جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش آموزان دختر 7-8 ساله

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: آموزش و پرورش پیش‌دبستانی
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
این  پژوهش  به  دنبال  بررسی  مقایسه  اثربخشی  راهبرد  تدریس  مبتنی  بر  هوش  چندگانه  وروش  متداول،  بریادگیریِ  درس  علوم  دانش‌آموزان  7-8  ساله  مدارس  ابتدایی  شیراز  در  سال  تحصیلی  93-  1392بوده  است.  پژوهش  از  نوع  کاربردی  با  روش  شبه  آزمایشی  می  باشد.  جامعه  آماری  شامل  کلیه  دانش‌آموزان  دختر  8-7  ساله  مدارس  ناحیه  4  شیراز  بود؛  که  تعداد  آنها5500  نفربود؛  تعداد  66  نفر  در  دو  کلاس  مختلف  در  پایه‌ی  دوم  ابتدایی  در  این  پژوهش  مشارکت  داشتند  که  از  طریق  روش  نمونه‌گیری  تصادفی  خوشه‌ای  انتخاب  شدند  و  از  این  تعداد  33  نفر  در  گروه  آزمایش  و  33  نفر  در  گروه  کنترل  بودند.  افراد  گروه  آزمایش  از  طریق  راهبرد  تدریس  مبتنی  بر  هوش  چندگانه  آموزش  دیدند  و  افراد  گروه  کنترل  از  طریق  روش  تدریس  متداول  یا  روش  سنتی.  مدت  این  دوره  هشت  هفته  بود.  برای  مشخص  کردن  اثربخشی  راهبرد  تدرس  مبتنی  بر  هوش  چندگانه  در  مقایسه  با  روش  متداول،  از  یک  آزمون  معلم  ساخته‌ی  یادگیری  شامل  31  سؤال  در  پیش  آزمون  و33  سوال  در  پس  آزمون  که  پایایی  آن  براساس  روش  بازآزمایی  برابر  73/.  بود،  استفاده  شد.  همچنین  پرسشنامه  21  سوالی  نگرش  به  یادگیری  درس  علوم  (اکپینر  و  همکاران،2009)  که  پایایی  آن  بر  اساس  محاسبه  ضریب  آلفای  کرونباخ  برابر89/.  بود  استفاده  گردید.  روایی  هر  دو  پرسشنامه  نیز  به  صورت  صوری  و  با  استفاده  از  نظر  متخصصین  تایید  گردید.  روش  تحلیل  داده  های  پژوهش،شامل  آمار  توصیفی  متغیرهای  تحقیق  (میانگین،انحراف  استاندارد)  و  جهت  آزمون  استنباطی  فرضیه  ها  از  آزمون  تحلیل  کوواریانس  استفاده  گردید.  نتایج  تحقیق  نشان  داد  که  دانش‌آموزانی  که  از  طریق  راهبرد  تدریس  مبتنی  بر  هوش  چندگانه  آموزش  دیده  اند،  از  نظر  یادگیری  كلي  و  همچنین  در  ابعاد  سطوح  شناختی  دانش،  كاربرد،  تركيب  و  ارزشيابي،  ميانگين  بالاتري  نسبت  به  گروه  كنترل  كسب  كردند؛  ولي  از  نظر  ابعاد  فهم  و  تجزيه  و  تحليل،  بين  دو  گروه  تفاوت  معني‌داري  وجود  نداشت.

کلمات  کلیدی  :  هوش‌های  چندگانه‌،  علوم‌،  آموزش‌،  دبستان

فهرست مطالب
  عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده...........................................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه.................................................................................................................................................................3
1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................................................4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...................................................................................................................8
1-4- اهداف پژوهش..................................................................................................................................................9
1-5- فرضیه های پژوهش........................................................................................................................................9
1-6- تعاریف نظری..................................................................................................................................................10
1-7- تعاریف عملیاتی..............................................................................................................................................11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه...............................................................................................................................................................13
2-2- تاریخچه هوش................................................................................................................................................14
2-3- نظریه های مختلف در ارتباط باهوش........................................................................................................16
2-4- مبانی نظریه‌ی هوش‌های چندگانه.............................................................................................................19
2-5- ابعاد و جنبه‌های هوش.................................................................................................................................21
2-5-1- ابعاد هوش از نظر لوئیزترستون (1938) ........................................... ................................................21
2-5-2- ابعاد هوش از نظر فریمن (1988).........................................................................................................21
2-5-3- ابعاد هوش از نظر آر.بی-کتل (1961).............................. ..................................................................22
2-5-4- ابعاد هوش چندگانه هوارد گاردنر (2004)................................. .......................................................22
2-5-4-1- هوش زبانی............................................................................................................................................22
2-5-4-2- هوش موسیقی...................................... ............................................................................................23
2-5-4-3- هوش منطقی- ریاضی.................................. ...................................................................................23
2-5-4-4- هوش فضایی.......................................................................................................................................23
2-5-4-5-هوش حرکتی- جسمانی.................................................. ................................................................24
2-5-4-6- هوش درون فردی..............................................................................................................................24
2-5-4-7- هوش میان فردی..............................................................................................................................24
2-5-4-8- هوش طبیعت گرا..............................................................................................................................25
2-5-4-9- سایر هوش ها.....................................................................................................................................25
2-6- تفاوت این تئوری با سایر تعاریف سنتی از هوش.................................................................................25
2-6-1- دیدگاه سنتی در مورد هوش و یادگیری..........................................................................................25
2-6-2- دیدگاه تئوری هوش‌های چندگانه....................................................................................................26
2-7- کاربردهای تئوری هوش‌های چندگانه در آموزش.............................................................................27
2-8- اهمیت و کاربرد نظریه‌ی هوش‌های چندگانه......................................................................................29
2-9- آموزشگاه‌ها و هوش‌های چندگانه..........................................................................................................30
2-10- نکات اصلی در نظریه‌ی هوش‌های چندگانه......................................................................................32
2-11- تحقیقات و پژوهش‌های پیشین...........................................................................................................34
2-11-1- پژوهش های خارجی..................................................... ........................................... ......................34
2-11-2- پژوهش های داخلی.............................................................. ........................................... ...............35
2-11-3- جمع بندی از تحقیقات صورت‌گرفته...................................... .................... ...............................37
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش انجام پژوهش.................................................................. ............. .................................................40
3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش.................................................................. .............................................40
3-3- روش گردآوری داده ها و شیوه‌ی اجرا.................................................................................................40
3-4- ابزارهای پژوهش، روایی و پایایی آنها.............................................................................................. ....44
3-4-1- پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)................................................44
3-4-2- پرسشنامه یادگیری درس علوم.............................................................  ........................................44
3-5- روش تحلیل داده ها..................................................................... .............................. ...........................45
3-6- ملاحظات اخلاقی پژوهش.............................................................................. .......................................45
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- توصیف متغیرهای تحقیق......................................................................................................................47
4-2- بررسی فرضیه های تحقیق....................................................................................................................49
4-2-1- فرضیه ی اول تحقیق.........................................................................................................................49
4-2-2-فرضیه ی دوم تحقیق..........................................................................................................................58
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
5-1- خلاصه یافته های پژوهش.....................................................................................................................67
5-2- نتیجه گیری..............................................................................................................................................68
5-3- پیشنهادات کاربردی................................................................................................................................70
5-4- پیشنهادهای پژوهش...............................................................................................................................72
5-5- محدودیت های پژوهش..........................................................................................................................72
منابع وماخذ
فهرست منابع فارسی..........................................................................................................................................73
فهرست منابع انگلیسی......................................................................................................................................75
پیوست ها.............................................................................................................................................................80
چکیده انگلیسی...................................................................................................................................................91

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه