جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرایش : صنعتی وسازمانی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی

 

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 200نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر پاسخ دادند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود . تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی و ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. . تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی به طور معنی داری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد و کیفیت زندگی کاری پیش بین قوی تری نسبت به فرهنگ سازمانی برای تعهد سازمانی می باشد. یافته ها با توجه به تحقیقات پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

واژگان کلیدی:

فرهنگ سازمانی – کیفیت زندگی کاری – تعهد سازمانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده...................................................................................................................................................................1

فصل اول:کلیات

1-1مقدمه..............................................................................................................................................................3

1-2 بیان مساله......................6

1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق... 10

1-4 اهداف تحقیق     11

1-5 فرضیه های تحقیق.  11

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها.12

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه ................................................................................................................................................................15

2-1تعهد سازمانی... 15

2-1-1ابعاد تعهد سازمانی... 20

2-1-2 انواع تعهد سازمانی... 23

2-1-3عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه های مختلف.... 26

2-1-4دیدگاه ریچرز در مورد کانونهای تعهد سازمانی.. 29

2-1-5.دیدگاه بکر و بیلینگس در مورد کانون های تعهد سازمانی.. 29

2-2 کیفیت زندگی کاری.......................................30

2-2-1 ماهیت برنامه های کیفیت زندگی کاری.. 33

2-2-2 نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری... 37

2-2-3 اهداف کیفیت زندگی کاری... 41

2-3-فرهنگ سازمانی     42

2-3-1 ویژگی فرهنگ سازمانی.. 48

2-3-2. انواع فرهنگ سازمانی.. 52

2-3-3سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف... 54

2-4 پیشینه تحقیق......................................................................................................................................... 57

2-5 جمع بندی ............................................................................................................................................. 60

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه...................63

3-1روش تحقیق.  63

3-2جامعه آماری.................  63

3-3حجم نمونه و روش نمونه گيري... 63

3-4متغیرهای جمعیت شناختی...........................  64

3-5ابزار جمع آوری اطلاعات.............................65

3-6روش های تجزیه وتحلیل داده ها..............................................................................................................69

فصل چهارم : نتایج

مقدمه................................71

4-1 داده های توصیفی.. 71

4-1-1 متغیر های مورد مطالعه.........................................................................................................................71

4-2 یافته های استنباطی.. 74

4-2- 1فرضیه های اصلی پژوهش 74

4-2- 2فرضیه های جزئی.. 75

فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

جمع بندی یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق... 78

5-1 فرضیه های اصلی...........................  78

5-2 فرضیه جزئی........................  80

5-3 محدودیت های پژوهش         81

5-4 پیشنهادات پژوهشی.............  81

5-5 پیشنهادات کاربردی.........  82

پیوست ها........................................................83

منابع........................................................88

چکیده انگلیسی........................................................96

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه