جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثير کيتوزان بر رشد بازماندگي و پاسخ هاي ايمني در ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)

جهت دريافت درجه فوق ليسانس

مهندسي منابع طبيعي - تکثير و پرورش آبزيان

فرمت محصول : word

جدید

14,900 تومان

فهرست ( 34.89k )

توضیحات

قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) از گونه هاي تجاري و با اهميت در صنعت آبزي پروري دنيا و ايران مي باشد که تلاش براي افزايش رشد و مقاومت آن در برابر استرس ها و بيماري ها مي تواند در نهايت به توليد و سودآوري بيشتر در اين صنعت و تامين پروتئين حيواني مورد نياز جامعه منجر گردد. يکي از راه هاي دستيابي به اين مهم استفاده از محرک هاي رشد و ايمني[1] مي باشد.هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کیتوزان به عنوان یک محرک ایمنی بر شاخص های رشد وپاسخ های ایمنی قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) بوده است. بدین منظور تعداد 900 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان (1/0 ± 25 گرم) از یکی از مزارع پرورش ماهی ارومیه (حلج) خریداری شده و پس از گذراندن دو هفته دوره سازش با شرایط محیط آزمایش در قالب چهار تیمار (هر تيمار داراي سه تکرار) به مدت هشت هفته و به ترتيب با مقادير 0 (گروه شاهد)، 25/0، 5/0 و 1 درصد کيتوزان[2] بصورت اسپري بر روي غذا مورد تغذيه قرار گرفتند و سپس تمام تيمارها به مدت سه هفته (تا هفته يازدهم) با جيره کنترل (فاقد کيتوزان) تغذيه شدند. در طول دوره تحقيق هر دو هفته يکبار و نيز در پايان هفته يازدهم زيست سنجي[3] و خونگيري ماهيان انجام گرفته و شاخص هاي رشد[4] و تغذيه نظير وزن، طول چنگالی[5]، طول استاندارد[6]، طول کل[7]، ضريب تبديل غذايي[8]، کارايي غذايي[9]، ضريب رشد ويژه[10]، درصد افزايش وزن[11]، افزايش وزن روزانه[12] و فاكتور وضعيت[13] (ضريب چاقي) محاسبه و همچنين فاکتورهاي خوني و ايمني شامل تعداد کل سلول هاي سفيد[14] در ميکروليتر خون، شمارش تفريقي سلول هاي سفيد خون[15]، مقدار هماتوکريت[16] و هموگلوبين[17] خون، مقدار ايمونوگلبولين تام[18]، فعاليت ليزوزيم[19]، مقدار گلوکز و آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز[20] سرم اندازه گيري گرديد. در پايان هفته هاي هشتم و يازدهم نمونه هاي انتخاب شده از همه تيمارها تحت استرس هاي محيطي آنوكسي[21] ، دما و شوری قرار گرفتند. در پايان دوره تيماري داده ها با نرم افزار آماري SPSS (p<0.05) آناليز گرديدند.

از نظر شاخص هاي رشد و تغذيه در پايان دوره تيمار سه (تغذیه شده با 5/0 درصد کیتوزان) در شاخص هاي وزن، طول استاندارد و طول كل با تيمار چهار(تغذیه شده با 1 درصد کیتوزان) تفاوت معني دار نشان داد، اما با تيمار شاهد تفاوت معني داري نداشت. تیمار سه در هفته دوم بهترین ضریب تبدیل غذایی (26/0±01/1)، ضریب رشد ویژه (58/0±28/2)، بهترین کارایی غذایی (10/18±76/96)، بهترين درصد افزايش وزن (64/7±68/38)، بالاترين رشد روزانه (17/0±74/0 گرم) و بهترین فاکتور وضعیت (ضریب چاقی) (01/0±30/1) را داشت اما تفاوت اين مقادير با تیمار شاهد از نظر آماری معنی دار نبود.

از نظر فاكتورهاي هماتولوژي تيمار دو (تغذيه شده با 25/0 درصد كيتوزان) در هفته هشتم در تمام شاخص ها بجز درصد منوسيت ها، ائوزينوفيل ها و نوتروفيل ها نسبت به تيمار شاهد و ديگر تيمارها به طور معني داري وضعيت مطلوب تري را نشان داد.

تيمار دو (تغذیه شده با 25/0 درصد کیتوزان) همچنين از نظر تمام شاخص هاي ايمني در هفته هشتم به طور معني داري نسبت به گروه شاهد و ديگر تيمارها شرايط بهتري را داشته و سطوح معني دار بالاتری از پاسخ هاي ايمني را در قزل آلاي رنگين كمان نشان داد.

در تمام استرس هاي اعمال شده تيمار دو (تغذيه شده با 25/0 درصد کيتوزان) نسبت به تيمار شاهد، مقاوم ترين گروه شناخته شد.

کلمات کليدي:قزل آلاي رنگين کمان، محرک رشد و ايمني، کيتوزان، فاکتورهاي رشد و ايمني، استرس های محیطی

[1]- Growth & Immune Stimulants

[2]- Chitosan

[3]- Biometry

[4]- Growth Factors

[5]- Fork Length

[6] -Standard Length

[7]- Total Length

[8] -Food Conversion Rate

[9]- Food Efficiency

[10]- Special Growth Rate

[11]- Growth Rate

[12] -Daily Weight Gain

[13]- Condition Factor

[14] -Total White Blood Cells

[15]- Drift White Blood Cells

[16]- Hematocrite

[17]- Hemoglobin

[18]- Total Immunoglobulin

[19]- Lysozyme Activity

[20]- Glutathione Peroxidase

[21]- Anoxia

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه