جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و یهود

پایان ­نامه دوره كارشناسي ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

بی تردید آزادی عقیده یکی از مباحث مهم و بحث بر انگیز در میان انواع آزادی است. شناخت صحیح از این مفهوم و لوازم آن در جهت گیری و نگرش دینی انسان نقش بسزایی دارد. در این نوشتار بررسی آزادی عقیده در دو دین اسلام و یهود و هر آنچه که به اثبات وجود یا عدم آن کمک می کند، کانون توجه است.
از سویی اسلام ندای آزادی عقیده سرمی دهد و از سوی دیگر دشمنان اسلام با تکیه بر اصل جهاد، آن را به دین شمشیر و زور متهم می کنند. دین یهود نیز با تکیه بر اندیشه ی برگزیدگی خود، جنگ و کشتارهایی را تقدیس می کند که اصل آزادی عقیده را زیر سؤال می برد. لذا؛ لازم و ضروری است در این دو دین یک بررسی تطبیقی صورت گیرد تا نگرش هر دو دین(که خود را الهی و آسمانی می دانند)به مسئله ی آزادی عقیده روشن شود.
با توجه به آن چه که بیان شد؛ در این نوشتار، طی بخش های سه گانه، ضمن تحلیل و تبیین مفاهیم مربوطه، تلاش شده تا با تأکید بر تعالیم دینی اسلام و یهود، به بررسی موضوع(آزادی عقیده)پرداخته شود و در نهایت اینچنین نتیجه گیری شده است:
دین مبین اسلام در راستای تکریم و احترام به اراده ی انسان و عقل و تفکر او، هرگونه تحمیل عقیده و اجبار در انتخاب دین را نفی می کند و با اینکه شبهه ی ارتداد و  جهاد اسلامی را علیه آزادی عقیده مطرح کرده اند اما جهاد در اسلام یا به منظور دفاع از دین، وطن و... و یا به منظور آزادی فطرت اسیرشده ی انسان ها صورت می گیرد. حکم مرتد نیز برای جلوگیری از تخریب دین توسط توطئه گران می باشد. درحالیکه از تعالیم تورات و تلمود یهودیان برمی آید که آن ها ارزشی برای عقل و اراده  و تفکر آدمی قائل نیستند و علاوه برآن، با تکیه بر اندیشه ی برگزیدگی خود بر سایر ملل، جنگ و کشتارهایی را علیه دیگران راه می اندازند که با اصول حاکم بر آن ها و اهدافی که به دنبال دارند در جهت ضد آزادی عقیده گام برمی-دارند.

کلیدواژه ها: آزادی عقیده، اسلام، یهود، جنگ و جهاد، ارتداد

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

بخش اول:کلیات تحقیق                                                  

1)مقدمه.................................................................................................................................2

2) بیان مسئله .......................................................................................................................3

3) اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق......................................................................................4

4) اهداف تحقیق ..................................................................................................................5

4ـ1) هدف کلی ...................................................................................................................5

4ـ2) اهداف جزئی ...............................................................................................................5

5) پرسش­های تحقیق ...........................................................................................................5

5ـ1)سؤال اصلی ...................................................................................................................5

5ـ2) سؤالات فرعی ..............................................................................................................5

6)روش مطالعاتی ..................................................................................................................6

7)ابزار­ و شیوه­های جمع­آوری اطلاعات ..............................................................................6

8)پیشینه­ی تحقیق ................................................................................................................6

9) بیان مفاهیم و اصطلاحات ...............................................................................................9

9-1) مفهوم آزادی ...............................................................................................................9

9-2) مفهوم آزادی عقیده ....................................................................................................10

 

بخش دوم:بررسی تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و یهود

فصل اول:رویکرد اسلام به آزادی عقیده

1) مقدمه ............................................................................................................................16

2)اسلام و آزادی عقیده ....................................................................................................16

2ـ1) آزادی عقیده در قرآن .................................................................................................16

2ـ2) انتخاب عقیده بر اساس تفکر ....................................................................................23

3) قلمرو آزادی عقیده در اسلام ........................................................................................26

4) پاسخ به چند شبهه .......................................................................................................30

4ـ1)ارتداد .........................................................................................................................31

4ـ1ـ1)ارتداد در لغت ........................................................................................................31

4ـ1ـ2)ارتداد در اصطلاح فقه ............................................................................................32

4ـ1ـ3)اقسام مرتد ..............................................................................................................33

4ـ1ـ4)حکم ارتداد در قرآن و روایات ..............................................................................33

4ـ1ـ5)فلسفه­ی حکم ارتداد ..............................................................................................36

4ـ1ـ6)ذکر چند نکته در مسئله­ی ارتداد ............................................................................40

4ـ1ـ7) ارتداد و سیره­ی پیامبر(ص) درباره­ی آن ...............................................................43

4ـ2) جهاد .........................................................................................................................44

4ـ2ـ1)برخی از آیات مطلق درباره­ی جهاد .......................................................................49

4ـ2ـ2) برخی از آیات مقید درباره­ی جهاد .......................................................................50

4ـ2ـ3) توضیحاتی درباره­ی آیات مقید .............................................................................51

4ـ2ـ4) عفو عمومی در فتح مکه، پاسخی دیگر به شبهه­ی جهاد .......................................54

5) سیره­ی پیامبر(ص) در برخورد با دگراندیشان................................................................57

5ـ1) روش برخورد پیامبر(ص) با بت­پرستان و مشرکان ...................................................58

5ـ2)روش برخورد پیامبر(ص) با اهل کتاب ......................................................................59

5ـ2ـ1) دریافت جزیه از اهل کتاب ...................................................................................60

5ـ2ـ2) معیار زندگی مسالمت­آمیز با اهل کتاب .................................................................62

5ـ3) نامه­های پیامبر(ص) به زمامداران جهان مؤیّد آزادی عقیده ..................................... 63

6) روش اهل بیت(ع) دربرخورد با مخالفان و دگراندیشان................................................65

7) آزادی عقیده و پلورالیسم دینی از دیدگاه اسلام ...........................................................72

8) نتیجه­گیری ....................................................................................................................78

 

فصل دوم:رویکرد یهود به آزادی عقیده

1) مقدمه ...........................................................................................................................84

2) معرفی قوم یهود ...........................................................................................................86

3) کتب مقدس یهود .........................................................................................................87

3ـ1) تورات(عهد قدیم) ....................................................................................................87

3ـ2) تلمود .......................................................................................................................88

4) دین یهود در انحصار نژاد ............................................................................................90

5) یهود و آزادی عقیده .....................................................................................................92

5ـ1) اراده و آزادی در نگاه یهود .......................................................................................93

5ـ2) تفکر و تعقل در دین یهود و ارتباط آن با آزادی عقیده ............................................94

5ـ3) موارد ضد آزادی عقیده در یهودیت .........................................................................96

5ـ3ـ1)­اندیشه­ی برتری نژاد یهود ......................................................................................96

5ـ3ـ2)جنگ و کشتار در دین یهود .................................................................................105

5ـ3ـ3) ارتباط کینه­توزانه­ی یهود با ادیان توحیدی ..........................................................110

5ـ3ـ4) تفکرات ضد آزادی عقیده در پروتکلهای حکمای یهود ......................................112

6) ارتداد در دین یهود .....................................................................................................116

7) نتیجه­گیری..................................................................................................................120

 

فصل سوم: بررسی تطبیقی نگرش اسلام و یهود به آزادی عقیده

1) مقایسه­ی موارد مبیّن وجود یا عدم آزادی عقیده در اسلام و یهود .............................126

1ـ1) تفکر و تعقل ...........................................................................................................126

1ـ2) جنگ و جهاد ..........................................................................................................126

1ـ3) ارتباط با سایر ادیان .................................................................................................127

1ـ4) ارتداد ......................................................................................................................128

2)نتیجه­گیری ...................................................................................................................128

بخش سوم: نتیجه­ گیری و پیشنهادات

نتیجه­.................................................................................................................................131

محدودیت­های تحقیق .....................................................................................................137

پیشنهاد ...........................................................................................................................138

منابع و مآخذ ...................................................................................................................139

چکیده انگلیسی

، ، ، ،

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه