جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

طراحی الگوهای پاسخگو در راستای ارتقای حضورپذیری زنان در فضاهای شهری

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته طراحی شهری

طراحی الگوهای پاسخگو در راستای ارتقای حضورپذیری زنان در فضاهای شهری

نمونه موردی: محله­ی جلفا در منطقه 5 و محله­ی مسجدعلی در منطقه 15 اصفهان

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده
شهر و فضاهای شهری آن، محل استفاده گروه های مختلف مردم است که هر یک بنا بر ویژگی های خاص فردی، فرهنگی و اجتماعی خود توقعات مختلفی از این فضاها دارند. فضای شهری در صورتی می تواند محیطی مطلوب برای شهروندان ایجاد کند که زمینه را برای حضور تمامی گروه های مراجعه کننده به فضاها فراهم نماید. گروه زنان یکی از استفاده کنندگان اصلی فضاهای شهری هستند که نیاز به برقراری ارتباط در فضاهای شهری دارند. فضاهای عمومی، عرصه ای مهم، جهت دیدن و دیده شدن زنان و برقراری تقابلات اجتماعی با دیگر افراد جامعه است و حضور زنان در این فضاها مستلزم بستری مناسب جهت پاسخگویی به نیازها و القای حس آرامش و راحتیست. مقولاتی از قبیل نژاد/قومیت، طبقه اجتماعی، مذهب، توانایی فیزیکی و سن، تجربه ی زنان از فضا را شکل می دهند. ایجاد فضاهایی با توجه به توقعات و نیازهای زنان می تواند یکی از رویکردهای با اهمیت، جهت تطابق نحوه رفتار با محیط کالبدی گردد. هدف پژوهش حاصل، بررسی و افزایش عوامل موثر بر حضورپذیری زنان و ارائه الگوی طراحی فضاهای شهری، مبتنی بر تفاوت های رفتاری زنان است. در این پایان نامه که یک پژوهش کاربردی است، در ابتدا برای شناخت از برداشت میدانی یا پیمایشی )شامل انواع مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه (و همچنین از مطالعات اسناد کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات تحقیق استفاده شده است. در فصل سوم به توضیح مختصری در قبال روش های استفاده شده، اشاره شده است. شناخت و تحلیل محدوده های مورد بررسی، بر اساس چارچوب به دست آمده از فاکتورهای تاثیرگذار بر حضور زنان، توسط نرم افزارهایی همچون Depthmap برای دسترسی ها، spss و Expertchoice در اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر حضورپذیری، از روش آنتروپی شانون در خصوص اختلاط کاربری و... استفاده شده است. در نهایت پس از اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار، در فصل آخر به طراحی الگوی مفهومی در زمینه افزایش حضورپذیری زنان در فضاهای شهری عمومی پرداخته شده است. نتیجه ی پژوهش حاصل بدین صورت است که عوامل سرزندگی، عملکرد و کاربری ها، امنیت، مسیر پیاده، روشنایی، مبلمان، دسترسی و خاطره ی جمعی به ترتیب از بیش ترین تا کم ترین تاثیر را در حضور زنان در فضاهای شهری دارا هستند. طبق تمامی این عوامل نیز الگوی مفهومی تاثیرگذار بر افزایش حضور زنان در فضاهای شهری ارائه شده است.
کلید واژه ها: الگو، الگوی پاسخگو، زنان، حضورپذیری، فضای شهری

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی ............................................................................................................................

ا

چکیده ...........................................................................................................................................

ب

فهرست تصاویر   ............................................................................................................................

ج

فهرست جدول­ها ...........................................................................................................................

ه

فهرست نقشه­ها ..............................................................................................................................

و

فصل اول- کلیات پژوهش

1

1-1 مقدمه ..............................................................................................................................

2

    2-1 شرح و بیان مسأله پژوهشی ..................................................................................................

2

    3-1 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق   ........................................................................................

5

4-1 اهداف تحقیق ..................................................................................................................

13

    5-1 اهمیت و ارزش تحقیق ........................................................................................................

13

    6-1 کاربرد نتایج تحقیق   ...........................................................................................................

14

    7-1 سوال­های تحقیق ...............................................................................................................

14

8-1 معرفی محدوده مکانی ...........................................................................................................

14

فصل دوم- مبانی نظری و چارچوب پژوهش

18

1-2 مقدمه ...................................................................................................................................

19

2-2 مبانی نظری ..........................................................................................................................

19

    1-2-2 عدالت جنسیتی ..............................................................................................................

19

   2-2-2 الگو ...............................................................................................................................

20

   3-2-2 فضاو فضای شهری ........................................................................................................

22

       1-3-2-2 انواع فضایشهری ................................................................................................

23

       2-3-2-2 زنان در فضاهایشهری .........................................................................................

25

4-2-2 پاسخگویی ...................................................................................................................

26

     5-2-2 حضورپذیری ...............................................................................................................

28

       1-5-2-2 حضورپذیری زنان در فضاهای شهری ......................................................................

28

         1-1-5-2-2 حضور زنان/ جنبش فمنیسم و زن در اسلام ........................................................

34

         2-1-5-2-2 معیار­های حضورپذیری در فضاهای شهری ........................................................

36

           3-1-5-2-2معیارهای حضورپذیری زنان در فضاهای شهری .................................................

43

   3-2 جمع­بندی و نتیجه­گیری.........................................................................................................

44

   4-2 نمونه­های موردی ................................................................................................................

47

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش

55

   1-3 مقدمه .................................................................................................................................

56

   2-3 ابزار جمع­آوری داده­ها ..........................................................................................................

56

   3-3 جامعه آماری و روش نمونه­گیری ..........................................................................................

57

   4-3 آزمون روایی محتوایی داده­ها ................................................................................................

59

   5-3 روش آماری و تجزیه­وتحلیل داده­ها ........................................................................................

60

       1-5-3 نرم­افزارDepth map..................................................................................................

60

       2-5-3 محاسبه شاخص آنتروپی کاربری­ها .................................................................................

61

       3-5-3 نرم­افزار spss و تبدیل اطلاعات کیفی به داده­های کمی ..................................................

61

       4-5-3 تکنیک AHP و نرم­افزار Expert choice......................................................................

62

فصل چهارم- شناخت و تحلیل یافته­های پژوهش

63

1-4 مقدمه ..................................................................................................................................

64

2-4 معرفی هر دو محدوده مورد مطالعه ........................................................................................

64

    1-2-4 محدوده فراگیر ...........................................................................................................

64

 1-1-2-4 مطالعات جمعیتی ...................................................................................................

65

   2-2-4 محدوده بلافصل .........................................................................................................

66

3-2-4 محدوده مداخله ..........................................................................................................

70

  3-4 شناخت و تحلیل .............................................................................................................

73

 1-3-4 فضای شهری پاسخگو (پاسخده) ..............................................................................

73

   1-1-3-4 دسترسی...............................................................................................................

73

   2-1-3-4 کاربری­ها ..............................................................................................................

86

   3-1-3-4   سرزندگی .............................................................................................................

100

   4-1-3-4 آسایش اقلیمی .....................................................................................................

105

       2-3-4 حضورپذیری ..............................................................................................................

108

     1-2-3-4 امنیت .....................................................................................................................

108

   4-4 تحلیل کمی یافته­های تحقیق ...............................................................................................

116

فصل پنجم- طراحی الگو

128

1-5 مقدمه ..................................................................................................................................

129

2-5 اهداف .................................................................................................................................

129

3-5- الگوی پیشنهادی جهت افزایش حضورپذیری زنان ...............................................................

130

4-5-   راهبرد و سیاست­های زیرمجموعه الگوی پیشنهادی ............................................................

132

پیوست .......................................................................................................................................

155

فهرست منابع ............................................................................................................................

159

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه