جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

رقابت و اثرات متقابل بین بر همکنش های غیر کوالانسی

رساله جهت دریافت درجه  دکتری شيمی-فیزیک

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکيده

محاسبات شیمی کوانتوم برای ارزیابی اثرات استخلاف­ها روی برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنیو هالوژنی در کمپلکس­هایY ...X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ انجام شده است، به گونه ای کهNH2, OH, CH3, H, Br, Cl, F, CN X = و TAZ اشاره به حلقه تری آزین وY اتم­های فسفر، گوگرد و کلر دارد. همچنین اثرات متقابل این برهم کنش­ها بررسی گردید. نتایج اثرات تضعیف کنندگی برهم­کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی را در کمپلکس­هایY ...X–TAZ نشان می­دهند. این اثرات بر اساس ویژگی­های انرژی و ساختاری مطالعه شده است. علاوه بر این از نظریه بدر"اتم در مولکول­ها" برای بررسی قدرت چگالی الکترونی در نقاط بحرانی و از آناليز جمعيت اوربيتال­های پيوندی طبيعی برای شناسایی برهم کنش­های اوربیتالی استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که استخلافات الکترون کشنده/دهنده باعث کاهش/فزایش مقدار انرژی­های پیوندی در مقایسه با کمپلکس بدون استخلاف Y...X–TAZ(X = H) می­شوند. در کمپلکس­های Y...X–TAZ همبستگی خوبی بین انرژی­های پیوند، ضرایب هامت، پارامتر های ساختاری، AIM و NBO مشاهده شده است.

همچنین نقش برهمکنش p-p بر روی قدرت برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس­هایben||TAZ∙∙∙Y – Xاز طریق محاسبات مکانیک کوانتوم بررسی شده است، که NH2, OH, CH3H, Br, Cl, F, CN, X =و TAZ وY به ترتیب اشاره به حلقه تری آزین و اتم­های فسفر، گوگرد و کلر و || برهمکنش p-p می­باشد. نتایج نشان می­دهد که برهم کنش p-p در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – X نقش تقویتی بر تشکیل برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی دارد. برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – X قوی­تر از کمپلکس TAZ∙∙∙Y هستند. قابل توجه است که برهمکنش p-p با کمک ابر الکترونیp- موجب تغییر برهمکنش­های ضعیف پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس TAZ∙∙∙Y به برهم کنش متوسط در کمپلکس­های ben||TAZ∙∙∙Y – Xمی گردد. این نتایج نشان می­دهد که افزودن برهمکنش p-p در افزایش قدرت برهم کنش­های همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی در کمپلکس TAZ∙∙∙Y موثر می­باشد.

واژه­ های کلیدی: برهمکنش پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی، ثابت­های هامت، برهمکنش   p-p ، حفره .s

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل 1 مفاهیم پایه شیمی محاسباتی

1-1 مکانیک کوانتومی.. 13

1-2انواع روش­های نیمه تجربی.. 16

1-2-1 روش چشم پوشی کامل از همپوشانی دیفرانسیلی (CNDO)16

1-2-2روش صرف نظر متوسط از همپوشانی دیفرانسیلی (INDO)16

1-2-3 روش صرف نظر متوسط اصلاح شده از همپوشانی دیفرانسیلی (MINDO)17

1-2-4 روش صرف نظر اصلاح شده از همپوشانی دو اتمی(MNDO)17

1-2-5مدل استین1(AM1)18

1-2-6 روش تصحیح شده (PM3) AM1.. 18

1-3روش­های از اساس.... 19

1-3-1روش میدان خودسازگار هارتری – فاک... 19

1-3-2روش تابع چگالی DFT))24

1-3-3 روش اختلال.. 25

1-3-3-1 نظریه اختلال تکحالتی.. 26

1-3-3-2 نظریه اختلال مولرـ پلست... 27

1-4توابع پایه. 27

1-4-1 انواع مجموعه­های پایه......................................................................................................................30

1-4-2 انتخاب مجموعه پایه..........................................................................................................................32

1-5خطای برهمنهی مجموعه تابع پایه (BSSE)33

فصل2مروری بر تاریخچه برهمکنشهای...............................................................................................35

مروری بر تاریخچه برهمکنش­های p-p ،35

پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی.. 35

2-1 برهمکنش­های بین مولکولی.. 36

2-2 برهمکنش­های p-p.. 37

2.2. 1طبيعت برهمکنشp-p.. 39

2-2-2 انواع p-p.. 40

2-2-3اثرات استخلاف... 43

2-2-4مدلی برای برهمکنش­های p-p.. 44

2-2-5سهم برهمکنش­های واندرالسی.. 45

2-2-6برهمکنش الکتروستاتيکی.. 45

2-2-7وابستگی برهمکنش­های p-pبه جهت يابی.. 47

2-2- 8اثرات قطبش پذيری.. 49

2-2-9اجزاء پلکانی.. 53

2-.3سطح محاسبات شيمی کوانتوم. 53

2-4برهمکنش­های حفره سیگما54

2-5برهمکنش­هاي پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی.. 55

2- 5-1 برهمکنشپنیکوژنی.. 55

فصل 3روش­های تحقیق........................................................................................................................................................59

3-1روش­های تحقیق:60

3-1-1 نرم افزار شیمی کوانتومی آغازین.. 60

3-1-2 برنامه AIM.... 62

3-1-3 برنامه NBO... 63

3-1-4 پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP)64

فصل 4رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش­های غیر کوالانسی پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی........................65

بحث و بررسی نتايج.. 65

4-1مقدمه. 66

4-2بحث و بررسی نتايج.. 67

4-2-1 پارامترهای ساختاری:71

4-3 خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده ازمحاسبات AIM73

4- 5آناليز اوربيتال­های پيوندی طبيعی (NBO)76

4-6 اثرات متقابل بین برهمکنش­های p-p و برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی  77

4-7 خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده ازمحاسبات AIM84

4-8 آناليز اوربيتال­های پيوندی طبيعی (NBO)88

4-9پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP)89

فصل 5نتیجه گیری و پیشنهادات..........................................................................................................92

5-1 نتیجه گیری.. ...93

5-2 پیشنهادات.................................................................................................................................................95

منابع و مراجع

پیوست

چكيده به زبان انگلیسی

عنوان انگلیسی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه