جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر مشاغل سخت و زیان آور بر از کار افتادگی وفوت ناشی ازکار در سازمان تامین اجتماعی استان تهران

پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی گرايش: بیمه

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده تاثیر مشاغل سخت و زیان آور بر از کار افتادگی وفوت ناشی ازکار در سازمان تامین اجتماعی استان تهران

امروزه حوادث شغلي يكي از مهم ترين مشکلات همه جوامع محسوب مي شوند. در این تحقیق به شناسائی علل حوادث، انواع حوادث و پیامدهای آن یعنی فوت وازکارافتادگی شغلی پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و ازنظر تقسيم بندي برحسب روش اجرا، با روش همبستگي و بر پايه داده هاي پس رويدادي انجام می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنانی است که دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از آمار و ارقام سازمان تامین اجتماعی در سال 1391 استفاده گردیده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSSتجزیه‌وتحلیل شده است..

توزیع حوادث شغلی مبتنی بر نوع حادثه نشان می دهد بیشترین آمار مربوط به ضرب خوردگی، سقوط کردن و لغزیدن، شکستگی اعضا و تصادف با اجسام مختلف می‌باشد.بیشترین فراوانی علت وقوع حادثه عبارتند از: بی احتیاطی، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی و وسایل معیوب. تحلیل آنتروپی نشان می دهد بی‌احتیاطی، عدم استفاده از وسایل حفاظتی، عدم رعایت مقررات ایمنی، وسایل معیوب فقدان اطلاعات از جمله مهمترین علل حوادث با توجه به پراکندگی آنها در ایجاد انواع حادثه می‌باشند. با توجه به نوع علل و نقش هر راهکار در مبارزه با هریک از عوامل، با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان داده شده است روش ارگونومی بهترین راهکار برای جلوگیری از حوادث است.

واژگان کلیدی: حوادث شغلی ،فوت ، از کارافتادگی ، علل حوادث ، پیامدهای حوادث

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1- بیان مساله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-3- اهداف... 9

1-4- گزاره‌های تحقیق (فرضیه‌ها یا سوالات). 9

1-5- قلمرو تحقیق.. 10

1-6- روش انجام تحقیق.. 10

1-7- تعاریف... 10

1-8- ساختار پایان نامه. 13

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه. 15

بخش اول. 16

2-1- مبانی نظری حوادث ناشی از كار. 16

2-1-1- تعریف و مفهوم حادثه شغلی.. 17

2-1-2- علل حوادث ناشی از كار. 18

2-1-3- خسارت ازکارافتادگی دایم و موقت... 19

2-1-4- قوانینومقررات مشاغلسختوزیانآور. 27

2-1-5- رسیدگیبهدرخواستهایبازنشستگیدرمشاغلسختوزیانآور. 27

2-1-6- پیشگیری از سانحه. 38

2-1-7- مراحلرسیدگی.. 40

2-1-8- تكنیكهایحلمشكلات... 42

2-1-9-اپراتورتجهیزات... 44

2-1-10- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط كار. 45

بخش دوم. 47

2-2- پیشینه تحقیق.. 47

جمع بندی.. 56

فصل سوم:روش پژوهش

3-1- مقدمه. 58

3-2- نوع پژوهش.... 58

3-3- جامعه آماری.. 60

3-4- روش گردآوری اطلاعات... 61

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها و سنجش متغیرها62

3-6- مدل تحقیق و محاسبات متغیرها62

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها62

فصل چهارم:روش پژوهش

مقدمه. 68

4-1- تحلیل توصیفی حوادث شغلی.. 68

4-1-1- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر نوع حادثه. 68

4-1-2- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر علت وقوع حادثه. 70

4-1-3- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر گروه های سنی.. 72

4-1-4- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر جنسیت... 73

4-1-5- توزیع حوادث شغلی مبتنی بر وضعیت تاهل.. 74

4-2- بررسی آماری ارتباط ویژگی‌های جمعیت شناختی با انواع سوانح.. 75

4-2-1- جدول متقطع توزیع جنسیت-حوادث... 75

4-2-2- جدول متقطع توزیع وضعیت تاهل-حوادث... 77

4-2-3- جدول متقطع توزیع سن-حوادث... 78

4-3- تبیین وزن و اهمیت علل وقوع حوادث... 80

4-4- راهکاری برای مبارزه با سوانح شغلی.. 85

فصل پنجم:خلاصه ونتیجه گیری

مقدمه. 92

5-1- خلاصه و بحث... 93

5-2- مقایسه با مطالعات پیشین.. 98

5-3- محدودیت‌های پژوهش.... 100

5-4- پیشنهادات... 101

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 101

5-4-2- پیشنهادات به پژوهشگران. 102

فهرست منابع.. 

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه