جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر تاب آوری

پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد روانشناسی (M.A.) گرایش:عمومي

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوهی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری ، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته در بیماران مبتلا به دیابت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوهء شناختی رفتاری بر تاب‌آوری،کانون کنترل سلامت،سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت :

ژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون دربیماران دیابتی شهر شیراز انجام گرفت.این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. معه آماری پژوهش حاضر عبارت از، تقریبا نهصد و پنجاه نفر از افراد دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر شیراز که از یکسال قبل به انجمن دیابت مراجعه و تشکیل پرونده داده‌بودند. معه پژوهش شامل 60نفرکه بصورت نمونه در دسترس از بین بیماران عضو انجمن دیابت شیراز ; به صورت تصادفی انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند در ابتدا پیش آزمون توسط هر دو گروه انجام شد و سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 5/2 ساعته بصورت هفتگی تحت آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی –رفتاری همراه با تن آرامی وگروه کنترل طی این مدت تحت آموزش‌های دیگر نامرتبط با مدیریت استرس مانند آموزش‌های دارویی قرار گرفتند. س از پایان دوره هر دو گروه مجددا به تکمیل پرسشنامه پرداختند. همچنین آزمایش هموگلوبین گلوکوزیته با فاصله 3 ماهه نسبت به تست اول گرفته شد. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه‌های تاب‌آوری،کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی وآزمایش هموگلوبین گلوکوزیته بود. مچنین، داده‌های به دست آمده از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی، حد اکثر و حد اقل) آمار استنباطی به روش کوواریانس و مانووا و تی تست مستقل و توسط نرم افزار Spss-18 موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. ته‌های این پژوهش نشانگر آن است آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی-رفتاری باعث افزایش تاب آوری بیماران دیابتی شده کانون کنترل سلامت را به سمت درونی شدن سوق داده،همچنین باعث افزایش سلامت عمومی و وکاهش هموگلوبین گلوکوزیته خون بیماران دیابتی گردیده است.

کلید واژه ها:آموزش گروهی مدیریت استرس،تاب آوری،کانون کنترل سلامت،سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چكيده.................................................................................................................................................................................. 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه......................................................................................................................................................................... 3

1-2- بیان مسئله.............................................................................................................................................................. 8

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................................................................... 21

1-4-هدف تحقیق............................................................................................................................................................. 31

1-4-1- اهداف علمی...................................................................................................................................................... 31

1-4-2- اهداف کاربردی................................................................................................................................................. 31

1-5-فرضیه تحقیق.......................................................................................................................................................... 31

1-6- تعاریف نظری متغیر‌ها ......................................................................................................................................... 32

1-6-1- تعریف مفاهیم.................................................................................................................................................... 32

1-6-1-1- تعریف نظری................................................................................................................................................. 32

1-7-تعاریف عملیاتی متغیرها....................................................................................................................................... 33

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مباحث نظری ........................................................................................................................................................ 35

2-1-1-مباحث نظری دیابت.......................................................................................................................................... 35

2-1-1-1 مقدمه............................................................................................................................................................... 35

2-1-1-2- دیابت از تعریف تا واقعیت......................................................................................................................... 36

2-1-1-3- چاقی،اپیدمی پنهان .................................................................................................................................. 37

2-1-1-4- تاریخچه کوتاه دیابت.................................................................................................................................. 38

2-1-1-5- انسولین چگونه در بدن عمل می‌کند؟................................................................................................... 39

2-1-1-6- چرا قند خون باید تنظیم شود؟............................................................................................................... 40

2-1-1-7- انواع دیابت.................................................................................................................................................... 41

2-1-1-8- عوامل خطر دیابت نوع 2........................................................................................................................... 43

2-1-1-9- علائم دیابت.................................................................................................................................................. 45

2-1-1-10- معیارهای تشخیص.................................................................................................................................. 46

2-1-1-11- عوارض دیابت............................................................................................................................................ 46

2-1-1-12- عوارض زودرس دیابت............................................................................................................................. 46

2-1-1-13- عوارض دیررس دیابت............................................................................................................................. 47

2-1-1-14- درمان دیابت.............................................................................................................................................. 50

2-1-1-15- اهمیت کنترل دیابت .............................................................................................................................. 52

2-1-1-16- تأثیر اندوه و افسردگی بر دیابت............................................................................................................ 53

2-1-2- مبانی نظری سازه تاب آوری.......................................................................................................................... 53

2-1-2-1- عناصر تاب آوری و دیدگاهها.................................................................................................................... 54

2-1-2-2- تعریف تاب آوری......................................................................................................................................... 55

2-1-2-3- چگونگی شکل گیری تاب آوری.............................................................................................................. 57

2-1-2-3-1- رویکردهای نظری پیرامون تاب آوری............................................................................................... 57

2-1-2-4- موجهای پژوهش درباره تاب آوری.......................................................................................................... 59

2-1-2-5-ویژگی‌های افراد تاب آور............................................................................................................................. 63

2-1-2-6- نیم رخ فرد تاب آور................................................................................................................................... 63

2-1-2-6-1- شایستگی اجتماعی............................................................................................................................... 63

2-1-2-6-2- مهارتهای مشکل گشایی....................................................................................................................... 64

2-1-2-6-3- استقلال.................................................................................................................................................... 65

2-1-2-6-4- حس هدفمندی...................................................................................................................................... 65

2-1-2-6-5- اعتماد به نفس........................................................................................................................................ 66

2-1-2-6-6- احساس کفایت........................................................................................................................................ 67

2-1-2-6-7- احساس داشتن یک پایگاه ایمن......................................................................................................... 67

2-1-2-7- ویژگی‌های محیط‌های تاب آور................................................................................................................ 69

2-1-3- مباحث نظری کانون کنترل سلامت............................................................................................................ 70

2-1-3-1- منبع کنترل.................................................................................................................................................. 70

2-1-3-2- سرسختی روانشناختی............................................................................................................................... 71

2-1-3-3- کانون کنترل................................................................................................................................................ 73

2-1-3-4- کنترل درونی و بیرونی............................................................................................................................... 73

2-1-3-5- كانون كنترل سلامت................................................................................................................................. 74

2-1-3-6- احساس كنترل فردي................................................................................................................................. 75

2-1-3-7- انواع كنترل................................................................................................................................................... 75

2-1-3-8- باور فرد در مورد خودش و كنترل......................................................................................................... 77

2-1-3-9- شكل گيري كنترل فردي.......................................................................................................................... 78

2-1-3-10- جنسيت و تفاوت‌هاي فرهنگي در كنترل فردي............................................................................... 79

2-1-3-11-زماني كه مردم كنترل فردي ندارند...................................................................................................... 79

2-1-3-12- كنترل فردي و سلامت.......................................................................................................................... 82

2-1-4- مبانی نظری سلامت عمومی.......................................................................................................................... 84

2-1-4-1- عوامل موثر در سلامت عمومی ............................................................................................................... 85

2-1-4-2- انواع دیدگاه‌های سلامت عمومی ............................................................................................................ 85

2-1-5- هموگلوبین گلوکوزیته..................................................................................................................................... 89

2-1-6- مدیریت گروهی استرس ................................................................................................................................ 91

2-1-6-1- در مورد درمان‌های کار آمد...................................................................................................................... 91

2-1-6-2- استرس........................................................................................................................................................... 91

2-1-6-2-1- استرس چیست؟..................................................................................................................................... 91

2-1-6-2-2- انواع استرس............................................................................................................................................ 94

2-1-6-2-3- عوامل مؤثر در واکنش به فشار روانی................................................................................................ 95

2-1-6-2-4-عوامل کاهش دهنده فشار روانی......................................................................................................... 96

2-1-6-2-5-تکنیک مدیریت استرس........................................................................................................................ 106

2-1-6-3-تعریف شناخت.............................................................................................................................................. 108

2-1-6-3-1- شناخت درمانی....................................................................................................................................... 108

2-1-6-4- رفتار درمانی.................................................................................................................................................. 110

2-1-6-5- درمان شناختی – رفتاری (C. B. T) ................................................................................................ 111

2-1-6-6- نظریه‌های آرام سازی.................................................................................................................................. 112

2-1-6-6-1-نظریه‌های تک وجهی............................................................................................................................. 112

2-1-6-6-2- نظریه‌های دو وجهی.............................................................................................................................. 113

2-1-6-6-3- نظریه‌های چند وجهی.......................................................................................................................... 113

2-1-6-7-تعریف مدیریت گروهی استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری ....................................................... 115

2-1-6-7-1- جلسات گروهی و مدت برنامه............................................................................................................. 116

2-1-6-7-2- اندازه‌ی گروه............................................................................................................................................ 116

2-1-6-7-3- ساختار گروهی بسته............................................................................................................................. 117

2-1-6-7-4- توالی جلسات ......................................................................................................................................... 117

2-1-6-7-5-جلسات نگهداری...................................................................................................................................... 118

2-1-6-7-6- اهداف طراحی این برنامه .................................................................................................................... 119

2-1-6-7-7- رهبران گروه............................................................................................................................................ 120

2-1-6-7-8-طرح کلی برنامه .................................................................................................................................... 121

2-2- تحقیقات پیشین.................................................................................................................................................... 123

2-2-1- استرس و تاب آوری......................................................................................................................................... 123

2-2-2- استرس و کانون کنترل................................................................................................................................... 125

2-2-3- استرس و سلامت عمومی............................................................................................................................... 126

2-2-4- استرس و هموگلوبین گلوکوزیته.................................................................................................................. 131

2-2-5- تاب آوری و سلامت عمومی........................................................................................................................... 133

2-2-6- کانون کنترل و سلامت عمومی..................................................................................................................... 134

2-2-7- کانون کنترل و هموگلوبین گلوکوزیته ....................................................................................................... 138

2-3- جمع بندی.............................................................................................................................................................. 138

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش............................................................................................................................................................. 141

3-1-1- نوع روش تحقیق............................................................................................................................................... 141

3-1-2-جامعه آماری و نمونه پژوهش......................................................................................................................... 142

3-1-3- روش نمونه گیری .......................................................................................................................................... 142

3-1-4-روش اجرای پژوهش.......................................................................................................................................... 142

3-2- ابزارهای پژوهش و روایی وپایایی آنها............................................................................................................... 146

3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی............................................................................................................................ 147

3-2-2-پرسشنامه مقیاس تاب‌آوری............................................................................................................................ 148

3-2-3- پرسشنامه کانون کنترل سلامت................................................................................................................... 149

3-2-4- پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ و هیل................................................................................................ 151

3-2-5- بررسی میزان هموگلوبین گلوکزیته .......................................................................................................... 153

3-3- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا......................................................................................................................... 153

3-4- روش تحلیل داده‌ها............................................................................................................................................... 154

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش............................................................................................ 156

4-2- بررسی فرضیه‌های پژوهش.................................................................................................................................. 158

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه ای از پژوهش............................................................................................................................................. 167

5-2-فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................. 168

5-3-بحث .......................................................................................................................................................................... 169

5-4-نتیجه گیری.............................................................................................................................................................. 179

5-5-محدودیت‌ها.............................................................................................................................................................. 182

5-6-پیشنهاد‌ها.................................................................................................................................................................. 182

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه