جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مطالعه اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان رسمی شهرداری کاشان

پایانامه دریافت درجه کارشناسی ارشدمديريت دولتي(منابع انسانی)

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده
ارزيابي در مديريت منابع انساني يكي ازوظايف مهم و كليدي است كه به وسيله آن وضعيت موجود نيروي انسا ني بررسي و نقاط ضعف و قوت آن مشخص مي شود  و اثربخشی ارزشیابی ارزیابی عملکرد بصورت فردی وسازمانی بعنوان ابزاری برای کنترل کیفیت اقدامات  مدیریت منابع انسانی بکار گرفته می شود و برآورد اقتصادی و کاوشگرانه از فعالیتهای مختلف یک سازمان است. امروزه به صورت یک فرایند پویا، مستمر، کیفی و متقابل ( مدیر و کارکنان) بعنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطاء پاداش ، تأکید بر حمایت رفتار، ایجاد ارتباط بین مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمانها دارد.
هدف از این تحقیق مطالعه شناسائی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان رسمی شهرداری کاشان  است.رو ش تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی است.جامعه آماری کلیه کارکنان رسمی شهرداری کاشان که با فرمول کوکران 74 نفر حجم نمونه تحقیق به روش تصاددفی ساده انتخاب شدند.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای وابزار تحقیق پرسشنامه می باشد.یافته ها نشان داد:
یافته های تحقیق نشان داد اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان شهرداری کارآمد است.ارتقاء عملکرد، تنزیل درجه، نظام ارتباطات،ارتقاء درجه کارکنان کارآمد است،اما بهینه سازی پرداخت ها کارآمد نمی باشد.

واژگان کلیدی:
اثربخشی-ارزشیابی-ارزیابی عملکرد-کارکنان شهرداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                               

مقدمه.............................................................................................................................. 2

1-1-بیان مسئله................................................................................................................. 3

1-2-اهمیت وضرورت موضوع........................................................................................... 4

1-3-اهداف تحقیق........................................................................................................... 6

1-4-مدل مفهومی تحقیق................................................................................................... 7

1-5- سوال های تحقیق..................................................................................................... 7

1-6- فرضیه های تحقیق.................................................................................................... 8

1-7- قلمرو تحقیق........................................................................................................... 8

1-8-1 تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق........................................................................... 9

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................... 12

2-1.مفهوم ارزیابی عملکرد............................................................................................ 12

2-2 .فرایند ارزشیابی..................................................................................................... 18

2-3. اثربخشی................................................................................................................ 19

2-4 دیدگاههای ارزیابی عملکرد...................................................................................... 20

2-5. اهداف مدیریت عملكرد.......................................................................................... 21

2-6.فرایندارزیابی عملکرد.............................................................................................. 23

2-7.سنجش و اندازه‌گیری و استخراج نتایج....................................................................... 26

2-8.رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد....................................................................... 28

2-9اهمیت ارزشیابی عملکرد.......................................................................................................29

2-10. رابطه ارزشیابی عملکرد با سایر وظایف مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی................... 31

2-11. روشهاي ارزشيابي عملكرد........................................................................................ 32

2-12.خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد........................................................... 37

2-13.عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد.................................. 39

2-14.مديريتعملكرد..................................................................................................... 41

2-15.روشهاي ارزيابي عملکرد کارکنان............................................................................. 42

2-16.مزاياي ارزيابي عملكرد............................................................................................ 45

2-17.خطاهای بالقوه درارزشیابی عملکرد............................................................................ 46

2-18.پیشینه تحقیق.......................................................................................................... 50

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................. 55

3-1. روش تحقیق............................................................................................................. 55

3-2.جامعه آماری............................................................................................................. 56

3-3.حجم نمونه و نمونه گیری............................................................................................ 56

3-4.روش گردآوری اطلاعات........................................................................................... 57

3-5.ابزار گردآوری داده ها................................................................................................ 57

3-6.روایی و پایایی پرسشنامه.............................................................................................. 59

3-7.روش تجزیه وتحلیل داده ها......................................................................................... 60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................. 62

4-1.توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک........................................................................... 63

4-2.آمارتوصیفی گویه های پرسشنامه................................................................................. 63

4-2-7.مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق............................................................... 69

4-2.آمار استنباطی............................................................................................................ 70

4-2-1.نرمال بودن متغیرها.................................................................................................. 70

4-2-2.آزمون فرضیات..................................................................................................... 71

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه.............................................................................................................................. 77

5-1 .نتایج تحقیق............................................................................................................. 77

5-2.پیشنهادات کاربردی................................................................................................... 80

5-3.پیشنهادات پژوهشی.................................................................................................... 82

منابع............................................................................................................................... 83

پیوست

تاریخچه شهرداری............................................................................................................ 87

پرسشنامه......................................................................................................................... 89

spss............................................................................................................................. 91

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه