جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." رشته علوم سیاسی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده گفتمان انقلاب اسلامی وارزشهای دنیای مدرن

با توجه به اهمیت داشتن ابعاد نظری وجامعه شناختی،انقلاب اسلامی ایران در قرن معاصر به عنوان نوع جدیدِ گفتمانی از انقلابها در سطح جهان که یک فصل ونوع منحصر به فردی را داراست مورد بحث قرار می گیرد که این نقطه متمایز کننده انقلاب ایران با دیگر انقلابهای دنیا ،تأکیدش بر روی پایه های بنیادین دین ومذهب می باشد.

برای بررسی وکنکاش در باره گفتمان انقلاب اسلامی باید الزاماً به تحولات سیاسی واجتماعی ایران در چند دهه اخیر وخصوصاً پس از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی وبعدآن،بصورت اجمالی ولی مؤثر ودقیق نظر بیفکنیم.وقبل ازآن،بطور مبسوط در یک فصل مجزا به معنای واژه گفتمان از منظر لغوی وساحت معنایی آن از دیدگاه اندیشمندان غربی بحث خواهیم نمود وبعداز آن به گفتمان انقلاب اسلامی در چارچوب همان تعریف مصطلح در باب گفتمان توضیح می دهم.دراین باب گفتمان ها،شعارها وخواست های موجود در انقلاب اسلامی از جانب روشنفکران،علما وتوده های مردم رابررسی می نمائیم.

در فصل دیگری درپایان نامه در مورد ارزش های دنیای مدرن وبه تعبیری به شرایط موجود درانقلاب صنعتی وارزش هایی که بعد از دوره رنسانس دراروپا پابه عرصه میدانهای فکری ونظری گذاشتند،بحث خواهیم نمود. ودر بخش پایانی ونتیجه گیری،با نگاه ورویکرد تحلیلی،تلفیقی بین این دوگفتمان خواهیم پرداخت وسپس تطبیق خواهیم داد که تاچه اندازه این دوگفتمان بایکدیگر مواجه وتضاد ویا بالعکس،دارای نقاط اشتراکی نیز هستند.

دراین پژوهش سعی شده است ،ضمن بازشناسی وتوصیف گفتمانهای انقلاب اسلامی ایران وارزش های دنیای مدرن به کنکاش وتحلیل هم در این باب پرداخته شود.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله ..................................................................................................................................................................... 2

1-2 سوالات پژوهش ........................................................................................................................................................   5

1-2- 1سوال اصلی ............................................................................................................................................................   5

1-2-2 سوالات فرعی............................................................... .......................................................................................... 5

1-3فرضیات پژوهش ............................................................... ..........................................................................................   5

1-3-1 فرضیه اصلی............................................................................................................................................................   5

1-3-2 فرضیه های فرعی ...................................................................................................................................................  5

1-4 ادبیات پژوهشی: .....................................................................................................................................................       6

1-4-1 کتابها.........................................................................................................................................................................   6

1-4-2 مقالات...................................................................................................................................................................     7

1-5 اهمیت و ضرورت نحقیق..............................................................................................................................................   9

1-6 اهداف مشخص پژوهش ................................................................................................................................................ 9

1-6-1 اهداف کلی تحقیق...................................................................................................................................................   9

1-6-2) اهداف جزئی پژوهش.........................................................................................................................................10

1-7 خلاصه مراحل پژوهش ...............................................................................................................................................   10

1-8 تعاریف واژه ها واصطلاحات........................................................................................................................................ 11

1-8-1 انقلاب اسلامی.......................................................................................................................................................   11

1-8-2 ارزش ها................................................................................................................................................................   12

1-8-3 گفتمان.................................................................................................................................................................   12

1-8-4 دنیای مدرن.........................................................................................................................................................   12

 

 

فصل دوم : درباب گفتمان

2-1)در باب گفتمان ......................................................................................................................................................13

2-2)ساحت لغوی ومعنایی گفتمان...........................................................................................................................     18

2-3) چهارچوب های نظری گفتمان.........................................................................................................................   25

2-4) تحلیل گفتمان ...................................................................................................................................................   28

                                                      فصل سوم: گفتمان انقلاب اسلامی                                      

3-1 گفتمان شبه مدرنیستی وپرسش اصالت ............................................................................................................... 36

3-2انقلاب اسلامی بمثابه یک گفتمان..........................................................................................................................   66

3-3)ارزش های بنیادین انقلاب اسلامی........................................................................................................................ 80

3-4) تأسیس وتداوم نهادهای جمهوری اسلامی ایران(مُلهم از انقلاب اسلامی) ............................................................ 89

3-4-1) در باب گفتمانِ مردم سالاری دینی ازمنظر فرهنگِ جمهوری اسلامی...........................................................   91

3-4-2)مصداق های مبیّنِ توجه به قانون گرائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.............................................94

فصل چهارم: ارزش های دنیای مدرن

4- 1 مدرنیته بمثابه یک گفتمان ............................................................. ...................................................................   101

4-2چیستی وچرائی مدرنیته......................................................................................................................................     107

4-3 بررسی ارزشهای بنیادین دنیای مدرن ................................................................................................................   113

فصل پنجم:بررسی ارتباط مابین گفتمان انقلاب اسلامی وارزش های دنیای مدرن

5-1)ارتباط ارزش های غالب در گفتمان انقلاب اسلامی وارزش های دنیای مدرن................................................... 128

 

نتیجه گیری

نتیجه گیری.................................................................................................................................................................... 139

 

منابع.................................................................................................................................................................................    

کتابها........................................................................ ................................................................................................... 141

مقالات........................................................ ........................................................ ....................................................... 144

منابع لاتین .................................................................................................................................................................. 147

چکیده انگلیسی......................................................................................................................................................... 148

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه