جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش: زبان و ادبيات فارسي

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده

بشر از بدو تولد با انديشه هاي اساطيري و حماسي همراه بوده است. حماسه هاي ملي، از قديمي ترين انواع ادبي جهان است كه به شرح دلاوري ها و افتخارات يك قوم مي پردازد. جدي ترين زمان سرايش حماسه هاي ملي در ايران، قرن چهارم بوده است و پس از آن در قرون بعد، شاعران ديگري از فردوسي و شاهكار ادبي او در سرودن اشعار خويش بهره برده اند.

قاآني شيرازي از جمله شاعراني است كه در سرودن اشعار خويش گاهي تحت تأثير انديشه هاي فردوسي بوده و در جاي جاي كتاب خويش از عناصر حماسي و پهلواناني بهره برده است. به علاوه
مي توان از شكوه و شوكت شاهان و شاهزادگاني چون اسفنديار و پهلواني چون سام، رستم و ... ياد كرد. موجودات حماسي و اساطيري مانند، ديو، سيمرغ، اسب و نظاير آن نيز در ديوان قاآني به چشم
مي خورد.

بر روي هم بيشترين عناصر حماسي در اشعار وي از گونه حماسه ملي و پهلواني است. قاآني به جز شخصيت هاي ملي در اشعار خويش از شخصيت هاي ديني و مذهبي نيز بهره گرفته است.

كليد واژگان: حماسه، قاآني شيرازي، عناصر، اهريمن و قهرمان.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

چكيده............................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................ 2

پيشينه تحقيق...................................................................................................................... 3

اهداف تحقيق..................................................................................................................... 4

روش كار........................................................................................................................... 4

 

فصل اول: از فردوسي تا قاآني

1-1- درآمد.................................................................................................................. 6

1-2- فردوسي.............................................................................................................. 6

1-3- اسدي طوسي....................................................................................................... 7

1-4- سنايي................................................................................................................. 8

1-5- مولانا.................................................................................................................. 8

1-6- قاآني .................................................................................................................. 9

 

فصل دوم: حماسه و انواع آن

2-1- تعريف حماسه .................................................................................................... 14

2-2- تاريخچه­ي حماسه................................................................................................ 14

2-3- انواع حماسه....................................................................................................... 14

2-4- اشعار حماسي...................................................................................................... 15

2-5- اهميت ادبيات حماسی.......................................................................................... 16

2-6- پهلوانان شاهنامه.................................................................................................. 17

2-7- اسطوره................................................................................................................ 17

2-8- سبك حماسی...................................................................................................... 18

 

فصل سوم: بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

3-1- درآمد.................................................................................................................. 20

3-2- شخصیت حماسی و اساطیری................................................................................ 20

3-2-1- شاهان وشاهزادگان........................................................................................... 20

3-2-1-1- ایرج........................................................................................................... 20

3-2-1-2- افراسیاب..................................................................................................... 21

3-2-1-3- اسفندیار ..................................................................................................... 23

3-2-1-4- بهمن ......................................................................................................... 25

3-2-1-5- تهمورث .................................................................................................... 27

3-2-2-6- سیاوش ...................................................................................................... 27

3-2-1-7- جمشید ...................................................................................................... 29

3-2-1-8- ضحاک ...................................................................................................... 30

3-2-1-9- فریدون ...................................................................................................... 33

3-2-1-10- کیقباد........................................................................................................ 36

3-2-1-11- کیخسرو.................................................................................................... 37

3-2-1-12- کاووس .................................................................................................... 38

3-2-1-13- کیومرث.................................................................................................... 39

3-2-1-14-گشتاسب ................................................................................................... 40

3-2-1-15- لهراسب ................................................................................................... 41

3-2-1-16- منوچهر .................................................................................................... 42

3-2-1-17- نوذر ........................................................................................................ 42

3-2-1-18- هوشنگ ................................................................................................... 43

3-3- پهلوانان............................................................................................................... 45

3-3-1- آرش............................................................................................................... 45

3-3-2- اشکبوس ........................................................................................................ 46

3-3-3- برزین............................................................................................................. 46

3-3-4- بیژن ............................................................................................................... 46

3-3-5- پشوتن ........................................................................................................... 48

3-3-6- پشن............................................................................................................... 48

3-3-7- رهام .............................................................................................................. 49

3-3-8- رستم ............................................................................................................. 49

3-3-9- زال ................................................................................................................ 56

3-3-10- سهراب ........................................................................................................ 57

3-3-11- سرخه .......................................................................................................... 59

3-3-12- سام ............................................................................................................. 59

3-3-13- شیده ............................................................................................................ 61

3-3-14- طوس .......................................................................................................... 61

3-3-15- فرامرز .......................................................................................................... 62

3-3-16- فریبرز .......................................................................................................... 63

3-3-17- قارن ............................................................................................................ 63

3-3-18- کاوه ............................................................................................................. 64

3-3-19- کاموس ........................................................................................................ 65

3-3-20- گودرز .......................................................................................................... 65

3-3-21- گیو .............................................................................................................. 66

3-3-22- گستهم ......................................................................................................... 67

3-3-23- گرشاسب ..................................................................................................... 67

3-3-24- نریمان ......................................................................................................... 68

3-3-25- هجیر ........................................................................................................... 69

3-3-26- هومان .......................................................................................................... 69

3-4- زنان.................................................................................................................... 69

3-4-1- رودابه............................................................................................................. 69

3-4-2- شهرناز ........................................................................................................... 70

3-4-3- صفورا ............................................................................................................ 70

3-4-4- فرانک ............................................................................................................ 70

3-4-5- فرنگیس ......................................................................................................... 71

3-4-6- کتایون ............................................................................................................ 71

3-4-7- منیژه .............................................................................................................. 71

3-5- شخصیت های تاریخی و دینی .............................................................................. 72

3-5-1- شخصيت هاي تاریخی...................................................................................... 72

3-5-1-1- اردشیر بابکان .............................................................................................. 72

3-5-1-2- اسکندر ...................................................................................................... 72

3-5-1-3- بهرام .......................................................................................................... 74

3-5-1-4- دارا ............................................................................................................ 74

3-5-1-5- داراب ........................................................................................................ 75

3-5-1-6- شیرویه ....................................................................................................... 75

3-5-1-7- قباد ............................................................................................................ 76

3-5-2- شخصیت های دینی.......................................................................................... 76

3-5-2-1- ادريس ....................................................................................................... 76

3-5-2-2- پیغمبر......................................................................................................... 77

3-5-2-3- جبرئيل........................................................................................................ 77

3-5-2-4- جعفر.......................................................................................................... 78

3-5-2-5- حیدر.......................................................................................................... 78

3-5-2-6- خضر.......................................................................................................... 80

3-5-2-7- رسول......................................................................................................... 80

3-5-2-8- شیرخدا....................................................................................................... 81

3-5-2-9- فاطمه......................................................................................................... 81

3-5-2-10- محمد....................................................................................................... 82

3-5-2-11- یوسف...................................................................................................... 82

3-6- ابزارهای جنگی ................................................................................................... 83

3-6-1- تیر.................................................................................................................. 83

3-6-2- تیغ................................................................................................................. 85

3-6-3- پیکان.............................................................................................................. 86

3-6-4- پتک................................................................................................................ 88

3-6-5- جوشن............................................................................................................ 88

3-6-6- حسام.............................................................................................................. 90

3-6-7- خنجر.............................................................................................................. 90

3-6-8- خفتان............................................................................................................. 92

3-6-9- خدنگ............................................................................................................ 94

3-6-10- درع ............................................................................................................. 95

3-6-11- دشنه............................................................................................................. 96

3-6-12- درفش کاویان................................................................................................ 96

3-6-13- ذوالفقار......................................................................................................... 96

3-6-14- رمح.............................................................................................................. 97

3-6-15- زره............................................................................................................... 98

3-6-16- زوبین........................................................................................................... 99

3-6-17- سنان............................................................................................................. 100

3-6-18- سندان........................................................................................................... 101

3-9-19- شمشیر.......................................................................................................... 102

3-6-20- صارم............................................................................................................ 105

3-6-21- فتراک........................................................................................................... 105

3-6-22- کمان............................................................................................................. 106

3-6-23- کوپال............................................................................................................ 109

3-6-24- کمند............................................................................................................. 110

3-6-25- گرز.............................................................................................................. 110

3-6-26- مغفر............................................................................................................. 114

3-6-27- نیزه............................................................................................................... 116

3-6-28- ناوک............................................................................................................ 116

3-7- واژه گان حماسی.................................................................................................. 116

3-7-1- البرز................................................................................................................ 116

3-7-2- اورنگ............................................................................................................ 117

3-7-3- بدکنش............................................................................................................ 117

3-7-4- پهلوانان........................................................................................................... 117

3-7-5- پیکار............................................................................................................... 118

3-7-6- جنگ.............................................................................................................. 118

3-7-7- جیش.............................................................................................................. 118

3-7-8- چنگال............................................................................................................. 119

3-7-9- حارس............................................................................................................ 119

3-7-10- خسته............................................................................................................ 120

3-7-11- خون............................................................................................................. 120

3-7-12- خصم............................................................................................................ 121

3-7-13- خیل.............................................................................................................. 124

3-7-14- دغا............................................................................................................... 124

3-7-15- دژآهنج.......................................................................................................... 124

3-7-16- رزم............................................................................................................... 125

3-7-17- سپاه.............................................................................................................. 126

3-7-18- قهر............................................................................................................... 127

3-7-19- کینه............................................................................................................... 129

3-7-20- کین.............................................................................................................. 129

3-7-21- کوتوال.......................................................................................................... 129

3-7-22- کوبنده........................................................................................................... 130

3-7-23- کشته............................................................................................................. 130

3-7-24- کوه............................................................................................................... 131

3-7-25- کارزار........................................................................................................... 133

3-7-26- لشکر............................................................................................................ 134

3-7-27- وغا............................................................................................................... 134

3-7-28- نخجیر........................................................................................................... 136

3-7-29- هیجا............................................................................................................. 136

3-8- موجودات حماسی و اساطیری .............................................................................. 137

3-8-1- اهریمن........................................................................................................... 137

3-8-2- اسب............................................................................................................... 138

3-8-3- اژدها............................................................................................................... 139

3-8-4- اژدر................................................................................................................ 143

3-8-5- افعی............................................................................................................... 146

3-8-6- پیل................................................................................................................. 146

3-8-7- پلنگ.............................................................................................................. 148

3-8-8- تکاور ............................................................................................................. 148

3-8-9- ثعبان............................................................................................................... 148

3-8-10- خنگ............................................................................................................ 149

3-8-11- دیو............................................................................................................... 150

3-8-12- رخش........................................................................................................... 151

3-8-13- سمند............................................................................................................ 151

3-8-14- سیمرغ.......................................................................................................... 151

3-8-15- شیر............................................................................................................... 153

3-8-16- عنقا.............................................................................................................. 155

3-8-17- مار................................................................................................................ 155

3-8-18- هژبر............................................................................................................. 157

3-9- لحن حماسی....................................................................................................... 159

 

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات

4-1- نتيجه گيري و پيشنهاد........................................................................................... 167

فهرست منابع و مآخذ ........................................................................................................ 168

چکیده انگلیسی.................................................................................................................. 175

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه