جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A) گرایش: جزا و جرم شناسی

جدید

20,000 تومان

توضیحات

چکیده

جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است . اما گاهی اوقات جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه همراه دارد . برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است . تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم از جمله این تدابیر است که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود . این پدیده از جمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسائل جزایی مرتبط است و هم با مسائل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن . این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام های حقوق کیفری جهان مطرح است .اسلام نیز قرنها پیش به این امر دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم پرداخته است . با این حال بحثی با عنوان مستقل تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است. تکرار جرم حالتی است که شخص به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قبلی، مجددا مرتکب جرم دیگری شده باشد ، برای تحقق تکرار جرم ، لازم است که لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد. امروزه کیفیت و حدود تاثیر تکرار جرائم بر مجازات در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است . با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر گرفته از نظام کیفری و فقه اسلامی است ، لذا بررسی نظام جزایی اسلام در فقه و مذاهب مختلف در این مورد امری ضروری به نظر می رسد . در مبحث تکرار جرم که بیشتر در بحث حدود مطرح شده است فقیهان به تشدید مجازات حکم کردند. در این پژوهش سعی شده تکرار جرم در فقه خاصه وعامه و همچنین در حقوق جزا با توجه به سیر تاریخی و مجازاتهای چهارگانه به صورت مجزا بررسی شود.

واژگان کلیدی : تکرار جرم، بررسی فقهی، بررسی حقوقی، تشدید مجازات، سیر تقنینی

فهرست مطالب                           

 عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه1

الف) بیان مسأله1

ه)پیشینه تحقیق. 3

و) اهداف تحقیق. 3

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران. 3

فصل اول : کلیات.. 5

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات.. 6

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم6

بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران. 6

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم7

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم8

گفتار دوم : تعدد جرم10

بند اول : مفهوم تعدد جرم10

بند دوم : مقایسه تکرار و تعدد جرم12

گفتار سوم : سابقه تاریخی تکرار جرم12

گفتار چهارم : تشدید مجازات.. 13

بند اول : تعریف تشدید مجازات.. 14

بند دوم : اقسام تشدید مجازات.. 14

گفتار پنجم : حکم،مبنا و هدف تشدید مجازات در تکرار جرم15

بند اول : حکم تشدید مجازات در تکرار جرم15

بند دوم : مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم17

بند سوم : هدف یا حکمت تشدید مجازات در تکرار جرم17

گفتار ششم : آیات مورد استناد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم18

مبحث دوم : انواع تکرار، حدود تشدید و مطالب مرتبط با آن. 20

گفتار اول : انواع تکرار جرم21

بند اول : تکرار جرم موقت و دائم. 21

بند دوم : تکرار جرم تصاعدی و ساده22

بند سوم : تکرار جرم عام و خاص... 23

گفتار دوم : اقسام تکرار کنندگان جرم23

بند اول : تکرار کنندگان جرم از نظر سن. 23

بند دوم : تکرار کنندگان جرم از نظر جنس... 24

بند سوم : تکرار کنندگان جرم مجرد و متأهل. 24

بند چهارم : تکرار کنندگان جرم ساده و حرفه ای. 24

گفتار سوم : طرق مختلف مجازات تکرار جرم25

بند اول : از نظر ماهیت جرایم ارتکابی. 26

بند دوم : از نظر فاصله زمانی بین محکومیت اول و جرم ارتکابی ثانوی. 26

گفتار چهارم : حدود تشدید مجازات در تکرار جرم27

بند اول : حدود تشدید در قانون و حقوق. 27

بند دوم : حدود تشدید در فقه امامیه28

گفتار پنجم : تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری. 30

بند اول : تکرار جرم از منظر جرم شناسی. 31

بند دوم : تکرار جرم و آیین دادرسی کیفری. 33

فصل دوم :جایگاهتکرارجرمدرفقهامامیهوحقوقکیفری.. 34

مبحث اول : جایگاه فقهی تکرار جرم35

گفتار اول : مبانی تکرار جرم در حقوق جزای اسلام35

گفتار دوم : قاعده تکرار جرم حدی. 36

گفتار سوم : تکرار جرم در انواع حدود37

بند اول : تکرار جرم در زنا37

بند دوم : تکرار جرم در لواط. 38

بند سوم : تکرار جرم در مساحقه39

بند چهارم : تکرار جرم در قذف.. 40

بند پنجم : تکرار جرم در شرب مسکر. 42

بند ششم : تکرار جرم در قوادی. 43

بند هفتم : تکرار جرم در سرقت.. 44

بند هشتم :  تکرار جرم در ارتداد44

بند نهم : تکرار جرم در محاربه45

گفتار چهارم : تکرار جرم در قصاص و دیات.. 46

گفتار پنجم : تکرار جرم در تعزیرات.. 47

بند اول : اقوال فقها47

بنددوم : بررسی و تحلیل. 48

مبحث دوم : جایگاه حقوقی تکرار جرم51

گفتار اول : تکرار جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370 و 1392. 51

بند اول : تکرار جرم در زنا51

بند دوم : تکرار جرم در لواط و مساحقه52

بند سوم : تکرار جرم در قذف.. 53

بند چهارم : تکرار جرم در شرب خمر. 53

بند پنجم : تکرار جرم در سرقت حدی. 54

بند ششم : تکرار جرم در محاربه54

گفتار دوم : تکرار جرم در قصاص و دیات بر اساس قانون سال 1370 و 1392. 55

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375. 56

گفتار چهارم : حدود اجرای تشدید در تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده57

بند اول : استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات.. 59

بند دوم : حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه قضائیه59

بند سوم : عدم عدول از حداکثر مجازات در صورت تکرار برخی از جرایم تعزیری. 61

فصل سوم :تحولاتتقنینیتکرارجرم. 63

مبحث اول : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از نقلاب.. 64

گفتار اول : تکرار جرم معیار عام تشدید مجازات در سیر قوانین تصویبی. 64

گفتار دوم : تکرار جرم در قانون جزای عرفی 1294 هجری شمسی. 65

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون مجازات  عمومی 1304. 67

بند اول : پذیرش افتراقی الگوی کیفری در قانون مجازات عمومی 1304. 67

بند دوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304. 69

بند سوم : ایرادات و انتقادات وارد بر قانون مجازات عمومی. 75

گفتار چهارم :  تکرار جرم در قانون اصلاحی مصوب 1310. 77

گفتار پنجم : تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1352. 78

مبحث دوم : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب.. 80

گفتار اول : تکرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361. 80

گفتار دوم : مواد قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص تکرار جرم83

گفتار سوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370. 83

بند اول : تکرار کننده جرم84

بند دوم : ماهیت جرم قبلی. 84

بند سوم : حکم دادگاه85

بند  چهارم : محکومیت به مجازات تعزیری  یا بازدارنده85

بند پنجم : اجرای مجازات.. 86

بند ششم : ارتکاب جرم قابل تعزیر. 88

گفتار چهارم : بررسی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

بند اول : شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

بند دوم : مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 92

بند سوم : جمع تشدید و تخفیف مجازات در خصوص تکرار کنندگان جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392  93

گفتار پنجم : اختیار تشدید مجازات تکرار جرم در قوانین قبل و بعد از انقلاب.. 93

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 95

پیشنهادات.. 96

فهرست منابع. Error! Bookmark not defined.

الف: منابع فارسی. 97

ب: منابع عربی. 99

 

بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A) گرایش: جزا و جرم شناسی

تکرار جرم، بررسی فقهی، بررسی حقوقی، تشدید مجازات، سیر تقنینی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه