جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری كاركنان دولت و علل نقض آن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: حقوق عمومي

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومیواداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

 

واژگان کلیدی: هيئت رسيدگي به تخلفات اداري. دیوان عدالت اداری . آرای هیئت عمومی دیوان


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده................................................................................................ 1

مقدمه................................................................................................. 2

 

بخش اول - کلیات مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی و تعاریف

فصل اول – مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی........................................... 8

مبحث اول- کنترل سازمانهای اداری............................................................ 8

بند اول – نظارت اداری........................................................................... 8

بند دوم –نظارت پارلمانی                                                                          9

بند سوم-نظارت قضائی............................................................................ 10

بند چهارم– تفاوت نظارت قضائی با تجدید نظرخواهی....................................... 14

گفتار اول – الگو های نظارت قضائی........................................................... 15

بند اول- مدل انگلیسی............................................................................. 15

بند دوم –مدل فرانسوی ........................................................................... 16

بند سوم مدل آلمانی................................................................................. 17

گفتار دوم- جهات نظارت قضائی................................................................ 18

بند اول – غیر قانونی بودن....................................................................... 18

بند دوم -غیر عقلائی بودن و اصل تناسب...................................................... 21

بند سوم – آئین نامناسب عدم رعایت موازین شکلی و آئینی .................................. 22

مبحث دوم- اصول کلی حقوق عمومی و اداری................................................ 23

بند اول- حقوق عمومی ........................................................................... 23

بند دوم- حقوق اداری ............................................................................. 24

گفتار اول – مفاهیم اصول حقوق عمومی....................................................... 26

گفتار دوم- توصیف اصول حقوق عمومی مشترک در نظام های حقوقی جهان............. 28

بند اول – اصول قانونی بودن .................................................................... 29

بند دوم- اصل صلاحیت........................................................................... 29

بند سوم – اشتباه حکمی ........................................................................... 31

بند چهارم – اشتباه موضوعی .................................................................... 31

بند پنجم- اصل برابری در برابر قانون و تبعیض در برابر قانون ........................... 31

بند ششم- اصل احترام به حقوق بنایدین و حق دادخواهی...................................... 33

بند هفتم- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری .............................. 33

بند هشتم- اصل تناسب............................................................................. 33

بند نهم – اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری......................................... 33

بند دهم- حق برخورداری از دادرسی منصفانه................................................. 35

بند یازدهم- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات مقام اداری در مراجع اداری............. 36

بند دوازدهم- اصل معقول بودن .................................................................. 37

بند سیزدهم- اصل انتظار مشروع ............................................................... 37

بند چهاردهم-اصل رعایت آئین تشریفات قانونی................................................ 39

بند پانزدهم- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها........................................... 39

فصل دوم- کلیات تعاریف تخلف و مقایسه آن با جرم.......................................... 42

مبحث اول- تعریف تخلف و تخلفات اداری ..................................................... 42

گفتار اول- تعریف جرم............................................................................ 42

بند اول- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم...................................................... 66

بند دوم- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم...................................................... 66

بند سوم- مجازات های اداری .................................................................... 68

بند های الف تا کاف ............................................................................... 68

گفتار دوم – قانون رسیدگی به تخلفات اداری .................................................. 75

بند اول- قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ............................................. 75

مبحث دوم- مفهوم و تعریف دولت............................................................... 77

گفتار اول- تعریف اداره........................................................................... 78

بند اول- مفهوم استخدام............................................................................ 80

 

بخش دوم- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجع نظارتی و
دیوان عدالت اداری

فصل اول- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی............................... 89

مبحث اول- ساختار اعضای رسیدگی کننده هیئت های تخلفات اداری ...................... 89

گفتار اول- هیئت های بدوی ...................................................................... 89

گفتار دوم- هیئت های تجدید نظر................................................................. 95

بند اول گروه تحقیق................................................................................ 100

بند دوم- اعمال مجازات توسط مقامات .......................................................... 104

مبحث دوم- چگونگی تشکیل پرونده در هیئت ها ............................................. 107

بند اول- جمع آوری دلایل و تکمیل پرونده...................................................... 107

گفتار اول- استفاده از کارشناس.................................................................. 111

بند اول- استفاده از مراجع ذیصلاح.............................................................. 114

گفتار دوم- صدور رای............................................................................ 115

بند اول- ابلاغ رای................................................................................. 122

بند دوم- اجرای رای............................................................................... 125

فصل دوم – هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ....................................... 129

مبحث اول- هیئت عالی نظارت .................................................................. 129

گفتار اول- صلاحیت هیئت عالی نظارت....................................................... 130

گفتار دوم- دبیرخانه هیئت عالی نظارت ........................................................ 131

مبحث دوم- دیوان عدالت اداری ................................................................. 133

گفتار اول- مراحل رسیدگی پرونده در دیوان ................................................. 135

بند اول- دستور موقت ............................................................................. 135

بند دوم- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .................................................... 138

گفتار دوم- صلاحیت دیوان عدالت اداری ...................................................... 138

بند اول- صلاحیت شعب........................................................................... 147

بند دوم – صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ....................................... 148

نتیجه و پیشنهادات ................................................................................. 152

منابع و ضمائم...................................................................................... 157

. .

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه