جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر كيفيت زندگي شغلی بر ارتباطات میان فردی کارکنان معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش علوم ارتباطات اجتماعی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده تاثیر كيفيت زندگي شغلی بر ارتباطات میان فردی کارکنان  معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی :

در چند سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی و عمده مدیران جهادکشاورزی بهبود ارتباطات میان فردی کارکنان و ارتقاء آن تا حد بهینه و مطلوب جهت نیل به اهداف سازمان بوده است . لذا تمام شواهد آشکارا حکایت از آن دارد که مهارت در ارتباطات میان فردی کارکنان نه تنها برای کسب شغل بلکه در عملکرد موثر در کار و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی شغلی دارای اهمیت بسیار است

بنابراين پي بردن به عوامل مؤثر و مرتبط با ارتباطات میان فردی داراي اهميت زيادي است، زيرا برنامه ي كيفيت زندگي كاري شامل هرگونه بهبود در ارتباط بین فردیست كه حامي رشد و تعالي سازمان مي باشد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های کیفیت زندگی کاری (از دیدگاه والتون) بر روی ارتباطات میان فردی کارکنان معاونت مورد نظر می باشد.حال سؤال اصلي تحقيق اين است كه كيفيت زندگي كاري تا چه ميزان مي تواند بر ارتباطات میان فردی کارکنان معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ، مؤثر واقع شود؟

روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی در حیطه تحقیقات کاربردی است و جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارمندان مرد و زن معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی می باشد و به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده خواهد شد، پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی شغلی بر اساس الگوی والتون تنظیم می گرددکه این الگو شامل هشت مولفه می باشد . و پرسشنامه جهت سنجش ارتباطات میان فردی بر اساس مولفه های ریتزر و هابرمارس میباشد و در بخش توصیفی براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار16.spssاستفاده مي شود؛ روش هاي تحليل آماري توصيفي كه شامل جداول و نمودارها ،شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي، فراواني ها و ....كه بيشتر در تحليل تك متغيره مورد استفاده قرار گرفته است. و در تحليل آمار استنباطي از آزمونهايي نظير TEST_T( تفاوت ميانگينها) ،ضريب همبستگي پيرسون ،تحليل واريانس،تحلیل رگرسیون و مدل رگرسیون استفاده شده است.

هدف اين مطالعه تعيين رابطه كيفيت زندگي كاري با ارتباطات میان فردی كاركنان معاونت آب و خاک و صنایع بود. همانگونه كه نتايج نشان داد، از ديدگاه كاركنان تمام مؤلفه هاي كيفيت زندگي كاري (پرداخت منصفانه حقوق و مزایا ، محیط کار ایمن و بهداشتی ، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان ، قانون گرایی در سازمان ، توسعه قابلیتهای انسانی) به جز فضاي كلي زندگي با ميزان ارتباطات میان فردی رابطه معني دار و مستقيمي داشت به اين معني كه هر چه ميزان كيفيت زندگي كاري كاركنان بهتر باشد، ارتباطات میان فردی در معاونت آب و خاک و صنایع به طرف مثبت سير مي كند. مهم ترين متغيرهاي اثرگذار بر ارتباطات میان فردی ، پرداخت منصفانه حقوق و مزايا، ميزان قانون گرايي، وابستگي اجتماعي زندگي كاري هستند.

کلمات کلیدی : زندگی شغلی – کیفیت – ارتباطات میان فردی – معاونت آب و حاک و صنایع

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

1- 1چکیده............................................................................................................................... 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-2مقدمه................................................................................................................................. 3

1-3بیان مساله......................................................................................................................... 4

1-4ضرورت انجام پژوهش..................................................................................................... 8

1-5 چارچوب نظری تحقیق...................................................................................................14

1-6اهداف پژوهش.................................................................................................................. 18

1-6-1هدف کلی..................................................................................................................... 18

1-6-2اهداف فرعی................................................................................................................. 18

1-7سوالهای پژوهش.............................................................................................................. 19

1-7-1سوال اصلی................................................................................................................... 19

1-7-2سوالهای فرعی............................................................................................................. 19

1-8فرضیه های پژوهش........................................................................................................ 20

1-8-1فرضیه اصلی................................................................................................................ 20

1-8-2فرضیه های فرعی....................................................................................................... 20

1-9تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش............................................................................ 21

1-9-1کیفیت زندگی کاری.................................................................................................. 21

1-9-1-1پرداخت منصفانه و کافی..................................................................................... 21

1-9-1-2محیط کاری بهداشتی و ایمن............................................................................ 22

1-9-1-3تامین فرصت رشد و امنیت مداوم..................................................................... 22

1-9-1-4قانون گرایی در سازمان........................................................................................ 23

1-9-1-5وابستگی اجتماعی زندگی شغلی....................................................................... 23

1-9-1-6فضای کلی زندگی................................................................................................. 24

1-9-1-7یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان....................................................... 24

1-9-1-8توسعه قابلیتهای فردی......................................................................................... 25

1-9-2ارتباطات میان فردی................................................................................................. 25

1-9-2-1ارتباط کلامی.......................................................................................................... 26

1-9-2-2ارتباط غیرکلامی................................................................................................... 27

1-9-2-3ارتباطات تصویری.................................................................................................. 28

فصل دوم : پیشینه پژوهش و پایه های نظری

2-1مقدمه................................................................................................................................. 30

2-2بررسی نظریه های پیرامون کیفیت زندگی شغلی................................................... 30

2-2-1مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری................................................................... 30

2-2-2تاریخچه کیفیت زندگی کاری................................................................................. 33

2-2-3رویکردهای کیفیت زندگی کاری............................................................................ 34

2-2-3-1کیفیت زندگی کاری بعنوان رویکردی جهت ایجادانگیزه درکارکنان                34

2-2-3-2رویکرد و استراتژیهای بهبودکیفیت زندگی کاری.......................................... 37

2-2-4اهداف کیفیت زندگی کاری..................................................................................... 43

2-2-5نسلهای سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری............................................. 43

2-2-6تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری............................................................................. 46

2-2-6-1مدیریت کیفیت فراگیر......................................................................................... 46

2-2-6-2توانمندسازی کارکنان........................................................................................... 47

2-2-6-3مهندسی مجدد(بازمهندسی)سازمان................................................................. 48

2-2-7شاخصهای کیفیت زندگی کاری............................................................................. 48

2-2-8مولفه های کیفیت زندگی کاری والتون................................................................ 50

2-2-8-1پرداخت منصفانه و کافی..................................................................................... 50

2-2-8-2محیط کار ایمن و بهداشتی................................................................................ 51

2-2-8-3تامین فرصت رشد و امنیت مداوم..................................................................... 52

2-2-8-4وابستگی اجتماعی زندگی کاری........................................................................ 52

2-2-8-5فضای کلی زندگی................................................................................................. 51

2-2-8-6یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان........................................................ 53

2-2-8-7قانون گرایی در سازمان........................................................................................ 54

2-2-8-8توسعه قابلیتهای انسانی....................................................................................... 54

2-2-9راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری................................................................. 55

2-2-9-1انسانی ثر کردن کار............................................................................................... 55

2-2-9-2طراحی شغل.......................................................................................................... 55

2-2-9-2-1رهبری موثر ورفتار سرپرستی....................................................................... 56

2-2-9-2-2توسعه مسیر ترقی............................................................................................ 56

2-2-9-2-3جداول کاری منعطف...................................................................................... 56

2-2-9-2-4ارتباط با کارکنان.............................................................................................. 57

2-2-9-2-5نوسازی سبک سازمانی................................................................................... 57

2-3بررسی مبانی نظری ارتباطات میان فردی................................................................. 58

2-3-1سه مهارت اساسی ارتباطات میان فردی............................................................... 59

2-3-2پیشینه و سیرتکامل ارتباطات میان فردی........................................................... 61

2-3-3مفهوم جدید ارتباطات میان فردی......................................................................... 63

2-3-3-1ارتباطات و تفهیم.................................................................................................. 63

2-3-3-2 سه دسته اساسی ارتباطات................................................................................ 64

2-3-4تعاریف ارتباطات میان فردی................................................................................... 65

2-3-5اثربخشی در ارتباطات میان فردی.......................................................................... 67

2-3-5-1ویژگیهای اثربخشی............................................................................................... 68

2-3-6تاثیرات ارتباطات میان فردی در قرآن.................................................................. 68

2-3-6-1اهمیت سخن گفتن............................................................................................... 69

2-3-6-2مهارتهای ارتباطات میان فردی در قرآن.......................................................... 70

2-4بررسی پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع......................................................... 71

2-4-1پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور............................................................... 71

2-4-2پژوهشهای انجام شده در داخل کشور................................................................... 74

2-5جمع بندی پایه های تجربی......................................................................................... 82

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه................................................................................................................................. 84

3-2نوع و روش پژوهش......................................................................................................... 84

3-3جامعه آماری مورد بررسی............................................................................................. 84

3-3-1جامعه آماری................................................................................................................ 84

3-4حجم نمونه........................................................................................................................ 84

3-4-1واحد تحلیل.................................................................................................................. 85

3-4-2شیوه نمونه گیری....................................................................................................... 85

3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................... 86

3-5-1پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی............................................................................. 87

3-5-2پرسشنامه ارتباطات میان فردی.............................................................................. 88

3-6تعیین قابلیت اعتبار یا روایی......................................................................................... 88

3-6-1اعتبار یا روایی ابزار پژوهش...................................................................................... 88

3-6-1-1اعتبار محتوای پژوهش......................................................................................... 89

3-6-2قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پؤوهش...................................................................... 89

3-7روش تحلیل آماری.......................................................................................................... 93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1مقدمه................................................................................................................................. 95

4-2 نتايج توصيفي يك متغيره............................................................................................ 95

4-2-1 وضعيت جنسي پاسخگويان.................................................................................... 96

4-2-2وضعیت تحصیلات یاسخگویان................................................................................ 97

4-2-3وضعیت سنی پاسخگویان......................................................................................... 98

4-2-4وضعیت سابقه کار پاسخگویان................................................................................. 100

4-2-5آماره های توصیفی کیفیت زندگی کاری کارکنان.............................................. 101

4-2-5-1آماره های توصیفی میزان منصفانه و کافی بودن پرداختها از دیدگاه کارکنان             102

4-2-5-2 آماره های توصیفی بهداشتی و ایمن بودن محیط کار از دیدگاه کارکنان                104

4-2-5-3 آماره های توصیفی میزان تامین فرصت رشد از دیدگاه کارکنان                       106

4-2-5-4 آماره های توصیفی میزان قانون گرایی در سازمان از دیدگاه کارکنان                   108

4-2-5-5آماره های توصیفی میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری   از دیدگاه کارکنان               110

4-2-5-6 آماره های توصیفی فضای کلی زندگی شغلی از دیدگاه کارکنان                      112

4-2-5-7 آماره های توصیفی میزان یکپارچگی وانسجام اجتماعی از دیدگاه کارکنان              114

4-2-5-8 آماره های توصیفی میزان توسعه قابلیتهای انسانی از دیدگاه کارکنان                   117

4-2-6آماره های توصیفی مهارتهای ارتباطات میان فردی کارکنان معاونت آب وخاک وصنایع                119

4-3روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره................................................. 123

4-3-1آزمون فرضیه های پژوهش.......................................................................................... 123

4-4نتایج استنباطی تحلیل مدلهای چند متغیره تحقیق............................................... 135

4-4-1برازش مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره................................................................ 135

4-4-2مدل برازش عوامل تبیین کننده ارتباطات میان فردی.......................................... 135

4-5تحلیل مسیرتاییدی براساس مدل معادلات ساختاری............................................................... 139

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه................................................................................................................................. 148

5-2نتایج تجربی...................................................................................................................... 148

5-2-1نتایج تجربی توصیفی................................................................................................ 148

5-2-2نتایج تجربی استنباطی............................................................................................. 151

5-3بحث در نتایج................................................................................................................... 155

5-4محدودیتهای تحقیق....................................................................................................... 157

5-5پیشنهادهای پژوهش....................................................................................................... 158

5-5-1پیشنهادهای کاربردی................................................................................................ 158

5-5-2پیشنهادهای پژوهشی................................................................................................ 162

فهرست منابع

الف ) منابع فارسی................................................................................................................... 164

ب ) منابع انگلیسی.................................................................................................................. 168

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه