جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافياو برنامه ريزي شهري

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)

جدید

14,900 تومان

توضیحات

مقدمه

هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.

به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را برآن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند . شهرداری ها ، حکومت های محلی، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند.

تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست. هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند. و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.

با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . این پژوهش به بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود) پرداخته است.

 

 

 فهرست مطالب ................................................................................................. صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

            1-1- مقدمه ............................................................................................................................................ 2

            2-1- بیان مساله تحقیق .................................................................................................................... 3

            3-1- اهمیت وضرورت تحقیق ......................................................................................................... 5

            4-1- فرضيات تحقیق ......................................................................................................................... 6

            5-1- اهداف تحقیق ............................................................................................................................ 7

            6-1- متغیرها ...................................................................................................................................... 8

            7-1- پیشینه تحقیق .......................................................................................................................... 9

            8-1- روش تحقیق و مراحل آن .................................................................................................... 12

            9-1- مشکلات و موانع تحقیق ....................................................................................................... 13

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

                  مقدمه ............................................................................................................................................ 16

            1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری........................................................................... 17

1-1-2- تاریخچه شهرداری ............................................................................................... 17

            2-2- مفهوم تامین مالی شهر.......................................................................................................... 21

                     1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی....................................................... 21

                   2-2-2- اثراتانتظاريوتظاهري.................................................................................. 22

               3-2-2- افزايش قيمتها و هزينه ارائه خدمات...................................................... 22

                4-2-2- نقش درآمدها در افزايش هزینه..................................................................... 23

         3-2- منابع درآمدشهرداری ........................................................................................................... 23

1-3-2- قيمت گذاري خدمات شهري يا فروش خدمات....................................... 21

                  2-3-2-قيمت گذاري خدمات عمومي و نقش آن در كارائي................................ 22

                   3-3-2- قاعده قيمت گذاري براساس هزينه نهايي بمنظورحفظ كارايي........... 22

                   4-3-2- قيمت گذاري خدمات و كالاها ي عمومي در صورت وجود منافع....... 23

5-3-2- ابعاد توزيع درآمدي قيمت گذاري خدمات عمومي...................................26

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده................................................................................ 27

8-3-2-معيارهاي عوارض ياماليات مطلوب.............................................................. 27    

     4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری......................................................................................... 28

1-4-2-روش استقراض................................................................................................. 28

             2-4-2- روش استفاده از كمكهاي بلا عوض دولت ............................................. 29

           5-2- بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار....................................................................... 03

           6-2- تجارب کشورهای جهان ...................................................................................................... 34

-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان.................................................................... 34

                           1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری............................................................. 35

                           2-1-6-2- شهرداران............................................................................................. 35

                        2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند.................................................................. 36

3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس.................................................................. 39

            4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه................................................................ 41

                   5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی.............................................................. 44

            7-2- مدیریت شهری در ایران...................................................................................................... 46

         8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران.............................................................................. 48

   9-2- وظایف شهرداریها................................................................................................................ 49

   10-2- سازمان شهرداریها ...............................................................................................................53    

         11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت ).......................... .55

             1-11-2-خدمات....................................................................................................................... 55

             2-11-2-صنعت.......................................................................................................................   58

             3-11-2-کشاورزی................................................................................................................... 59

       12-2-تعریف ضرایب همبستگی...................................................................................................... 59

 فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای                    

1-3- ویژگیهای محیط طبیعی .................................................................................................. 64

             1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان ............................................................. 64

                     2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود..........................................................68

            2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود.................................................................................72

          1-2-3- دشتها و اراضي نسبتاً هموار حاشيه کوير و شوره زارهاي جنوبي .......73

3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه ............................   74

                1-3-3 – زمین شناسی ........................................................................................     74                         

      2-3-3- ژئومرفولوژی .........................................................................................     74

3-3-3- گسل و لرزه خيزي   ...............................................................................     77

4-3- هیدرولوژی  .................................................................................................................     78

                1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه ............................................................     79

5-3-پوشش جنگلی و مراتع ..............................................................................................     80

6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی .......................................................................     81

7-3- ویژگی های اقلیمی   ...................................................................................................    83

8-3- تاریخچه شاهرود ........................................................................................................     87

9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : .....................................................   89

1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: ...............................................   89

2-9-3- بررسيميزانمهاجرتدرشهرشاهرود.............................................   90

3-9-3- وضع فعاليت : ............................................................................................   94

4-9-3- وضع شغلي : ............................................................................................... 95

5-9-3- نوع خانوار و پراكندگي آن : ..................................................................... 96

10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن.....................................................................................99

11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود .......................................... 100                        

         1-11-3 جاذبه های طبیعی: ...............................................................................   100

                    2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود:................................................... 102

3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: ...............................................     109

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

         مقدمه .........................................................................................................................   112

           1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: ...................................................................................  113

           2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : .....................................................................   115

1-2-4 اعتبارات جاری  : ..................................................................................   110

2-2-4-اعتبارات عمرانی : ................................................................................... 112

            3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : ........................................................     118

1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود..........................................   122

            4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: ...................................................     129

         5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن........................................................................   132

                 1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود.........................................   132

     1-1-5-4 –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود................................   137

     2-1-5-4 –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود............................   140

     3-1-5-4 –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود.................................   140

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

      مقدمه .......................................................................................................................................... 143

       1-5- جمع بندي و آزمون فرضيات....................................................................................144

                 1-1-5-آزمون فرضيه اول ......................................................................................144

                 2-1-5-آزمون فرضيه دوم..................................................................................... 146

      2-5- نتيجه گيري ............................................................................................................... 149

         3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سياست ‌ها و اقدامات................151

         4-5-پيشنهادات وارائه راهكارها ......................................................................................... 152

       1-4-5-ارائه راهكار جهت جذب سرمایه گذاری ..............................................154

       2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود.....................................................155          

     3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه .....................................156              

منابع وماخذ ............................................................................................ 158

 

بررسی روشهای  شهرداری ها در  و  ( مطالعه موردی )

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه