جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر کیفیت آب بر نفوذ پذیری نهایی و خصوصیات شیمیایی خاک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده  تاثیر کیفیت آب بر نفوذ پذیری نهایی و خصوصیات شیمیایی خاک

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در اثر اعمال آب آبیاری با کیفیت­های مختلف تغییر می­کند. در این تحقیق اثرات کیفیت مختلف آب بر نفوذپذیری نهایی، هدایت هیدرولیکی اشباع، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاکی با بافت رسی که 14 سال با آب­های دارای کیفیت متفاوت آبیاری شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو تکرار انجام شد. نفوذپذیری بوسیله استوانه­های مضاعف در سطح اراضی مورد مطالعه اجرا گردید. با تهیه نمونه­های دست خورده از دو عمق20-0 و 40-20 سانتی­متر،هدایت هیدرولیکی بوسیله دستگاه بار افتان، اسیدته با PH متر و هدایت الکتریکی با EC سنج اندازه­گیری شد. تیمارهای آب آبیاری عبارت بودند از: شاهد (51/1 SAR = و ds/m 397/0EC = )، و دو تیمار با شوری نزدیک به هم و مقادیر SAR متفاوت شامل چشمه امیدعلی (9/13 SAR = و  ds/m875/1EC = ) و چشمه خوش­آب (1/6 SAR = و  ds/m395/1 EC =). نتایج آزمایشات نشان داد اثر کیفیت آب آبیاری و همچنین عمق نمونه‌برداری بر میزان Ksat و EC خاک در سطح 1 درصد معنی­دار، اما برای PH معنی­دار نبود. همچنین، تحلیل آماری نشان داد که کیفیت آب آبیاری بر نفوذپذیری تاثیر معنی دار در سطح 1 درصد دارد. اثر متقابل کیفیت آب آبیاری و عمق نمونه­‌برداری بر میزان Ksat، EC و PH خاک غیرمعني­دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده بین انواع کیفیت آب آبیاری نشان داد که از لحاظ آماری و بر اساس آزمون دانکن در سطح 1 درصد، اختلاف بين ميانگين Ksat و نفوذپذیری خاک در هر سه کیفیت آب آبیاری معني­دار و برای PH غیرمعنی­دار بود. برای  ECخاک در سطح 5 درصد بین تیمارهای شاهد و خوش­آب و نیز بین خوش­آب و امیدعلی معنی­دار نبود ولی بین شاهد و امیدعلی اختلاف معنی­دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده عمق نمونه­برداری بر میزان Ksat و EC خاک نشان داد که اختلاف آماری معنی­داری در سطح 1 درصد آزمون دانکن بین میانگین Ksat و EC خاک در هر دو عمق وجود داشت ولی برای PH در دو عمق اختلاف معنی­داری وجود نداشت. هدایت هیدرولیکی اشباع و هدایت الکتریکی خاک هر دو با افزایش عمق، افزایش پیدا کردند. در هدایت هیدرولیکی اشباع بیشترین مقدار مربوط به تیمار امیدعلی و کمترین مقدار برای تیمار شاهد و برای هدایت الکتریکی بیشترین مقدار مربوط به تیمار شاهد و کمترین مقدار برای تیمار امیدعلی بود. برای نفوذپذیری نهایی بیشترین مقدار مربوط به تیمار شاهد و کمترین مقدار مربوط به تیمار امیدعلی بود.

کلمات کلیدی: کیفیت آب آبیاری ، هدایت هیدرولیکی اشباع، نفوذپذیری نهایی خاک، عمق خاک

1                                            فصل اول کلیات... 1

2                                           فصل دوم بررسی ادبیات موضوع و سابقه تحقیق... 7

2-1                                       مقدمه. 8

2-2                                       بررسی منابع آب در جهان و ایران.. 8

2-3                                      طبقه­بندی کیفیت آب آبیاری.. 9

2-3-1                                  طبقه­بندی ویلکاکس.... 10

2-3-2                                  طبقه­بندی کریستینسن.. 14

2-3-3                                 طبقه­بندی FAO.. 14

2-3-3-1                             طبقه­بندی FAO 76. 14

2-3-3-2                             طبقه­بندی FAO 1985.. 15

2-4                                      طبقه­بندی خاک... 16

2-4-1                                  طبقه­بندی USSLقدیم.. 17

2-4-2                                  طبقه­بندی USSLجدید.. 18

2-5                                      شوری و سدیمی بودن خاک... 18

2-5-1                                  شوری.. 19

2-5-2                                  سدیمی بودن.. 20

2-6                                       خصوصیات هیدرولیکی خاک... 23

2-6-1                                   نفوذپذیری.. 23

2-6-1-1                               الف-معادلات تجربی.. 24

2-6-1-2                              ب-معادلات دارای مبنای فیزیکی.. 24

2-6-1-3                              نفوذ تجمعی.. 25

2-6-1-4                              سرعت نفوذ. 25

2-6-1-5                              سرعت نفوذ لحظه­ای.. 25

2-6-1-6                              سرعت نفوذ متوسط.. 25

2-6-1-7                              سرعت نفوذ نهایی.. 25

2-6-1-8                              شاخص نفوذپذیری.. 26

2-6-1-8-1                          عوامل مؤثر بر سرعت نفوذ. 26

2-6-2                                  هدایت هیدرولیکی.. 27

2-6-2-1                              روشهای صحرایی.. 28

2-6-2-2                              روشهای آزمایشگاهی.. 29

2-6-2-2-1                          روش بار ثابت... 30

2-6-2-2-2                         روش بار افتان.. 31

2-7                                      خصوصیات شیمیایی خاک... 32

2-7-1                                  هدایت الکتریکی.. 32

2-7-2                                  نسبت جذب سدیمی.. 33

2-7-2-1                              منیزیم و کلسیم.. 34

2-7-2-2                             سدیم.. 34

2-8                                      اثر کیفیت آب بر خصوصیات هیدرولیکی خاک... 34

2-8-1                                  اثر بر ساختمان خاک... 35

2-8-2                                  اثر بر نفوذپذیری خاک... 37

2-8-3                                 اثر متقابل ECو SARبر نفوذپذیری خاک... 40

2-8-4                                 اثر بر هدایت هیدرولیکی خاک... 41

2-8-5                                 اثر متقابل ECو SARبر هدایت هیدرولیکی خاک... 44

2-9                                       اثر کیفیت آب بر خصوصیات شیمیایی خاک... 45

2-10                                     خلاصه فصل.. 47

3                                           فصل سوم مواد و روش­ها49

3-1                                       منطقه مورد مطالعه. 50

3-2                                      مشخصات خاک مورد مطالعه. 50

3-2-1                                  بافت خاک... 50

3-2-2                                  تهیه عصاره اشباع.. 52

3-3                                      تعیین اسیدیته. 53

3-4                                      تعیین هدایت الکتریکی (EC). 53

3-5                                      تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک... 54

3-6                                      نفوذپذیری نهایی خاک... 55

3-7                                      مشخصات آب آبیاری در مزارع مورد تحقیق... 57

3-8                                      تجزیه و تحلیل آماری.. 57

3-9                                      خلاصه فصل.. 57

4                                           چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات... 59

4-1                                       هدایت هیدرولیکی اشباع خاک... 60

4-1-1                                   تجزیه واریانس حاصل از اندازه­گيري میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ksat)                    ..........................................................................................................61

4-1-2                                  مقايسه ميانگين اثرات ساده کیفیت آب آبیاری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک  (Ksat)  62

4-1-3                                  مقايسه ميانگين اثرات ساده عمق نمونه­برداری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک  (Ksat)  64

4-1-4                                  مقايسه ميانگين اثرات متقابل کیفیت آب آبیاری و عمق نمونه­برداری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (Ksat). 65

4-2                                      هدایت الکتریکی خاک (EC). 68

4-2-1                                  مقايسه ميانگين اثرات ساده کیفیت آب آبیاری بر میزان هدایت الکتریکی خاک (EC)               .........................................................................................................70

4-2-2                                  مقايسه ميانگين اثرات ساده عمق نمونه­برداری بر میزان هدایت الکتریکی خاک (EC)               ................................................... ......................................................71

4-2-3                                 مقايسه ميانگين اثرات متقابل کیفیت آب آبیاری و عمق نمونه­برداری بر میزان هدایت الکتریکی خاک (EC)  71

4-3                                      اسیدیته خاک (PH). 73

4-3-1                                  مقايسه ميانگين اثرات ساده کیفیت آب آبیاری بر میزان اسیدیته خاک (PH)                              .........................................................................................................75

4-3-2                                 مقايسه ميانگين اثرات ساده عمق نمونه­برداری بر میزان اسیدیته خاک (PH)                              .........................................................................................................75

4-3-3                                 مقايسه ميانگين اثرات متقابل کیفیت آب آبیاری و عمق نمونه­برداری بر میزان اسیدیته خاک (PH)  76

4-4                                      نفوذپذیری نهایی خاک... 77

4-4-1                                  مقايسه ميانگين اثرات ساده کیفیت آب آبیاری بر میزان نفوذپذیری خاک                        .........................................................................................................79

4-5                                      خلاصه فصل.. 80

5                                           فصل پنجم نتیجه­گیری و پیشنهادات... 84

5-1                                       نتیجه­گیری.. 85

5-2                                      پیشنهادات... 87

6                                           فصل ششم منابع و مأخذ..88

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه