جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي رابطه چابكي سازماني و عملكرد فردي در بين كاركنان ناحيه يك آموزش و پرورش شهرستان اروميه

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت آموزشي

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

توضیحات

پژوهش حاضر با هدف بررسی رایطه بین چابکی سازمانی و عملکرد فردی در بین کارکنان ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان ارومیهانجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد، با استفاده از روش تصادفی 60 نفر از کارکنان به طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی و عملکرد فردیاستفاده شده است. برای روایی پرسشنامه از متخصصان مدیریت و علوم تربیتی بهره گرفته شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه چابکی سازمانی 88/0= α ، پرسشنامه عملکرد فردی 92/0 =α بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که : 1. بین چابکی سازمانی و عملکرد فردی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد 2. مولفه های چابکی سازمانی می توانند به طور مثبت و معنی دار ابعاد عملکرد فردی را پیش بینی کنند.

واژه گان کلیدی: چابکی سازمانی، عملکرد فردی، کارکنان، آموزش و پرورش

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه