جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی (M.Sc. )  گرایش : فضاي سبز،گیاهان زینتی در منظر

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر  رشد و نمو گل جعفری آفریقایی

   به منظور بررسی اثر سطح های مختلف پلیمرهای سوپر جاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی ( Tagetes erecta L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با تیمارهای اصلی آبیاری (25، 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه از حد ظرفیت مزرعه) و پلیمرسوپرجاذب آب از نوع 200A ( 0، 2، 4، 6، 8 و 10 گرم درکیلوگرم خاک) با 3 تكرار و 72 واحد آزمايشي به انجام رسيد. نتايج نشان داد كه استفاده از پليمر و رژیم آبیاری روي شاخص هاي تعداد گل، وزن تر و خشك گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشك شاخساره، تعداد شاخه، وزن تر و خشك ريشه، نسبت ريشه به شاخساره و نسبت سطح برگ اثر مثبت و معني داري دارد. بالاترین مقدار تعداد برگ (65/101 عدد) و بیشترین سطح برگ (3/7114 سانتیمترمربع) در 10 گرم پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر) مشاهده شد. اعمال 100 درصد آبیاری در 10، 8  و 6 گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش ماده خشک شاخه و برگ (به ترتیب با 60/4 ، 45/4 و 37/4 گرم) گل جعفری داشتند. اعمال 100 درصد آبیاری در 10 گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش تعداد شاخه گل جعفری تا 72/13 عدد داشت. بالاترین سرعت رشد گل با 60/11 و 26/11 گرم در روز به ترتیب در 10 و 8 گرم پلیمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پلیمر) مشاهده شد. اعمال 100 درصد آبیاری در 10، 8  و 6 گرم پلیمر بیشترین تأثیر را در افزایش راندمان آب مصرفی (به ترتیب 05/1، 01/1 و 91/0 گرم ماده خشک بر لیتر) گل جعفری داشت.

واژگان كليدي: پليمرابرجاذب، جعفری، رژیم آبیاری.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: مقدمه

1-1- بحران کمبود آب... 2

1-2- گل جعفری.. 3

1-2-1 مشخصات گياه ‌شناسی.. 3

1-2-2- رويشگاه و پراکنش جغرافيايي.. 4

1-2-3- تكثير. 5

1-2-4- ارقام. 6

1-2-4-1- جعفری آفريقائی.. 6

1-2-4-2- جعفری فرانسوی.. 7

1-2-4-3- جعفری سينت... 7

1-2-4-4- جعفری تريپلوئيد. 7

1-2- 5- تقسيم بندی گل جعفری بر حسب ارتفاع. 7

1-2- 6- کاربرد گل جعفری در فضای سبز. 7

1-2-7- فوايد خاص گل جعفری.. 8

1-2-8- كاربردهاي دارويي گل جعفري.. 8

1-2-9- نيازها9

1-2-9-1- خاک... 9

1-2-9- 2- آبياری.. 9

1-2-9- 3- دما10

1-2-9- 4- طول روز10

1-2-9- 5- بازدارنده ‌هاي رشد گیاهی.. 10

1-2-9- 6- آفات... 11

1-2-9- 7-تغذيه. 11

1-3- پلیمر سوپر جاذب... 12

1-3-1- سابقهاستفادهازپليمرهايسوپرجاذب... 14

1-3-1-1-سابقهاستفادهازپليمرهايسوپرجاذبدرجهان.. 14

1-3-1-2- سابقه استفاده از پليمرهاي سوپر جاذب در ايران.. 15

1-3-2- ویژگی های پلیمرهای سوپر جاذب... 17

1-3-3- مقدارمصرف سوپرجاذب ها18

1-3-4- چگونگی جذب آب در سوپر جاذب ها20

1-3-6- مصرف سوپر جاذب به صورت متفاوت... 24

1-3-6-1-مصرف گرانول خشک در کاشت گیاهان.. 24

1-3-6-2- مصرف گرانول خشک سوپر جاذب با دستگاه Revita. 25

1-3-6-3- استفاده از سوپر جاذب بصورت هیدروژل.. 25

1-3-6-4- نحوه آماده سازی هیدروژل.. 26

1-3-6-5- تزریق هیدروژل سوپر جاذب با ابزار Biolift در منطقه ریشه درختان استقرار یافته  27

1-3-7- مقادیر استفاده از سوپر جاذب در موارد مختلف... 28

1-3-7-1- مصرف سوپر جاذب در کاشت های ردیفی گیاهان زراعی و جالیزی.. 28

1-3-7-2- مصرف سوپر جاذب به صورت چالکود. 28

1-3-7- 3- مصرف سوپر جاذب درون چاله های کاشت نهال.. 29

1-3-7- 4- مصرف سوپر جاذب در فضاهای سبز و چمنکاری ها29

1-3-7- 5- مصرف سوپر جاذب در انتقال نهال.. 30

1-3-7-6 - مصرف سوپر جاذب در هیدروپونیک.... 30

1-3-8- موارد استفاده از سوپر جاذب... 30

1-3-8-1- استفاده از سوپر جاذب در تولید محصولات زراعی.. 30

1-3-8-2- سوپر جاذب در باغ های دیم و دارای سیستم آبیاری.. 31

1-3-8-3- استفاده از سوپر جاذب در جابجایی نهال.. 32

1-3-8-4- سوپر جاذب در فضای سبز. 33

1-3-8-5- استفاده از سوپر جاذب در کشت های گلخانه ای خاکی و هیدروپنیک.... 34

1-3-8-6 - سوپر جاذب در جذب آب های سطحی و ممانعت از روان آب و سیل.. 36

1-3-8-7- کاربرد سوپر جاذب در اصلاح خاک های شنی و خاک های رسی.. 36

1-3-8- 8- اثر سوپر جاذب در کاهش تبخیر سطحی.. 37

1-3-8-9 - استفاده از سوپر جاذب در جنگل کاری.. 37

1-3-8-10 - استفاده از سوپر جاذب در بیابان زدایی.. 38

1-3-8-11- ملاحضات زیست محیطی.. 38

1-4- اهداف تحقیق.. 39

فصل دوم:بررسی منابع

2-1- پلیمر های سوپر جاذب... 40

2-2- گل جعفری.. 49

فصل سوم:مواد و روش ها

3-1- پياده کردن طرح آزمايشی.. 53

3-1-1- مشخصات بستر. 53

3-1-2-نوع پلیمر مورد استفاده و نحوه استفاده از آن.. 54

3-1-3- مواد گياهی.. 55

3-1-4-آبياری.. 55

3-1-5- نحوه تعیین دور آبیاری.. 56

3-2- ارزيابی صفات... 56

3-2-1- تعداد گل.. 56

3-2-2-ارتفاع بوته. 56

3-2-3- تعداد برگ در بوته. 57

3-2-4- سطح برگ... 57

3-2-5- وزن تر گل.. 57

3-2-6- وزن تر شاخساره57

3-2-7- وزن خشک گل.. 57

3-2-8- ماده خشک اندام هوايی.. 58

3-2-9- طول ریشه. 58

3-2-10- وزن تر ریشه. 58

3-2-11- ماده خشک ریشه. 58

3-2-12- سرعت رشد نسبی.. 58

3-2-13- میزان آب مصرفی.. 59

3-2-14- راندمان آب مصرفی.. 59

3-2-15- راندمان آب آبیاری.. 59

3-3-آناليز داده ها60

فصل چهارم:نتایج و بحث

4-1- تعداد و وزن گل.. 61

4-2- تعداد و سطح برگ... 69

4-3- وزن تر و ماده خشک شاخه و برگ... 72

4-4- تعداد شاخه و ارتفاع گیاه76

4-5- وزن تر و ماده خشک ریشه. 78

4-7- سرعت رشد نسبی (RGR)83

4-8- راندمان آب مصرفی و راندمان آبیاری.. 85

4-9- نتیجه گیری کلی.. 88

4-10- پیشنهادات... 88

فهرست منابع

چکیده انگلیسی.... 89

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه