جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش : مدیریت ورزشی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده بررسي رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

هدف اين مطالعه تعيين رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار مي‌باشد. اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگی مي­باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 150 نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان فارس كه با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از يك پرسشنامه تركيبي استفاده گرديد (پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه خشونت در محیط کار). براي تجزيه و تحليل يافته ها از نرم افزار آماري SPSS ويرايش 18 و آمار توصيفي و استباطی استفاده گرديد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن شامل (عدالت توزیعی، عدالت رویه­­ای و عدالت ارتباطی) و خشونت در محیط کار رابطه معکوس وجود دارد. نتايج اين پژوهش نشان دهنده این موضوع است که براي كاهش سطح خشونت در محیط کار به آموزش عمومي، میزان مشارکت کارکنان و انگیزش کارکنان توجه ­شود.

واژه‌های کلیدی: عدالت سازمانی، خشونت در محیط کار و اداره کل ورزش و جوانان استان فارس.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اولمقدمه و هدف

1-1 مقدمه2

1-2- بیان مسأله5

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش... 8

1-4-اهداف پژوهش... 11

1-5- فرضیات پژوهش... 12

1-6 پیش فرضهای تحقیق. 12

1-7 روش آماری. 13

1-7- 1- متغیرهای (اصطلاحات) پژوهش و تعاریف آنها13

1-8 تعریف مفهومی متغیرها13

1-9 تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوممبانی نظری پژوهش

2-1 مبانی نظری تحقیق. 16

2-2 عدالت.. 16

2-2-1 مفهوم عدالت.. 16

2-2-2 عدالت در سازمان ورزشی. 20

2-2-3 تاریخچه عدالت سازمانی. 25

2-2-4 منابع عدالت در سازمان ورزشی. 26

2-2-5 عدالت و تصمیمگیری. 27

2-2-6 پیامد های رعایت و یا عدم رعایت عدالت.. 29

2-2-7 ابعاد عدالت سازمانی. 32

2-2-7-1 عدالت توزیعی. 33

2-2-7-2 عدالت توزیعی در بین تیمهای ورزشی. 38

2-2-7-3 عدالت رویهاي. 38

2-2-7-4 قوانین عدالت رویهای. 41

2-2-7-5 عدالت مراودهاي. 42

2-2-8 اهمیت عدالت سازمانی. 44

2-2-9 مفهوم خشونت در محیط کار ورزشی. 46

2-2-10 میل به خشونت در سازمان ورزشی. 48

2-2-11 طبقهبندی خشونت در محیط کار52

2-2-12 ابعاد میل به خشونت در سازمان ورزشی. 55

2-2-13 عوامل مؤثر بر بروز خشونت در محیط کار57

2-2-14 نظریه‌های مربوط به خشونت.. 58

2-2-15 نظریه کنترل اجتماعی. 59

2-2-17 نظریه منابع. 61

2-2-18 نظریه مبادله61

2-2-19 نظریه های اکولوژیکی. 62

2-2-20 تئوری تعاملی تورون بری. 62

2-2-22 مدل توسعه اجتماعی. 63

2-2-23 رابطه عدالت و خشونت در محیط کار64

2-2-24 پیشینه تحقیق. 66

2-2-24-1 پیشینه داخلی. 66

2-2-24-2پیشینه خارجی. 71

فصل سومروش پژوهش

3-1مقدمه78

3-2 طرح کلی پژوهش... 78

3-3- جامعه آماري و نمونه آماری. 79

3-3-1- جامعه آماری. 79

3-3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 79

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 80

3-4-1 پایایی و روایی. 80

3-4-2 متغيرهاي پژوهش... 82

3-5- شیوه اجرای پژوهش... 82

3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 82

فصل چهارمتجزیه و تحلیل دادها

4-1مقدمه85

4-2 آمار توصیفی. 86

4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات.. 87

4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 88

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها89

4-2-1 توصیف متغیر عدالت توزیعی. 89

4-2-2 توصیف متغیر عدالت رویهای. 90

4-2-3 توصیف متغیر عدالت ارتباطی. 90

4-2-4 توصیف متغیر خشونت در محیط کار91

4-3 بخش سوم: آمار استنباطی. 91

4-3-1 آزمون ضریب همبستگی پیرسون. 91

4-4 آزمون رگرسیون. 95

4-5 خلاصه فصل چهارم96

فصل پنجمنتیجه گیری

5-1 مقدمه97

5-2 تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش... 97

5-3 پیشنهادها101

5-4 محدویت‌های پژوهش... 103

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ......................................................................................................................... 105

پیوست

پیوست.. 120

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه