جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي تأثير تفكر استراتژيك بر عملكرد شهرداري ايلام

پايان‌ نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت اجرايي "M.A" گرايش: استراتژيک

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

   این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد شهرداری ایلام انجام شده است.تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق توصیفی _همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان شهرداری ایلام که تعداد آنها 180 نفر بوده، که از این تعداد از طریق فرمول کوکران 123 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه استاندار گلدمن (2005) استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، میانه، نما، انحراف استاندارد و ...) و از آمار استنباطی، روشهای آماری آزمون کلموگروف– اسمیرونوف جهت تعیین نرمال بودن داده ها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آزمون تحلیل رگرسیون با نرم افزار spss انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در کل تفکر استراتژیک بر عملکرد کارکنان شهرداری تأثیر مثبت و معناداری دارد. از 5 بعد تفکر استراتژیک، دو بعد آینده نگری و فرصت طلبی بر عملکرد کارکنان تأثیری نداشتند و سه بعد تفکر مفهومی، تفکر سیستمی و شناخت سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری داشتند و مورد تأیید قرار گرفتند.

واژه هاي کليدي: تفکر استراتژیک، عملکرد، ارزیابی عملکرد، شهرداری ایلام

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چكيده1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه3

1-2- بيان مسأله پژوهش... 3

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق. 5

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش... 8

1-5- اهداف تحقيق. 8

۱-5-1- اهداف اصلي. 8

1-5-2- اهداف فرعي. 9

1-6- سوالاتتحقيق. 9

۱-6-۱- سوالات اصلي. 9

1-6-2- سوالات فرعي. 9

1-7- فرضيههايتحقيق. 9

1-7-1- فرضيه‌های اصلي. 9

1-7-2- فرضيه‌های فرعي. 9

1-8-متغير‌هاي تحقيق. 10

۱-8-۱-متغير مستقل. 10

۱-۸-۲- متغیر وابسته10

1-9- قلمرو تحقیق. 10

1-9- 1- قلمرو موضوعي تحقيق. 10

1-9-2- قلمرو مكاني تحقيق. 10

1-9-3- قلمرو زماني تحقیق. 10

1-10- تعاريف مفهومي و عملياتي. 11

 

فصل دوم: مروري بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق

2-1- مقدمه13

2-2- بخش اول: تفکر استراتژیک.. 14

2-2-1- تعاریف تفکر استراتژیک.. 14

2-2-2- ابعاد تفكر استراتژيك.. 17

2-2-3- تفكراستراتژيك - برنامهريزياستراتژيك.. 24

2-2-4- استخراجعناصرتشکيلدهندهيسازهي "تفکراستراتژيک". 25

2-3- بخش دوم: عملکرد29

2-3-1- تعاریف عملکرد:29

2-3-2- عوامل اثرگذار بر عملكرد كاركنان سازمانها عبارتند از29

2-4- ارزیابی عملکرد30

2-5- مفهوم ارزشيابي عملكرد:31

2-6- اهداف ارزشيابي عملكرد33

2-7- دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد34

2-8- روشهاي ارزشيابي عملكرد:36

2-9- تفاوت مدیریت عملکرد با سنجش عملکرد39

2-10- بخش سوم: تأسیس شهرداری. 41

2-10-1- تاریخچه شهرداری ایلام و شهرداران شهرداری ایلام44

2-11- بخش چهارم: پیشینه پژوهش... 48

2-11-1- مطالعات داخل کشور48

2-11-2- مطالعات خارج از کشور53

2-12- بخش پنجم: مدل مفهومی تحقیق. 55

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه57

3-2- روش تحقيق. 57

3-3- جامعه آماری و بر آورد حجم نمونه57

3-4- معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات.. 58

3-4-1- پرسشنامه58

3-4-2- معرفي پرسشنامه ها58

3-5- رواييو پايایي. 59

3-5-1- روايي / اعتبار59

3-5-2- پايايي. 60

3-6- روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق. 60

3-7- شاخص هاي توصيفي. 60

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه62

4-2- یافته‌های توصيفي (یک متغیره)63

4-2-1- مشخصات فردي. 63

4-2-1-1- جنسیت.. 63

4-2-1-2- سن. 64

4-2-1-3- تحصیلات.. 65

4-2-1-4- سابقه کاری. 66

4-2-2- متغیرهای پژوهش... 66

4-2-2-1- تفکر استراتژیک.. 66

4-2-2-1-1- آیندهنگری. 67

4-2-2-1-2- فرصت‌طلبی. 68

4-2-2-1-3- تفکر مفهومی. 69

4-2-2-1-4- تفکر سیستمی. 70

4-2-2-1-5- شناخت سازمانی. 71

4-2-2-1-6- تفکر استراتژیک.. 72

4-2-2-2- عملکرد73

4-3- تحلیل استنباطی (دو متغیره)75

4-3-1- آزمون نرمال بودن داده‌ها75

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه87

5-2- نتايج تحقيق. 87

5-3-نتایج آمار توصیفی. 88

5-4- نتایج آمار استنباطی. 88

5-4-1- بررسی فرضیه‌های اصلی. 88

5-4-2- بررسی فرضیه‌های فرعی. 89

5-5- پيشنهادها91

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی. 91

5-5-2- پيشنهادهاي پژوهشي. 93

5-6- محدوديت ها93

منابع و مآخذ. 94

ضمائم. 99

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه