جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

پیش بینی رفتارهای ضد تولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) روانشناسی گرایش: صنعتی و سازمانی

پیش ‌بینی رفتارهای ضد تولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی ‌شهر

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده

هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی همه سطوح سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر در سال 1392 تشکیل می‌دهند که شامل 145 نفر بودند. تعداد نمونه مورد مطالعه این پژوهشی بر اساس جدول حجم نمونه مورگان 105 نفر بوده است.با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای روان‌رنجوری، انعطاف‌پذیری و سازگاری از سطح 05/0 بیشتر می‌باشد. این ابعاد در پیش‌بینی رفتار ضدتوليد معطوف به همكارانتأثیر معناداری ندارد. همچنین می‌توان از سایر ابعاد برای پیش‌بینی استفاده کرد.

واژگان کلیدی: رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده........................................................................................................................................................................ 1

فصل اول-کلیات پژوهش

مقدمه......................................................................................................................................................................... 3

1-1 بيان مسئله...................................................................................................................................................... 5

1-2 ضرورت انجام تحقیق.................................................................................................................................... 8

1-3 اهداف پ‍ژوهش................................................................................................................................................ 9

1-3-1 هدف اصلي ................................................................................................................................................ 9

1-3-2 اهداف فرعی............................................................................................................................................... 9

1-4 تعاريف نظري و عملیاتی متغيرها............................................................................................................... 11

1-4-1 تعاريف نظري............................................................................................................................................. 11

1-4-2 تعاريف عملياتي متغيرها......................................................................................................................... 13

فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه......................................................................................................................................................................... 16

2-1 رفتارهای ضدتولید......................................................................................................................................... 16

2-1-1 تعاریفی از رفتارهای ضدتولید............................................................................................................... 18

2-1-2 رفتارهای ضدتولید چگونه طبقه‌بندی شده‌اند؟................................................................................. 18

2-1-2-1 دسته‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه اسپکتور و همکاران....................................................... 19

2-1-2-2 طبقه‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه گرايز.................................................................................. 20

2-1-3 ابعاد پنج‌گانه رفتارهای ضدتولید.......................................................................................................... 20

2-1-3-1 بدرفتاری با دیگران............................................................................................................................. 21

2-1-3-2 انحراف از تولید..................................................................................................................................... 23

2-1-3-3 خرابکاری............................................................................................................................................... 23

2-1-3-4 سرقت..................................................................................................................................................... 24

2-1-3-5 رفتارهای کناره‌گیرانه.......................................................................................................................... 25

2-1-4 پیشایندهای رفتارهای ضدتولید........................................................................................................... 25

2-1-4-1 شش طبقه‌بندی پیشایندهای رفتارهای ضدتولید....................................................................... 25

2-1-4-2 طبقه‌بندی پیش‌بینی‌های رفتارهای ضدتولید بر اساس ماهیتشان......................................... 26

2-1-5 پیامدهای رفتارهای ضدتولید................................................................................................................ 30

2-2 شخصیت: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی.............................................................................................. 30

2-2-1 مفهوم شخصیت........................................................................................................................................ 30

2-2-2 نظریه‌های شخصیت................................................................................................................................. 32

2-2-2-1 دیدگاه روان‌پویایی............................................................................................................................... 32

2-2-2-2 دیدگاه انسان‌گرایانه............................................................................................................................. 35

2-2-2-3 دیدگاه روابط بین فردی..................................................................................................................... 37

2-2-2-4 دیدگاه یادگیری اجتماعی................................................................................................................. 38

2-2-2-5 دیدگاه شناختی................................................................................................................................... 40

2-2-2-6 صفت‌گرایان........................................................................................................................................... 42

2-2-2-7 ریموند کتل........................................................................................................................................... 44

2-2-2-8 نظریۀ میدانی لوین.............................................................................................................................. 44

2-2-2-9 گوردن آلپورت...................................................................................................................................... 47

2-2-2-10 نظریه آیزنک...................................................................................................................................... 47

2-2-2-11 نظریه رو.............................................................................................................................................. 50

2-2-2-12 نظریه هالند........................................................................................................................................ 52

2-3 رفتار شهروندی سازمانی چیست؟............................................................................................................. 61

2-3-1 انواع رفتار شهروندی در سازمان............................................................................................................ 62

2-3-2 ابعاد رفتار شهروندی................................................................................................................................ 63

2-3-3 اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی سازمانی..................................................................... 69

2-3-4 چهارچوب‌های مرتبط با رفتار شهروندیسازمانی............................................................................ 71

2-3-5 تأثیر ویژگی‌های کاری بر رفتار شهروندیسازمانی.......................................................................... 72

2-3-6 پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی و روابط آن با دیگر سازه‌ها................................................ 74

2-3-7 ادراک و انصاف و رفتار شهروندی سازمانی......................................................................................... 75

2-3-8 تأثیرات میانجی اعتماد به سرپرست.................................................................................................... 75

2-3-9 رابطه با سازه‌های عملکرد....................................................................................................................... 77

2-3-10 وابستگی متقابل تکالیف و رفتارهای شهروندی سازمانی............................................................. 77

2-3-11 رفتارهای شهروندی سازمانی خدمت‌گرا.......................................................................................... 78

2-3-12 کلیات رفتار شهروندی سازمانی......................................................................................................... 79

2-3-13 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی................................................................................................... 79

2-3-14 پیشایندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی................................................................................ 80

2-3-15 رابطه بین جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی............................................................................... 82

2-3-16 جهت‌گیری جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی........................................................................... 83

2-3-17 حرفه‌های جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................. 83

2-3-18 پیشایندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی............................................................................... 84

2-4 جمع بندی از مرور مطالعاتی برای ارائه چارچوب نظری تحقیق........................................................ 89

2-5 نمودار تحقیق.................................................................................................................................................. 91

فصل سوم-روش کار و تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................................................... 93

3-1 روش پژوهش.................................................................................................................................................. 93

3-2 جامعه‌ی آماری............................................................................................................................................... 93

3-3 نمونه و روش نمونه‌گیری............................................................................................................................. 93

3-4 یافته های توصیفی ویافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی........................................... 95

3-5 ابزار پژوهش..................................................................................................................................................... 102

3-5-1 پرسشنامه رفتارهای ضدتولید............................................................................................................... 102

3-5-2 پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت فرم كوتاه NEO-FFI..................................................... 103

3-5-3 پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی............................................................................................. 103

3-6 روش اجرا......................................................................................................................................................... 104

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................................................ 104

فصل چهارم-نتایج

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 106

4-1 یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش................................................................................................... 106

4-2 آزمون فرضیه‌ها............................................................................................................................................... 107

4-3 خلاصه یافته‌ها ونتایج..................................................................................................................................... 115

فصل پنجم-نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه......................................................................................................................................................................... 118

5-1 نتیجه‌گیری...................................................................................................................................................... 118

5-2 محدودیت‌های پژوهش.................................................................................................................................. 127

5-2-1 در اختیار محقق......................................................................................................................................... 127

5-2-2 خارج از اختیار محقق................................................................................................................................ 128

5-3 پیشنهادهای پژوهشی.................................................................................................................................... 128

5-4 پیشنهادهای کاربردی................................................................................................................................... 129

5-5 ملاحظات اخلاقی.......................................................................................................................................... 131

5-6 خلاصه نتایج.................................................................................................................................................... 131

 

منابع........................................................................................................................................................................... 132

منابع فارسی.............................................................................................................................................................. 133

منابع انگلیسی.......................................................................................................................................................... 136

پیوست‌ها.................................................................................................................................................................... 149

فهرست نام‌ها............................................................................................................................................................. 158

چکیده انگلیسی....................................................................................................................................................... 162

رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

خبرنامه