جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس-پرخاشگری و سلامت روان)

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) روان شناسی  گرایش: عمومي

جدید

14,900 تومان

توضیحات

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی، نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری، سلامت روان) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی می باشد. ابزارهای اندازه گیری شامل: پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر ومادر، پرسشنامه پرخاشگری، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه سلامت عمومی می باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم و نمره کل پرخاشگری نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی صرفاً پیش بینی کننده مثبت خصومت نوجوان بوده است و تاکتیک استدلال پدران نیز پیش بینی کننده منفی پرخاشگری (بدنی، خشم) نوجوان بوده است. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر، پرخاشگری کلامی پدر و همچنین تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده منفی عزت نفس نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی مادر پیش بینی کننده مثبت سلامت عمومی نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم، خصومت و نمره کل پرخاشگری نوجوان می باشد. همچنین تاکتیک حل تعارض فیزیکی مادر نیز پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی و خشم نوجوان می باشد. در آخر نیز ملاحظه شد که بین دو گروه دختران و پسران درمتغیرهای پژوهش فقط در بعد پرخاشگری بدنی تفاوت وجود دارد که این تفاوت به نفع پسران است.

در مجموع یافته ها حاکی از آن بود که استفاده والدین از تاکتیک های مخرب در مواجه با تعارض با همسر ( نظیر پرخاشگری کلامی و فیزیکی) بر اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان نوجوانان تأثیرات منفی دارد و تاکتیک سازنده استدلال تاثیرات مثبت بر همین شاخص های سازگاری روانی دارد.

واژگان کلیدی : کشمکش های والدین، سازگاری فرزندان، اعتماد به نفس، پرخاشگری، سلامت روان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده:1

فصل اول - کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- ضرورت های انجام تحقیق:10

1-4- تعاریف نظری متغیرهای پژوهش:12

1-4-1- تعارضات زناشویی:12

1-4-2- اعتماد به نفس:13

1-4-3- پرخاشگری:13

1-4-4- سلامت روان:13

1-5- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:13

1-5-1- تعارضات زناشویی:13

1-5-2- اعتماد به نفس:14

1-5-3- پرخاشگری:14

1-5-4- سلامت روان:14

1-6- اهداف تحقیق.. 14

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مقدمه. 16

2-2- مبانی نظری سازه های پژوهش.... 16

2-2-1- تعارضات زناشویی.. 16

2-2-2- اعتماد به نفس.... 24

2-2-3- پرخاشگری.. 31

2-2-4- سلامت روان.. 41

2-3- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان.. 55

2-4- نقد مطالعات انجام شده67

2-5- نتیجه گیری.. 67

2-6- فرضیه های تحقیق.. 68

2-6-1- فرضیه اصلی.. 68

2-6-2- فرضیه جانبی.. 68

فصل سوم – روش تحقیق

3-1- مقدمه. 71

3-2- روش تحقیق.. 71

3-3- جامعه آماری.. 71

3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 72

3-4-1- جنسیت... 72

3-4-2- سن.. 72

3-5- ابزارهای سنجش.... 72

3-5-1- پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر ومادر73

3-5-2- پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ... 74

3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری.. 75

3-5-4-پرسشنامه سلامت عمومی ( 12 سوالی )77

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:79

3-7- روش اجرای پژوهش.... 80

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 80

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 82

4-2- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش.... 82

4-3- ماتریس همبستگی مربوط به متغیر های پژوهش.... 83

4-4- بررسی فرضیه های پژوهش.... 85

4-5- یافته های جانبی پژوهش (بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش)100

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2- یافته های فرضیه های اصلی پژوهش.... 103

5-3- یافته های فرضیههای جانبی پژوهش.... 103

5-4- نتیجه گیری نهایی.. 112

5-5- پیشنهاد های کاربردی.. 116

5-6- محدودیت های پژوهش.... 117

5-7- پیشنهادهای پژوهشی.. 118

منابع و مآخذ120

منابع فارسی.. 121

منابع لاتین.. 126

پیوست ها

الف)پرسشنامه پرخاشگری:138

ب) پرسشنامه عزت نفس:140

ج) پرسشنامه سلامت عمومی:141

د) پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین:142

چکیده انگلیسی 143

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

سبد خرید 0 محصول محصول‌ها (خالی)    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 تومان مجموع

پرداخت مشاهده

خانه

محصولات جدید

خبرنامه