جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند شهرستان مرودشت

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرايش: اقتصاد كشاورزي

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

      مديريت صحيح تقاضاي آب با ایجاد انگیزه صرفه جویی در کشاورزان و بسترسازی علمی و عملی صرفه جویی مي تواند مصرف بي رويه آن را كاهش دهد. يكي از روش هاي اعمال مديريت تقاضاي آب از طريق تعيين ارزش اقتصادي آب است. در اين راستا، مطالعه حاضر با اهداف تعيين كشش قيمتي تقاضاي آب و ارزش بهره وري نهايي آب در توليد چغندرقند در شهرستان مرودشت استان فارس و همچنين تعيين قيمت تمام شده آب و مقايسه آن با ارزش بهره وري نهايي آب در توليد چغندرقند صورت گرفت. جمع آوري اطلاعات به صورت مصاحبه حضوري با کشاورزان چغندرکار به روش نمونه گيري تصادفي در سال 1393 انجام شد. به منظور دستيابي به اهداف مطالعه پس از مقايسه هاي اقتصادسنجي و آماري، تابع توليد کاب داگلاس براي چغندرقند به عنوان مدل برتر انتخاب شد. نتايج، رابطه مثبت و معني داري بين تعداد دفعات آبیاری، میزان بذر، سم شیمیایی، سطح زیر کشت و سابقه کار کشاورزی با ميزان توليد چغندرقند نشان داد. بهره وري نهايي و ارزش توليد نهايي آب برای چغندرقند 05/1 كيلوگرم و 1890 ريال بدست آمد. همچنين هزينه هر مترمكعب آب نیز با لحاظ نرخ بهره10و20 درصد و دو نوع موتور پمپ برقي و ديزلي و در 4 سناريو محاسبه شد. حداقل و حداکثر هزينه هر مترمكعب آب در اين سناريوها 1543 و 1698 ريال بدست آمد. در تمامي سناريوها در قيمتي برابر با قيمت تمام شده آب، کشش قيمتي تقاضا براي آب کوچکتر از يک (بین 54/5- تا 9/9-) محاسبه شد. بدین ترتیب کشش پذيري تقاضاي آب نشان مي دهد که سياست هاي قيمتگذاري مي توانند به عنوان اهرم مناسبي براي کنترل مصرف بي رويه آب در توليد چغندرقند شهرستان مرودشت باشد.

واژه هاي کليدي: تابع توليد،بهره وری نهایی، كشش قيمتي تقاضاي آب، قيمتگذاري آب،چغندرقند

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- ضرورت مطالعه. 5

1-3- اهداف مطالعه. 7

1-4- فرضیات مطالعه. 8

1-5- تحليل جايگاه ارزش و هزينه آب در قوانين جاري کشور. 8

1-6- منطقه مورد مطالعه. 10

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- مطالعات داخلی.. 13

2-2- مطالعات خارجی.. 19

فصل سوم: تئوري و روش پژوهش

3-1- روش مطالعه. 22

3-2- تابع تولید چغندرقند. 26

3-3- محاسبهارزشتوليدنهاييآب... 28

3-4- تخمينتابعتقاضا آب و محاسبهكششقيمتيتقاضايآب... 28

3-5- قیمت آب... 31

3-6- روش جمع آوری داده ها33

3-7- روش نمونه گیری.. 33

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 34

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1- تحلیل توصیفی ویژگی های اعضای نمونه و متغیرهای مورد مطالعه. 35

4-2- برآوردتابعتوليد چغندرقند. 38

4-3- محاسبهارزشتوليدنهاييآب... 45

4-4- تابعتقاضايآبدرتوليدچغندرقندبااستفادهازروشحداكثرسازيسود. 46

4-5- محاسبهكششقيمتيتقاضايآب... 47

4-6- قيمتآب... 51

4-7- نتیجه گیری.. 52

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه و نتیجه گیری.. 54

5-2- پيشنهادات... 57

پيوست ها

پيوست... 60

 

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ.62

،،  ، ،

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرايش: اقتصاد كشاورزي

 از طریق برآورد  در

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه