جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مديريت ورزشي

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد :

در سال هاي اخير، رفتارهاي شهروندي سازماني به عنوان رفتارهاي فرانقشي كاركنان، به دليل اثرات قابل توجهي که بر اثربخشي و موفقيت سازمان ها داشته اند، بسيار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسايي و تقويت زمينه هاي بروز چنين رفتارهايي عملکرد و کارايي سازمان ها را ارتقاء بخشيده و بقاي بلندمدت آن ها را تضمين مي کند.هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر بررسي ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.براي محاسبه و تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا "تحلیل واریانس چند متغیره"، رگرسیون خطي و آزمون فريدمن ) استفاده گرديد. در بررسي آزمون فرضيه‌ها، سطح معني‌داري برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عمليات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان ميدهد كه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمايتهاي سازماني اعمال شده توسط مديريت سازمان را در حد مطلوبي دانسته و تا حد زیادي اهداف خود را همسو با اهداف سازمان ميدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به يافته‌هاي پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزايش حمايت سازماني ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

واژگان کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیاتتحقیق

1-1) مقدمه:2

1-2) بیان مسئله:3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:8

1-4) اهداف تحقیق:10

1-5) فرضیات تحقیق:11

1-6) قلمرو تحقیق:12

1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل :12

1-8) پیش‌فرض‌های تحقیق:12

1-9) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق:13

فصل دوم: مبانینظریوادبیاتتحقیق

2-1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی:16

2-2) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی.. 20

2-3) پیامد های حمایت سازمانی.. 26

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. 30

2-5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. 31

2-6) رفتارهاي مشاركتي و تاریخچه. 32

2-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 35

2-7-1) تعاريف رفتار شهروندي سازماني.. 37

2-7-2) ويژگيهاي رفتارهاي شهروندي سازماني.. 41

2-7-3) ابعاد رفتارهاي شهروندي سازماني.. 42

2-8(عوامل موثر بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني.. 51

2-9) پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني.. 65

2-10) نظريههاي مرتبط با رفتارهاي شهروندي سازماني.. 68

2-10-1) بازاريابي رابطهمدار. 68

2-10-2) نظريه بازاريابي داخلي.. 69

2-10-3) نظريه تبادل اجتماعي.. 70

2-10-4) نظريه تبادل رهبر - عضو. 71

2-10-5) تئوري X,Y :73

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی:74

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB). 75

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش:76

2-14) پیشینه تحقیق.. 77

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:92

2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی:94

2-17) نتیجه گیری:96

فصل سوم: روششناسیتحقیق

3-1) روش شناسی تحقیق.. 103

3-2) روشهای گردآوری داده ها:104

3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق:106

3-4) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها:108

3-5) روش اجراي تحقيق:108

فصل چهارم: یافتههایتحقیق

4-1) توصیف آماری داده ها:109

4-1-2) متغير جنسیت:110

4-1-3) متغير وضعیت تاهل:111

4-1-4) متغير مدارک تحصیلی:112

4-1-5) متغير وضعیت استخدامی:113

4-1-6) متغير طبقات سابقه خدمت:113

4-2) تحلیل استنباطی داده ها:114

فصل پنجم: بحثونتیجهگیری

5-1) خلاصه ای از پژوهش:127

5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق:128

5-3) بحث و نتيجهگيريكلي:137

5-4) پيشنهادهای تحقیق:138

5-4-1) پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق:138

5-4-2) پيشنهادهاييبرايتحقيقاتآینده:140

منابع و مآخذ:141

منابع فارسي:141

منابع لاتین:141

ضمائم و پیوست ها:151

Abstract155

  حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، .

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه