جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تاثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی برنامه ریزی درسی

تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانشآموزان سوم متوسطه رشته علوم انسانی در درس جامعهشناسی

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر روش تدریس تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش آموزان سوم متوسطه رشته علوم انسانی در درس جامعه شناسی می باشد.روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد و از گروه آزمایش و گواه با پیش آزمون و پس آزمون استفاده به عمل آمده است.جامعه آماری این پژوهش عبارت از دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه می باشد که تعداد 50 نفر از آنان(2 کلاس درس)بعنوان نمونه آماری به روش نموه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند.25 نفر از افراد نمونه(1 کلاس درس)بعنوان گروه آزمایش برای اعمال متغبر مستقل(تدریس تفکر انتقادی)به طور تصادفی انتخاب شدند.تعداد 25 نفر از افراد نمونه(1کلاس درس)بعنوان گروه گواه برای آموزش سنتی انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری بکار رفته در این پژوهش پرسشنامه خلاقیت عابدی می باشد.آزمون این پژوهش ابتدا در پیش آزمون و سپس در پس آزمون خلاقیت بعد از 8 هفته اجرای متغیر مستقل(تدریس تفکر انتقادی)خلاقیت آنان مورد اندازه گیری واقع گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کوواریانس استفاده گردید.نتایج نشان دادند که خلاقیت گروه آزمایش که با تدریس تفکر انتقادی آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که به روش سنتی مورد آموزش قرار گرفته بودند بیشتر بوده و تفاوت بین میانگین های آنها معنا دار است.

کلید واژه: تدریس، تفکر انتقادی، خلاقیت، دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل یکم -کلیات تحقیق ............................................................................................

مقدمه...........................................................................................................................

بیان مسئله.....................................................................................................................

اهمیت و ضرورت تحقیق...............................................................................................

اهداف تحقیق................................................................................................................

فرضیه ها و سئوالات تحقیق............................................................................................

تعاریف متغیر های تحقیق...............................................................................................

فصل دوم-پیشینه و ادبیات تحقیق..................................................................................

مقدمه...........................................................................................................................

الف-مبانی نظری تحقیق.................................................................................................

روش تدریس................................................................................................................

روشهای فعال تدریس....................................................................................................

تفکر انتقادی.................................................................................................................

پیشینه مفهومی تفکر انتقادی............................................................................................

ترکیب نظری فلاسفه و روانشناسان در تفکر انتقادی...........................................................

تاریخچه مختصری از اندیشه تفکر انتقادی........................................................................

ویژگی های تفکر انتقادی................................................................................................

فلسفه و تفکر انتقادی(زندگی بر پایه تفکر انتقادی)............................................................

آموزش تفکر انتقادی......................................................................................................

مهارت های تفکر انتقادی................................................................................................

روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی.................................................................................

مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی............................................................

موانع بنیادین تفکر انتقادی..............................................................................................

انواع و ابعاد تفکر...........................................................................................................

خلاقیت........................................................................................................................

تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی...............................................................................

آموزش خلاقیت............................................................................................................

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق....................................................................................

عوامل موثر در خلاقیت..................................................................................................

نقش عوامل محیط آموزشی در خلاقیت............................................................................

موانع خلاقیت...............................................................................................................

اصول ایجاد و پرورش خلاقیت در مدرسه........................................................................

آموزش و پرورش و خلاقیت..........................................................................................

روشهای آموزشی مناسب برای پرورش خلاقیت................................................................

پرورش تفکر،رویکردی جدید در فرایند تدریس-یادگیری..................................................

نظریه های حامی تدریس،مهارت های و راهبرد های تفکر..................................................

چارچوبی تجویزی برای تدریس تفکر انتقادی...................................................................

نقش تکالیف نوشتاری در تدریس تفکر انتقادی.................................................................

تبیین اصول پنجگانه تفکر انتقادی بر اساس نظرات و آرای واتسون و گلیزر..........................

اهمیت آموزش و پرورش دوره متوسطه ..........................................................................

ویژگی های دانش آموزان دوره متوسطه............................................................................

اهد اف دومره متوسطه....................................................................................................

ب-پیشینه تجربی تحقیقات انجام یافته.............................................................................

ج-جمع بندی و نتایج تحقیقات نظری و عملی.................................................................

فصل سوم-روش شناسی...............................................................................................

مقدمه...........................................................................................................................

جامعه آماری و نحوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.......................................................

روش تحقیق.................................................................................................................

ابزار های جمع آوری تحقیق اندازه گیری.........................................................................

روایی و پایایی وسیله اند ازه گیری..................................................................................

روشهای آماری..............................................................................................................

فصل چهارم-یافته های تحقیق.......................................................................................

مقدمه...........................................................................................................................

الف-آمارهای توصیفی....................................................................................................

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات.............................................................................

مقدمه...........................................................................................................................

تلخیص نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهشی..........................................................

بحث و نتیجه گیری.......................................................................................................

پیشنهادات پژوهشی و کاربردی.......................................................................................

محدودیت های تحقیق...................................................................................................

منابع و مأخذ.................................................................................................................

پیوستها.........................................................................................................................

چکیده انگلیسی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه