جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مطالعه زمان ماندگاری فیله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین در دمای انجماد 18- درجه سانتی گراد با تاکید بر فساد شیمیایی ومیکروبی

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Scرشته: زیست شناسی  گرايش: میکروبیولوژی

مطالعه زمان ماندگاری فیله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین (Astacus leptodactylus) در دمای انجماد(18- درجه سانتی گراد) باتاکید بر فساد شیمیایی ومیکروبی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چكيده مطالعه زمان ماندگاری فیله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین در دمای انجماد 18- درجه سانتی گراد با تاکید بر فساد شیمیایی ومیکروبی

در اين پژوهش تغییرات کیفیت شیمیایی و میکروبی فيله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین درطول نگهداری درشرایط انجماد بررسي شد .نمونه ها پس ازصید،آماده سازی،پوست کنی در شرایط مجاورت هوا بسته بندی ودردماي 18- درجه سانتي گراد درفريزر نگهداري شدند. آزمونهای کیفی ومیکروبی درزمان هاي صفروهرماه یکبار بمدت 6 ماه با یک تیمار وسه تکراربرای هر دوره آزمون بر روی فیله های منجمد انجام شد.نتايج نشان دادندكه درپايان شش ماه نگهداري درسردخانه میزان (میانگین± خطای استاندارد) تیوباربیوتوریک اسید( (TBARS از 07/0 ±19/0به 25/0 ±45/1ميلي گرم مالون دي آلدئيد بر كيلوگرم ؛ میزان پراکسید (PV)از 21/0±82/0 به 30/0 ±2/2 میلی اکی والان اکسیژن در کیلوگرم چربی ماهی ؛ مجموع بازهاي نیتروژنی فرار ( (TVB-Nاز 01/1±21/13به 40/1±6/26 میلی گرم در 100 گرم گوشت رسیدکه علیرغم اختلاف معنی دار با یکدیگر (05/0>P) در محدوده قابل قبول برای مصرف بودند.میزان pH تا پایان ماه پنجم (00/0±2/6) تغییرات معنی داری نداشت(05/0<P) ولی این میزان از ماه ششم(05/0 ±55/6 )بطور معنی داری افزایش یافت (05/0>P).مقدارکل باکتری ها (TVC) در ابتدای دوره از00/0 ±48/3 به 09/0 ±87/6 logCFU/g وباکتریهای سرمادوست(PTC) از00/0 ±1 به 25/0 ± 75/6 logCFU/gرسید .مقایسه درون گروهی پارامترهای مذکورطی دوره آزمون با یکدیگراختلاف معنی داری را نشان دادند(05/0>P) ولی ازماه ششم مقدار باکتری های سرما دوست در آستانه مصرف قرار گرفت.
واژگان کلیدی : شاه میگوی درازآب شیرین، فساد، باکتری، شیمیایی،کیفیت، انجماد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

فصل اول. 1

کلیات.. 1

1-1-مقدمه2

1-2-بيان مسأله4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 5

1-4-اهداف مشخص تحقيق. 5

1-5-سؤالات تحقیق. 6

1-6-فرضيه‏هاي تحقیق. 6

1-7شاه میگوی دراز آب شیرین(A. leptodactylus)7

1-7-1 پراکنشدرجهان. 7

1-7-2 پراکنششاهمیگویآبشیریندرایران. 8

1-7-3 کلیاتیدرموردشاهمیگویآبشیرین.. 8

1-7-4 زیرگونههایA.leptodactylus. 10

1-7-5 بیماریهایشاهمیگویآبشیرین.. 11

1-7-6 فرآوریشاهمیگو. 12

1-7-7 توصیف  کالبدشناسیشاهمیگو. 14

1-7-8 انتقالشاهمیگویصیدشده19

1-7-9 فرآوریشاهمیگویآبشیرین.. 22

1-7-10 محلنگهداریشاهمیگویزنده23

1-7-11 تخلیهیاحشاء. 23

1-7-12 رقمبندی.. 24

1-7-13 شستشو. 25

1-7-14 پختن.. 26

1-7-15 سردنمودن. 29

1-7-16 فیلهنمودن. 30

1-7-17 مدیریتپسماندها33

1-7-18 بستهبندی.. 35

1-7-19 دیگرمحصولاتشاهمیگویآبشیرین.. 37

1-7-20 دستورالعملهای HACCPوفرآوریشاهمیگو. 40

1-8 عوامل موثر در نگه داری مواد غذایی. 41

1-8-1 نگهداریموادغذاییدردمایپایین.. 41

1-8-2 میکروارگانیسمهایسایکروفیل. 41

1-8-3 اوریسایکروتروف.. 42

1-8-4 استنوسایکروتروف.. 42

1-8-5 دستهبندیدمایپایینجهتنگهداریموادغذایی.. 42

1-8-5-1 دمایسردکردن. 42

1-8-5-2 دماییخچال. 43

1-8-5-3 دماهایفریزر. 43

1-8-6 حداقلدمایرشدباکتریها43

1-8-7 مدلسازیوویژگیهایکیفیتعیینزمانماندگاریدرفرآوردههاینگهداریشدهدرانبار. 44

1-8-8 تاثیردرجهحرارتبرروینرخمیزانفساد. 44

1-9  شاخص های کیفیت و فساد44

1-9-1 مدلسازیجنبشیبرایمیکروبهابراساسرشدآنها45

فصل دوم46

پیشینه پژوهش... 46

2-1 مقدمه47

2-2 جمعیت میکروبی. 47

2-3 جمع بندی. 53

فصل سوم54

روش شناسی. 54

3-1مقدمه55

3-2 جامعه آماری و نمونه برداری. 55

3-3 ابزار های گردآوری داده ها56

3-3-1 موادموردنیاز. 56

3-3-2 محیطهایکشتو لوازمودستگاههایموردنیاز. 56

3-4 شیوه تجزیهوتحلیلدادهها59

3-5 آزمون های شیمیایی. 59

3-5-1 اندازهگیری pH.. 59

3-5-2  اندازهگیریمجموعبازهاینیتروژنیفرار ( TVB-N )60

3-5-3  اندازهگیریاندیس تیوباربیوتوریک اسید( TBARS )60

3-5-4  اندازگیریاندیسپراکسید(PV)61

3-5-5-  TBA.. 61

3-6 آزمونهایمیکروبی. 61

فصل چهارم62

تجزیه و تحلیل داده ها62

4-1 مقدمه63

4-2 توصیف متغییر ها64

4-2-1 متغییرهایمیکروبی.. 64

4-2-1-1 فسادمیکروبیMicrobial Spoilage. 64

4-2-1-2 شمارشكليميكروبي(total count) بهروش) pour plate(TVC. 64

4-2-1-3 باکتریهایسرمادوستPTC. 64

4-2-2 آزمون های شیمیایی.. 65

4-2-2-1 فسادشیمیاییChemical Spoilage. 65

4-2-2-2 اندازهگيرياسیدیته. 65

4-2-2-3 اندیسPV. 65

4-2-2-4-TBA. 65

4-2-2-5-TVB-N.. 66

4-3 آزمون فرضیه ها و سوالات.. 66

4-4 آزمون های میکروبی. 66

4-5 آزمون های شیمیایی. 69

فصل پنجم. 73

بحث و نتیجه گیری:73

5-1 یافته ها74

5-1-1 آزمون های شیمیایی.. 74

5-1-2 آزمونهایمیکروبی.. 76

5-2 نتیجه گیری کلی. 77

5-3 پیشنهادات.. 77

منابع. 78

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه