

1-2-1- تنفیذ مصوبات شوراهای اسلامی شهر. 73

2-2-1- ابطال مصوبات‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر. 74

3-2-1- جانشینی شورای اسلامی‌ شهر. 78

3- نظارت دولت مرکزی‌ بر‌ اعضاء‌ شوراهای اسلامی شهر. 80

1-3- سلب عضویت از اعضاء شوراهای اسلامی شهر. 80

2-3-انحلال شوراهای اسلامی شهر. 81

فصل چهارم روابط بین شورا و شهرداری‌ها

1-روابط مبتنی بر قدرت میان شهرداری ها و شوراهای شهر. 89

1-1- مفهوم قدرت... 89

2-1آغاز چالش‌ها91

3-1- اشکال کسب منابع جدید قدرت... 93

1-3-1- وظایف جدید و افـزایش اختیارات... 93

2-3-1- منابع مالی.. 100

2- نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری.. 102

1-2- حقوق شهری و شورای‌ اسلامی‌ شهر. 102

1-1-2- حقوق شهری‌102

2-1-2- ماهیت حقوق شـهری و مـنابع‌ آن‌102

3-1-2-شاخصه‌های حقوق شهری‌105

الف: حفاظت از‌ مـنافع‌ عمومی‌106

ب: حفاظت از مـنافع محلی‌107

ج: مقدم نمودن منافع عمومی بر منافع محلی و منافع خصوصی‌107

د: آمره بودن قواعد حقوق شهری‌108

2-2-شورای اسلامی شهر. 108

1-2-2-تعریف شورای اسلامی شهر. 108

2-2-1-اوصاف شورای اسـلامی شهر. 109

3- نظارت‌ پذیـری شـورای اسلامی شهر. 111

1-3-نظارت بر مصوبات شورا114

1-1-3- از طریق فرمانداری‌117

2-1-3-از طریق شهرداری‌119

2-3-نظارت بر اقدامات شورا و عملکرد اعضای‌ آن‌122

1-2-3-نظارت‌ بر اقدامات شورا122

2-2-3- نظارت بر عملکرد اعضای شورا125

فصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات

1- نتیجه گیری.. 130

2- پیشنهادات... 132

منابع. 134

Abstract139

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه