جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر ویژگی های شغا بر خلق دانش در نیروگاه برق گلستان

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گروه مدیریت

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

دو هدف عمده که سازمان‌ها در عصر دانش محور به دنبال تحقق آن هستند عبارتست از : خلق و به کار گیری دانش.خلق دانش سبب ایجاد و حفظ مزیت رقابتی سازمان است.بر این اساس شناسایی پیش زمینه‌ها و زمینه‌های خلق دانش یکی از موضوعات محوری و کلیدی بسیاری از پژوهش‌ها بوده است. افراد و کارکنان ایجاد کنندگان دانش درون سازمان هستند.بنابراین یافتن زمینه‌هایی که منجر به انگیزش بهتر کارکنان در جهت خلق دانش جدید شود به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مطرح است.یکی از این زمینه‌ها طراحی شغل است.این پژوهش به دنبال بررسی نقش ویژگیهای شغل بر خلق دانش در سطح فردی در نیروگاه برقی در شهر علی آباد در استان گلستان می‌باشد. بدین منظور با استفاده از ابزار پرسشنامه به ارزیابی ویژگیهای شغل بر اساس مدل ویژگیهای شغل هاکمن و الدهام (1980) و سنجش فعالیت‌های خلق دانش با استفاده از مدل خلق دانش نوناکا (1994) پرداخته شد.

 

کلمات کلیدی: ویژگیهای شغل، طراحی شغل، خلق دانش، مدیریت دانش

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 1

1-2 تعریف موضوع و بیان مساله. 3

1-3-ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-4-1- هدف کلی.. 5

1-4-2- اهداف ویژه5

1-5-فرضیات تحقیق.. 6

1-6- مراجع استفاده کننده از نتایج پایان نامه. 8

1-7- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)8

1-8- تعریف متغیرها8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2-دانش و مدیریت دانش... 11

2-2-1- انواع دانش... 14

2-3- فرایندهای مدیریت دانش... 17

2-4- فرایند خلق دانش... 22

2-5- تئوری و مدیریت خلق دانش نوناکا24

2-5-1- ابعاد خلق دانش در مدل خلق دانش نوناکا24

2-5-2-چهار حلقه تبدیل دانش و مارپیچ دانش... 27

2-5-3- گسترش دانش فردی اولین گام در فرایند خلق دانش سازمانی.. 32

2-5-4- با: پایه ای برای خلق دانش... 35

2-5-5- ایجاد و توسعه با36

2-6- طراحی شغل.. 38

2-7- مدل ویژگی‌های شغل.. 40

2-8- ویژگی‌های کاردانشی.. 47

2-9- توسعه فرضیات تحقیق.. 50

2-10- مدل مفهومی تحقیق.. 55

2-11- پیشینه تحقیق.. 56

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 58

3-2- طرح تحقیق 59

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 59

3-3-1- جامعه آماری.. 59

3-3-2- حجم نمونه آماری.. 59

3-3- 3- نحوه جمع آوری داده‌ها59

3-3-4- روش نمونه گیری.. 60

3-4- متغیرهای تحقیق.. 60

3-5- مدل عملیاتی تحقیق.. 60

3-6- روش‌های جمع آوری اطلاعات... 61

3-7- پایای و روایی پژوهش... 63

3-7-1- تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد)63

3-7-2- تعیین روایی( اعتبار)64

3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 64

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه. 66

4-2. یافته‌های توصیفی.. 67

4-2-1. ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 67

4-2-1-1. توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب تحصیلات... 67

4-2-1-2. توزیع جامعه تحت بررسی بر حسب سابقه کار. 68

4-2-1-3. توزیع جامعهتحت بررسی بر حسب وضعیت سن.. 69

4-3. آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها69

4-4. یافته‌های استنباطی.. 70

4-4-1. فرضیه اول پژوهش... 70

4-4-2. فرضیه دوم پژوهش... 71

4-4-3. فرضیه سوم پژوهش... 71

4-4-4. فرضیه چهارم پژوهش... 72

4-4-5. فرضیه پنجم پژوهش... 73

4-4-6. فرضیه ششم پژوهش... 74

4-4-7. فرضیه هفتم پژوهش... 75

4-4-8. فرضیه هشتم پژوهش... 75

4-4-9. فرضیه نهم پژوهش... 76

4-4-10. فرضیه دهم پژوهش... 77

4-4-11. فرضیه یازدهم پژوهش... 77

4-4-12. فرضیه دوازدهم پژوهش... 78

4-4-13. فرضیه سیزدهم پژوهش... 79

4-4-14. فرضیه چهاردهم پژوهش... 79

4-4-15. فرضیه پانزدهم پژوهش... 80

4-4-16. فرضیه شانزدهم پژوهش... 81

4-4-17. فرضیه هفدهم پژوهش... 81

4-4-18. فرضیه هجدهم پژوهش... 82

4-4-19. فرضیه نوزدهم پژوهش... 83

4-4-20.فرضیه بیست پژوهش... 83

4-4-21. فرضیه بیست و یکم پژوهش... 84

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه 86

5-2-خلاصه پژوهش... 86

5-3- نتایج بدست آمده86

5-4- بحث و نتیجه گیری.. 88

5-4-1- رابطه میان طراحی شغل و خلق دانش... 89

5-4-2- رابطه‌ی بین استقلال با اجتماعی نمودن، آشکارسازی، ترکیب و درونی سازی.. 89

5-4-3- رابطه میان بازخوردهای شغلی با اجتماعی نمودن، آَشکاری سازی، ترکیب و و درونی‌سازی.. 90

5-4-4- رابطه میان هویت شغل با اجتماعی نمودن، آشکار سازی، ترکیب و درونی سازی.. 91

5-4-5- رابطه میان اهمیت شغل با اجتماعی نمودن، آشکار سازی، ترکیب و درونی سازی 92

5-4-6- رابطه میان تنوع مهارت با اجتماعی نمودن، آشکارسازی، ترکیب و درونی سازی.. 94

5-5- نتیجه گیری.. 94

5-6- محدودیت‌های پژوهش و پیشنهاداتی برایپژوهش‌های آتی.. 96

پیوست‌ها و ضمائم. 98

منابع و مآخذ. 105

Abstract110

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه