جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت ورزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز
می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد 2069 و زن به تعداد 1297 بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده تعداد 327 مرد و 297 زن به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (1992) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی استفاده گردید. به منظور بررسی داده های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان رابطه معناداری منفی به مقدار 383/0- وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن توجه به غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد.

کلمات کلیدی: استرس، کیفیت زندگی، مربیان ورزش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

چکیده............................................................................................................................................................. 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 3

1-2. بیان مساله............................................................................................................................................ 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................. 8

1-4. اهداف تحقیق...................................................................................................................................... 10

1-4-1. هدف کلی................................................................................................................................. 10

1-4-2. اهداف تخصصی...................................................................................................................... 10

1-5. فرضیه تحقیق...................................................................................................................................... 11

1-6. محدوده تحقیق................................................................................................................................... 11

1-7. تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی..................................................................................................... 12

1-7-1. مفاهیم نظری.......................................................................................................................... 12

1-7-2. مفاهیم عملیاتی...................................................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 14

2-2. کیفیت زندگی..................................................................................................................................... 14

2-3. فضاي مفهومي کيفيت زندگي ....................................................................................................... 16

2-4. تعريف کيفيت زندگي........................................................................................................................ 18

2-5. ابعاد کيفيت زندگي........................................................................................................................... 19

2-5-1. بعد فيزيكي.............................................................................................................................. 19

2-5-2. بعد اجتماعي........................................................................................................................... 19

2-5-3. بعد روانی ................................................................................................................................ 20

2-5-4. بعد جسمي ............................................................................................................................. 20

2-5-5. بعد روحی................................................................................................................................ 20

2-5-6. بعد محیطی............................................................................................................................. 20

2-6. خاستگاه نظري کيفيت زندگي ...................................................................................................... 20

2-7. استرس.................................................................................................................................................. 23

2-7-1. تعاريف استرس ...................................................................................................................... 23

2-7-2. عوامل ایجاد کننده استرس................................................................................................. 24

2-8. محيط كاري و روابط حاكم بر محيط كار ................................................................................... 25

2-9. عوامل موثر در افزايش ميزان استرس در محيط كار................................................................. 26

2-10. مراحل پاسخ دهی به استرس....................................................................................................... 28

2-11. عوامل موثر در واکنش به استرس............................................................................................... 28

2-12. پیامدهای حاصل از استرس.......................................................................................................... 29

2-13. استرس شغلی................................................................................................................................... 30

2-14. عوامل استرس زای شغلی ............................................................................................................ 30

2-15. تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار .................................................................... 31

2-16. راههای مقابله با استرس شغلی ................................................................................................... 32

2-17. استرس شغلي و راه هاي پيشگيري از آن................................................................................. 32

2-17-1. شرايط كاري.......................................................................................................................... 33

2-17-2. تراكم كاري............................................................................................................................ 33

2-17-3. ابهام نقش.............................................................................................................................. 33

2-17-4. تعارض شغلي........................................................................................................................ 34

2-17-5. مسئوليت............................................................................................................................... 34

2-17-6. روابط با مافوق...................................................................................................................... 34

2-17-7. روابط با زيردستان............................................................................................................... 35

2-17-8. روابط با همكاران.................................................................................................................. 35

2-17-9. عدم امنيت شغلي................................................................................................................ 35

2-18. نشانه هاي استرس شغلي.............................................................................................................. 36

2-19. جمع بندی مبانی نظری................................................................................................................ 36

2-20. مروری بر پیشینه های تحقیق..................................................................................................... 37

2-20-1. تحقیقات داخلی................................................................................................................... 37

2-20-2. تحقیقات خارجی................................................................................................................. 38

2-21. جمع بندی........................................................................................................................................ 40

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه .................................................................................................................................................. 43

3-2. روش تحقیق........................................................................................................................................ 43

3-3. جامعه و نمونه آماری......................................................................................................................... 43

3-4. نمونه گیری.......................................................................................................................................... 43

3-5. روش جمع آوری اطلاعات............................................................................................................... 44

3-6. متغیرهای وارد در تحقیق................................................................................................................. 44

3-7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات....................................................................................................... 44

3-8. روایی و پایایی پرسشنامه................................................................................................................. 45

3-9. روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................... 45

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 47

4-2. استرس شغلی مربیان........................................................................................................................ 47

4-3. کیفیت زندگی مربیان........................................................................................................................ 48

4-4. بررسی نرمال بودن داده ها............................................................................................................... 48

4-5. بررسی فرضیه های تحقیق.............................................................................................................. 49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 55

5-2. خلاصه تحقیق..................................................................................................................................... 55

5-3. بحث و نتیجه گیری........................................................................................................................... 56

5-4. پیشنهادات برخاسته از تحقیق........................................................................................................ 58

5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده.................................................................................................... 59

منابع و مآخذ

منابع فارسی................................................................................................................................................... 61

منابع انگلیسی................................................................................................................................................ 64

پیوست‌ها

پرسشنامه کیفیت زندگی............................................................................................................................ 67

پرسشنامه استرش شغلی............................................................................................................................ 71

چکیده انگلیسی.............................................................................................................................................74

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه