جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال استان آذربایجان غربی است. این پژوهش توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق بازیکنان، مربیان وکارشناسان والیبال استان آذربایجان غربی است که با استفاده از جدول مورگان، 331 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براساس پرسشنامه‌ی محقق ساخته، موانع و محدودیت های توسعه ورزش والیبال در پنج بعد اقتصادی، مدیریتی و اجرایی، انسانی و محیطی، نگرشی، حمایتی، امکانات و تجهیزات جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. براي تجزيه و تحليل داده ها ازنرم افزارspssو شاخص هاي آمارتوصيفي و آزمون فريدمن استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد که والیبال استان دارای موانع و محدودیتهای مختلفی است که ازمهمترین زیر شاخص های هر کدام از موانع می توان به عدم وجود برنامه جهت حفظ اسپانسرها برای مدت طولانی، عدم توجه به مدارس و معلمین ورزش به عنوان مهمترین زیربنای توسعه ورزش والیبال، عدم وجود برنامه مدون استعدادیابی در والیبال استان و حومه، عدم حمایت کافی از بازیکنان و نداشتن امنیت شغلی آنان، عدم توجه مسئولین و حامیان به توسعه زیربنایی، پایدار و درازمدت و عدم وجود آکادمی والیبال جهت برنامه ریزی و توسعه ورزش والیبال استان اشاره کرد. درپایان باتوجه به نتایج پژوهش، راهکارهای ایجادکمیته استعدادیابی در هیئت والیبال استان، ساماندهی مدارس والیبال و حمایت از آموزش پایه و اصولی، ایجاد آکادمی والیبال برای برنامه ریزی و توسعه همه جانبه این رشته ورزشی محبوب و مورد علاقه مردم استان آذربایجان غربی پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی:

موانع و محدودیت، مدیریتی و اجرایی، اقتصادی، توسعه، ورزش والیبال

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق)                                                                                                                      

1-1 مقدمه. 1

1- 2 بیان مسئله. 2

1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1- 4 فرضیه های تحقیق.. 6

1- 4- 1 فرضیه اصلی تحقیق.. 6

1- 4- 2 فرضیه های فرعی تحقیق.. 6

1 – 5 اهداف تحقیق.. 6

1-5- 1 هدف کلی تحقیق.. 6

1- 5 – 2 اهداف جزئی تحقیق.. 6

1- 6 تعریف واژه های اختصاصی.. 7

1- 6- 1 تعریف نظری.. 7

1- 6- 2 تعریف عملیاتی.. 7

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)                              

2-1 مقدمه. 10

2-2 اخلاق.. 11

2-2-1 ورزش والیبال. 11

2-2-2 تاریخچه والیبال درجهان. 12

2-2-3 تاریخچه والیبال در ایران. 14

2-2-4 تاریخچه والیبال در ارومیه. 14

2-3 توسعه ورزش... 15

2-3-1 نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور16

2-3-2 توسعه ورزش در برنامه های پنج ساله کشور.................................................................................................................17

2-4 موانع توسعه ورزش والیبال. 20

2-4-1 تعریف موانع و محدودیت ها21

2-4-2 موانع و محدودیت های مربوط به عوامل اقتصادی.. 21

2-4-3 موانع و محدودیت های مربوط بهعوامل مدیریتی و اجرایی. 21

2-4-4 موانع و محدودیت های مربوط به عواملانسانی و محیطی.. 22

2-4-5 موانع و محدودیت های مربوط بهعوامل نگرشی و حمایتی مسئولین. 22

2-4-6 موانع و محدودیت های مربوط به عوامل امکاناتی و تجهیزاتی 23

2-5 پیشینه تحقیق.. 23

2-5-1 پژوهش های انجام شده در داخل کشور23

2-5-2پژوهش های انجام شده در خارج کشور. 28

فصل سوم (روش شناسی تحقیق)

3-1 مقدمه. 34

3-2 روش تحقیق.. 34

3-3 مراحل انجام تحقیق.. 34

3-3-1 روش کتابخانه ای.. 35

3-3-2روش میدانی.. 35

3-4 جامعه آماری تحقیق.. 35

3-5 نمونه آماری تحقیق.. 36

3-6 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 37

3-6-1 قلمرو زمانی تحقیق.. 37

3-6-2 قلمرو مکانی تحقیق.. 37

3-7 روش‌های آماری و اندازه گیری متغیر های تحقیق.. 37

3-8 روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها37

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها38

3-10 محدودیت های تحقیق ........................................................................................................................................................39

 

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)

4-1 مقدمه. 41

4-2 آمار توصیفی.. 41

4-2-1: توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 41

4-3 آمار استنباطی.. 49

4-3-1 بررسی آزمون های مربوط به مولفه های پرسشنامه. 49

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)

5-1 مقدمه. 58

5-2: خلاصه ونتایج تحقیق.. 58

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 61

5-4 پیشنهادات.. 67

5-4-1پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق.. 67

5-4-2پیشنهاد برای تحقیقات آینده68

منابع. 69

ضمائم. 75

 

موانع و محدودیت، مدیریتی و اجرایی، اقتصادی، توسعه، ورزش والیبال

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه