جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی در سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد M.A رشته مدیریت گرایش :منابع و نیروی انسانی

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی در سازمان (مطالعه موردی در شهرداری شهر ساری)

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: بالارفتن اخلاق و انگیزه رهبران و پیروان از عوامل مهمی در بهبود عملکرد شغلی و رفتار شهروند سازمانی محسوب می شود. بر این اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین در رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی و خلاقیت به عنوان متغیر میانجی در بین تمامی کارکنان وابسته به شهرداری شهر ساری می پردازد

روش ﺑﺮرﺳﻲ: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-همبستگی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻧﺠﺎم شده اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري، شامل کلیه کارکنان وابسته به شهرداری شهر ساری در ﺳﺎل 1392 است. که 224 نفر براساس آزمون کوکران ، با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آوالیو(1997)، رفتار شهروند سازمانی پادساکف و همکارانش (2000) ، عملکرد شغلی پاترسون(1369) و خلاقیت عابدی (1372) می باشد. از آمار توصیفی (واریانس، میانگین ،انحراف معیار) و استباطی ( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) برای تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS18 استفاده شده است.

یافته ها: با توجه به آزمون همبستگی پیرسون به این نتیجه می رسیم بین مؤلفه های رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ و رﻓﺘﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ غیر از انگیزش الهام بخش و بین مؤلفه های رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ و عملکرد شغلی غیر از نفوذ آرمانی و بین خلاقیت شغلی با رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی در سطح 0.05 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آزمون رگرسیون چندگانه نشان می دهد که رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی تبیین کننده رهبری تحول آفرین می باشد و از طریق همبستگی تفکیکی می توان دریافت که خلاقیت نقش میانجی در ارتباط بین رفتار شهروند سازمانی و رهبری تحول آفرین در سازمان ایفا می کند.

واژه های کلیدی:رهبری تحول آفرین، رفتار شهروند سازمانی ، عملکرد شغلی، خلاقیت ، شهرداری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده:1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

1-1)مقدمه. 3

2-1) بیان مسئله. 3

3-1)ضرورت تحقیق. 4

4-1)اهداف تحقیق. 4

5-1)سؤالات تحقیق. 5

6-1) فرضیه های تحقیق. 6

7-1 ) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 7

فصل اول: ادبیات تحقیق تحقیق. 9

1-1-2)مقدمه. 10

2-1-2)دیدگاه دفت در زمینه ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮ ﻝﺁﻓﺮﻳﻦ.. 13

3-1-2) ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮ ﻝﺁﻓﺮﻳﻦ.. 13

4-1-2)ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ.. 15

5-1-2)ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻋﺪﻡ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ. 17

6-1-2)ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ.. 17

1-2-2)خلاقیت.. 19

2-2-2)تعاریف خلاقیت.. 19

1-3-2)رفتار شهروند سازمانی.. 22

2-3-2)سیر تکوین و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 22

3-3-2)ابعاد رفتار شهروندي سازماني.. 25

4-3-2)رویکردهای اساسی در تعریف مفهوم رفتار شهروندی سازمانی:28

5-3-2)عوامل مؤثر در بروز رفتار شهروندی سازمانی.. 29

6-3-2)عوامل تاثیر گذار (پیشایندهای)رفتار شهروندی سازمانی.. 30

7-3-2)پیامدها (پسایندهای )رفتار شهروندی سازمانی.. 32

8-3-2) دلايل تأثير رفتار شهروندی سازمانی بر ارزيابی عملکرد. 33

4-2)عملکرد شغلی.. 35

1-4-2)تعریف عملکرد شغلی.. 35

2-4-2) ارزیابی عملکرد. 38

3-4-2)رویکردهای سنجش عملکرد. 38

4-4-2)خطا هایی در اندازه گیری عملکرد. 40

5-2)بیشینه تحقیق. 43

6-2) مدل مفهومی تحقیق. 48

فصل سوم: روش تحقیق. 49

1-3) مقدمه. 50

2-3) نوع تحقیق. 50

3-3)جامعه آماری.. 50

4-3)نمونه آماری.. 50

5-3)محاسبه حجم نمونه. 51

6-3)ابزار و روش های گردآوری داده ها52

7-3)روایی و پایائی ابزار تحقیق. 54

8-3)روش تجزيه و تحليل داده ها55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها57

1-4) مقدمه. 58

1-4) توصیف داده ها جمعیت شناختی.. 58

2-4) بخش دوم :تجزیه وتحلیل های استنباطی.. 63

4-4)آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها77

فصل پنجم: نتیجه گیری و. پیشنهادات.. 78

1-5)مقدمه. 79

2-5)خلاصه تحقیق. 79

3-5)پیشنهادهایی برگرفته از منابع تحقیق. 83

4-5)پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 83

5-5)محدوديت هاي تحقيق. 85

6-5)پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی.. 85

منابع و مأخذ. 86

پیوست ها :94

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه