جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوی معنوی مولانا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوی معنوی مولانا

دو واژه لطف و قهر، دو کردار است که خدا و انسان دارای آن می باشد؛ و آنکه لطف و قهرش بی کران است، خداوند یکتاست. اوست که لطفی بی علت و غرض و بی مرز و نهایت دارد و انوار لطفش پیوسته جاری و بر بندگانش متفاوت است. لطف قهرنما و قهر لطف نمایش همواره بشر را آزموده و نشان داده که لطف او بر قهرش پیشی دارد لطفی که با لطف خلق متفاوت است.

آموزگار هستی لطف و رحمت را به ما می آموزد و نشان می دهد که انوار لطف و رحمت را باید از او خواست و برخی از امور جز به لطف او امکان پذیر نیست.

لطف و قهر الهی از آغاز نضج علوم اسلامی از مباحث بحث برانگیز میان اکابر صوفیه، مفسران و دانشمندان علم کلام بوده است کنکاش عرفا و صوفیان در این وادی سبب گردیده که به دو تلقی از لطف و قهر برسند در اغلب موارد به ویژه در نزد متقدمان آنها لطف و قهر از حیث تاثیرات سلوکیشان بر احوال و حیات معنوی سالک مورد توجه بوده و در تلقی دیگری (بیشتر در نزد متأخران و مکتب ابن عربی) لطف و قهر از وجوه نظری ما بعدالطبیعی مورد تامل قرار گرفته است.

به هر حال این خداوند است که جلوه های لطف و شراره های قهرش را در جای جای حیات بشری نمایان کرده است و این ما هستیم که باید در رسیدن به الطاف الهی و دوری از آتش قهر او تلاش نمائیم.

کلید واژه: لطف، قهر، عرفان، مولانا

فهرست مطالب

مقدمه. 1

پی نوشت ها3

فصل اول کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله. 5

1-2. تاریخچه موضوع. 5

1-3. ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع. 5

1-4. پرسش های تحقیق و فرضیه ها7

1-5. روش تحقیق.. 7

1-6. مروری بر پیشینه تحقیق.. 7

1-7. فایده تحقیق.. 7

پی نوشت ها9

فصل دوم شرح احوال و آثار مولانا

2-1. احوال و آثار مولانا11

2-2. آثار مولانا12

      2-2-1.آثار منظوم. 12

      2-2-2.آثار منثور. 13

2-3. مثنوی و جایگاه والای آن در بین متون عرفانی.. 13

2-4. تاثیرات مولانا در غرب و شرق. 17

پی نوشت ها26

فصل سوم- تعاریف

3-1. درآمدی بر لطف و قهر. 28

3-2. تعریف لغوی و اصطلاحی لطف... 29

       3-2-1-ویژگی های لطف خداوند. 30

       3-2-2. لطف عام و لطف خاص... 35

       3-2-2-1. لطف عام. 36

3-3. تعریف لغوی و اصطلاحی قهر. 38

       3-3-1. ویژگیهای قهر خدا40

3-4. تشخیص لطف و قهر. 41

3-5. قهر و لطف با هم است.. 43

       3-5-1. لطف قهر نمای.. 44

       3-5-2. قهر لطف نمای.. 46

3-6. سبقت لطف بر قهر. 48

3-7. مظاهر سبقت لطف بر قهر. 49

       3-7-1. عفو فرشتگان. 49

       3-7-2- آماده شدن انسان برای امتحان الهی.. 49

       3-7-3- پیروزی انبیاء. 50

       3-7-4-توبة کافران. 50

3-8. فرق لطف حق با لطف خلق.. 50

3-9. لطف و رحمت را از خدا باید آموخت.. 51

3-10. چه اموری فقط با لطف حق انجام می شود؟. 52

        - برطرف شدن پلیدی درون. 52

        - فنای نفس... 52

        - بینا شدن چشم بصیرت.. 52

        - ره یافتن مریدان به ژرفای سخن پیران. 53

        - از بین رفتن سحر و جادو. 53

3-11 . فقط از خدا باید درخواست لطف کرد. 53

پی نوشت ها55

فصل چهارم-لطف وقهر در عرفان اسلامی

4-1. جایگاه قهر و لطف در عرفان. 60

4-2. صفات قهر و لطف از منظر عرفان اسلامی.. 64

4-3. نظر عرفا در باب جلال و جمال. 66

4-4. صفات الهی از منظر کلامی (اشاعره، معتزله، شیعی)75

       4-4-1. صفات الله (جل جلاله)75

       4-4-2. صفات الهی از نظراشاعره77

       4-4-3. صفات الهی از دید معتزله. 77

       4-4-4. صفات خدا در کلام امامیه. 78

پی نوشت ها83

فصل پنجم-جلوه های لطف الهی در مثنوی

جلوه های لطف الهی در مثنوی ............................................................................... 88

5-1 . آفرینش هستی.. 88

5-2 . تداوم حیات.. 89

5-3 . فراهم آوردن اسباب طبیعی که برای حیات مفید است.. 91

        5-3-1 . رزق و روزی.. 91

        5-3-2 . وجود و مهر مادر. 92

        5-3-3 : شب.. 92

        5-3-4 . روز. 93

        5-3-5 . آب.. 93

        5-3-6 . دریا94

        5-3-7 . باد. 95

        5-3-8 . بهار. 96

        5-3-9 . همزیستی اضداد. 96

5-4 . وجود انبیا و صالحان. 97

5-5 . فرشتگان. 106

5-6 . توبه. 107

5-7 . تبدیل سیّئات به حسنات.. 108

5-8 . تربیت و هدایت انسان. 109

5-9 . لطف خدا بر امّت پیامبر (ص)111

5-10 . عقل و علم. 112

5-11 . صبر و احتساب.. 113

5-12. امتحان الهی و سختی های زندگی.. 114

5-13 . دعا117

5-14 . تسکین غم و از یاد بردن مصیبت.. 118

5-15 . قبولی طاعات.. 119

5-16 . بهشت.. 119

5-17 . شفاعت.. 120

5-18 . رؤیت.. 121

پی نوشت ها123

فصل ششم-کمند لطف الهی در مثنوی

6-1 . آنچه که درهای لطف را بر انسان می گشاید. 128

        6-1-1 . توحید. 128

        6-1-2 . مبارزه با نفس... 128

        6-1-3 . شکر نعمت.. 130

        6-1-4 . صبر و رضا131

        6-1-5 . خشوع. 133

        6-1-6 . توبه. 134

        6-1-7. اعتراف به گناه و نقص... 135

        6-1-8 . گریه و تضرّع. 136

        6-1-9 . سخن های دقیق و مناسب.. 139

        6-1-10 . تسبیح و ذکر پاک حق.. 139

        6-1-11 . راستی یا خاموشی.. 141

        6-1-12 . به کارگیری اموال برای دین.. 142

        6-1-13 . همراهی با دیگران. 142

        6-1-14 . کمک به دیگران. 143

        6-1-15. قطع امید. 143

        6-1-16. کوشش در راه معرفت.. 143

        6-1-17 . تقرّب جستن به درگاه الهی.. 144

        6-1-18. حیرانی در برابر معرفت خدا148

6-2. ثمره ی لطف حق.. 148

6-3. نتایج دور بودن از لطف خدا149

6-4. موانع لطف و رحمت.. 150

پی نوشت ها155

فصل هفتم-شراره های قهر در مثنوی

قهر الهی به چه صورتهائی بر انسان وارد می شود؟. 160

7-1. مظاهر طبیعی.. 160

        7-1-1. خزان. 160

        7-1-2. باران. 161

        7-1-3. خشکسالی.. 161

        7-1-4. بیماری.. 161

        7-1-5. آتش... 161

        7-1-6. عذاب اقوام گذشته به وسیله ی عوامل طبیعی.. 162

7-2. مبدَل شدن حس ها165

7-3. دیو و ابلیس... 167

7-4. آتش دوزخ.. 168

پی نوشت ها169

فصل هشتم-ریسمان قهر از دیدگاه مولانا

8-1. آنچه که موجب قهر الهی می شود. 171

       8-1-1. ادّعای خدایی کردن. 171

       8-1-2. دوروئی.. 172

       8-1-3. عمل نکردن به وظایف بندگی.. 173

       8-1-4. نداشتن معرفت حقیقی.. 173

       8-1-5. بعضی از دعاها174

       8-1-6. غرور بر دین.. 175

       8-1-7. لاف زدن. 175

       8-1-8. ناسپاسی.. 176

       8-1-9. تکبر و خودخواهی.. 176

       8-1-10. تمسخر و غیبت.. 177

       8-1-11. تمارض... 178

       8-1-12. حسد. 178

       8-1-13. دوست نااهل.. 178

       8-1-14. شکستن سوگند.179

       8-1-15. ظلم و شقاوت.. 180

       8-1-16. مدح شقی.. 181

8-2. آثار و نتایج قهر الهی.. 181

8-3. راه امان از قهر الهی.. 182

       - پیروی و دوستداری پیامبر (ص)183

       - فرو بردن خشم. 183

       - مرگ اختیاری.. 183

       - تضرع و دعا184

       - صدقه. 184

8-4. عتاب بر پیامبران. 184

پی نوشت ها187

فصل نهم-از نگاه مثنوی لطف یا قهر؟

9-1. عاشقم بر قهر و بر لطفش... 190

9-2. موارد دعا برای درخواست لطف الهی.. 192

پی نوشت ها193

فصل دهم-گذری بر تشبیهها و استعاره‎های لطف و قهر در مثنوی

 گذریبرتشبیه‎هاواستعاره‎ها194

پی نوشت ها203

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری ..................................................................................................... 205

پیشنهادها ....................................................................................................... 207

 

منابع و ماخذ

فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................... 209

فهرست منابع غیر فارسی...................................................................................... 215

فهرست مقالات................................................................................................. 216

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه