جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي ميزان اعتبار پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير خط 2 قطار شهري تبريز

پایان نامه برای دریافت درجه ­ی کارشناسی ارشد «M.S.» گرایش: زمین شناسی مهندسی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده بررسي ميزان اعتبار پارامترهاي ژئوتكنيكي مسير خط 2 قطار شهري تبريز

 در برنامه مطالعات ژئوتکنیک، شناسایی خصوصیات مهندسی خاک در اعماق مختلف با استفاده از آزمایش‌های صحرایی (برجا) و آزمایشگاهی انجام می‌گردد. در خاک‌های درشت‌دانه به دلیل دست‌خوردگی خاک در هنگام تهیه نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه، از آزمایش‌های صحرایی استفاده می‌گردد. مطالعه ارتباط بین نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی و صحرایی و اعتبارسنجی آن‌ها می‌تواند میزان خطاهای موجود در روش‌های مختلف انجام آزمایش را مشخص ساخته و استفاده بهینه از نتایج به‌دست‌آمده برای شناسایی خواص مهندسی خاک و پارامترهای مختلف آن را فراهم سازد.

 در این تحقیق، نتایج آزمایش‌های مطالعات ژئوتکنیکی خط 2 متروی تبریز موردبررسی قرارگرفته است. از نتایج آزمایش سه محوری و همچنین آزمایش نفوذ استاندارد استفاده‌شده و رابطه تجربی برای برآورد مقاومت برشی زهکشی نشده خاک‌های ریزدانه بر اساس عدد نفوذ استاندارد ارائه گردیده است. در مرحله بعد از نتایج آزمایش تعیین سرعت موج برشی (Downhole) و عدد نفوذ استاندارد برای بررسی همبستگی بین این دو پارامتر استفاده‌شده و رابطه‌ای تجربی برای سرعت موج برشی بر پایه عدد نفوذ استاندارد برای خاک‌های ریزدانه و درشت‌دانه به‌صورت جداگانه ارائه‌شده است. همچنین با استفاده از داده‌های آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری و نفوذ استاندارد رابطه تجربی برای ارزیابی مدول الاستیسیته بر پایه نتایج آزمایش نفوذ استاندارد ارائه‌شده است. درنهایت رابطه بین نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و برش مستقیم روی خاک‌های ماسه‌ای مسیر خط 2 متروی تبریز مورد ارزیابی قرارگرفته است.

 نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه پیشنهادشده در این تحقیق برای مقاومت برشی زهکشی نشده بر اساس عدد نفوذ استاندارد تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Fazeli، Bowels، Terzaghi & Peck دارد؛ و خط بهینه ترسیم‌شده برای مدول الاستیسیته در برابر عدد نفوذ استاندارد برازش نسبتاً خوبی را نمایش می‌دهد و از بین روابط مرجع، رابطه ارائه‌شده توسط Das و Behpoor & Ghanbari ازلحاظ قیاس‌های آماری قرابت بیشتری را نشان می‌دهد.رابطه پیشنهادشده در این تحقیق برای زاویه اصطکاک داخلی بر اساس عدد نفوذ استاندارد تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Peck دارد. درنهایت روابط ارائه‌شده برای خاک‌های ریزدانه (سرعت موج برشی بر اساس عدد نفوذ استاندارد) تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Lee, S. H. (1990)  و  Dikmen, U. (2009) دارد.

کلیدواژه‌ها: روابط تجربی، آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش سه محوری، برش مستقیم، آزمایش (Downhole)، مسیر خط 2 متروی تبریز

فصل اول :كليات تحقیق... 1

1-1-بيان مسئله. 2

1-2- فرضيات تحقيق.. 4

1-3- اهداف تحقيق.. 4

1-4 - تعريف متغيرها5

1-5 – روش تحقيق.. 5

1-6 – ساختار پايان نامه. 6

1-7 - تعريف واژه‌ها و اصطلاحات فني و تخصصي.. 6

فصل دوم:‌‌مباني نظري و پيشينه تحقيق... 11

2-1- اهميت برآورد پارامترهاي ژئوتکنيکي در پروژه هاي عمراني.. 11

2-2- مقاومت برشي زهکشي نشده (Su)12

2-3-برآورد مقاومت برشي از آزمايش هاي آزمايشگاهي.. 13

2-3-1- آزمايش تک محوري.. 13

2-3-2- آزمايش سه محوري.. 15

2-3-4- خطا در اندازه گيري.. 19

2-4- برآورد مقاومت برشي زهکشي نشده از آزمايشهاي برجا20

2-4-1- آزمايش نفوذ استاندارد (SPT)21

2-4-1-1 ضرايب اصلاحي در آزمون نفوذ استاندارد. 25

2-5- مروري بر مطالعات پژوهشگران پيشين پيرامون رابطه ميان مقاومت برشي زهکشي نشده (Su) و N.. 27

2-6- مدول الاستيک خاک (Es)29

2-7- تعيين مدول الاستيک (Es)29

2-8- مروري بر مطالعات پژوهشگران پيشين پيرامون رابطه ميان (Es) و N.. 30

2-9- زاويه اصطکاک داخلي ماسه. 32

2-9-1- ارزيابي زاويه اصطکاک ماسه از آزمايش هاي برجا و آزمايش هاي آزمايشگاهي.. 32

2-9-2  مروري بر مطالعات پژوهشگران پيشين پيرامون رابطه ميان  ′φ و  N.. 33

2-10- سرعت موج برشي ((Vs35

2-11- اندازه گيري سرعت موج برشي از طريق آزمايش درون گمانه اي (DHT)35

2-12-  مروري بر مطالعات پژوهشگران پيشين پيرامون رابطه ميان  Vsو N.. 37

2-13- پيشينه مطالعات در مورد زمين شناسي مهندسي مترو تبريز. 40

فصل سوم:‌مواد و روش ها41

3-1- مقدمه. 42

3-2- محدوده مورد مطالعه. 43

3-3- مواد مورد استفاده. 47

3-4- روشهاي مورد استفاده. 48

3-5- موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي.. 50

3-6- زمين شناسي عمومي منطقه. 51

3-7- زمين شناسي شهر تبريز. 53

3-8- وضعيت سايزموتکتونيکي تبريز. 58

3-9- زمين شناسي مهندسي منطقه مورد مطالعه. 60

3-9-1 وضعيت آب زيرزميني و تغييرات نفوذپذيري محدوده مورد مطالعه. 67

3-11– جامعه و نمونه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه. 70

3-12- ابزار گرد آوري اطلاعات.. 71

3-12-1-  نقشه ها71

3-12-2- دستگاه هاي مورد استفاده در پژوهش.... 71

3-12-3- نرم افزارهاي استفاده شده. 71

3-13- محدوديت هاي مطالعه. 71

فصل چهارم:‌ نتايج.. 72

4-1- مقدمه. 73

4-2- بررسي تغييرات پارامترهاي ژئوتکنيکي در محدوده مورد مطالعه. 74

4-2-1 عدد نفوذ استاندارد (NSPT)74

4-2-2- دانه بندي خاک... 82

4-2-3- ميزان چسبندگي (C) و زاويه اصطکاک داخلي (φ)82

4-2-4- مدول الاستيسيته (E)92

4-2-5 مقاومت برشي زهکشي نشده (Su)94

4-3- بررسي ميزان اعتبار آزمايش SPT براي مقاومت برشي زهکشي نشده. 98

4-3- بررسي ميزان اعتبار آزمايش SPT براي مدول الاستيسيته. 104

4-4- بررسي ميزان اعتبار آزمايش SPT براي زاويه اصطکاک داخلي.. 109

4-5- بررسي ميزان اعتبار آزمايش SPT براي سرعت موج برشي.. 114

4-6- تجزيه و تحليل آماري داده ها119

فصل پنجم:‌بحث و نتیجه گیری.. 124

5-1- جمع بندي.. 125

5-2- نتيجه گيري.. 128

5-3- پيشنهادات.. 129

مراجع فارسي.. 131

مراجع غير فارسي..132

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه